BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > tu­zak­tan ku­man­da

tu­zak­tan ku­man­da

(...NTV-Hay­di Gel Bi­zim­le Ol) GA­Nİ MÜJ­DE: Her mi­zah­çı cid­di­ye alın­mak is­ter... AY­SUN KA­YA­CI: Ben­se ko­mi­ğe alın­mak is­ti­yo­rum ama hep cid­di­ye alı­yor­lar...tu­zak­tan ku­man­da (...NTV-Hay­di Gel Bi­zim­le Ol) GA­Nİ MÜJ­DE: Her mi­zah­çı cid­di­ye alın­mak is­ter... AY­SUN KA­YA­CI: Ben­se ko­mi­ğe alın­mak is­ti­yo­rum ama hep cid­di­ye alı­yor­lar... te­be­şir to­zu “-Dü­rüst­lü­ğü­nüz ve ne­zâ­ke­ti­niz ke­sin­lik­le baş­ka­la­rı­nın şa­hit­li­ği­ne ge­rek duy­ma­ma­lı­dır...” (...Mar­cus Au­re­li­us) Te­mel’in ye­ri ­Sirk e­ki­bi, Te­mel’in kö­yü­ne sirk kur­ma­ya gel­miş... ­Bak­mış­lar Te­mel Us­ta, te­le­fon di­re­ği­ne is­ke­le kur­ma­dan ça­lı­şı­yor... ­Bü­yük sirk ça­dı­rı­nı kur­ma i­şi­ni yev­mi­ye­si beş li­ra­dan Te­mel’e ver­miş­ler... ­Sirk mü­dü­rü kont­rol i­çin ge­l­di­ğin­de ne gör­sün; yu­ka­rı­da ip­ler üs­tün­de Te­mel, i­ki e­li­ni ba­cak­la­rı­nın a­ra­sı­na sok­muş, hiç­bir şe­ye tu­tun­ma­dan hop­la­yıp zıp­lı­yor, ip­ten i­pe at­lı­yor­muş.. ­Sirk mü­dü­rü Te­mel’i ça­ğır­mış; “-­Bu ha­re­ke­ti her ge­ce yap, yev­mi­ye­nin on ka­tı üc­ret ve­ri­rim” de­miş... Te­mel, “Ya­pa­ma­ya­ca­ğım” di­ye ce­vap ver­miş... “-­Yir­mi ka­tı, o­tuz ka­tı...” de­miş... Te­mel yi­ne “Ya­pa­ma­ya­ca­ğım” de­miş... ­Sirk mü­dü­rü bu se­fer “Sa­na ge­ce­de bin li­ra ve­re­ce­ğim” de­yin­ce Te­mel: “-Ol­maz mü­dü­rüm ol­maz... Da­ya­nı­la­cak gi­bi de­ğil... Pa­ra i­çin her ge­ce ke­se­ri e­li­me vu­ra­mam da...” bi­zim­ki­ler Ser­dar, şi­ir oku­yan Cem’e is­tek­te bu­lu­nu­yor; “-Bir buk­le de Üs­tad’dan oku­sa­na...” ... Ömer Fa­ruk Abi’ler An­ka­ra’dan dö­ner­ken bir tu­va­la­te gir­miş­ler... “Ben böy­le te­miz bir tu­va­let gör­me­dim” di­yor Ömer Abi; “Yer­ler, la­va­bo­lar, ay­na­lar pı­rıl pı­rıl... Sa­bun, pe­çe­te, par­füm ko­ku­lu ha­ri­ka bir yer...” Ora­nın ba­yan­lar tu­va­le­ti ol­du­ğu­nu içe­ri bir ka­dın gi­rin­ce an­la­mış­lar... ... Bü­fe­den Wis­ton Light ala­cak Cem’in ağ­zın­dan çı­kan­lar; “-Bir Wis­ton Li­fe ve­rir mi­sin?...” iti­raf re­yo­nu (...i­sim: boş­ver ...şe­hir:­si­nop ...yaş: hep­ten boş­ver) ­Da­ha li­se­de o­kur­ken bi­yo­lo­ji ho­ca­mız de­ney yap­ma­mız i­çin ö­dev ver­di... ­Her­kes muz ka­bu­ğu­nu suy­la do­lu bir şi­şe­de bir haf­ta bek­le­te­cek... ­Son­ra la­bo­ra­tu­va­ra ge­ti­rip i­çin­de­ki bak­te­ri­le­ri gö­re­ce­ğiz... Ta­bii ben ha­zır­lık yap­ma­dım... ­De­ney gü­nü ge­lin­ce bir pet bar­dak al­dım, her­ke­sin ka­va­no­zun­dan a­zar a­zar al­dım... ­Söy­le­me­si a­yıp i­çi­ne bi­raz da tü­kür­düm... ­Mik­ros­kop­ta tek tek bak­tık, sa­de­ce be­nim bar­dak­tan bak­te­ri çık­tı... En a­zın­dan ho­ca da mah­cup ol­ma­dı... (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...) iğ­ne­lik... ­İN­SAN­LI­ĞIN ZA­FE­Rİ O ka­dar sathî de­ğil, ­Me­se­le­nin ö­zü var... Esâ­ret­ten yan­dı dil, ­Yü­rek­ler­de kö­zü var! ­lem ba­rış­tı­rıl­dı, On beş a­sır ev­ve­li... İslâm i­le kı­rıl­dı, ­Kav­miy­yet­çi­nin be­li! ­Doğ­du kan­lı sa­vaş­tan, ­Ye­ni ba­rış se­fe­ri... U­SA’ya si­yah baş­kan, İn­san­lı­ğın za­fe­ri! (...Se­fa Ko­yun­cu) ha­ya­ta da­ir Ber­nard Shaw iyi bir ede­bi­yat­çı ol­ma­sı­nın ya­nın­da güç­lü bir ha­tip­ti... Shaw’a so­rar­lar: “-Bu ka­dar et­ki­le­yi­ci ko­nuş­ma­yı na­sıl öğ­ren­di­niz” di­ye... Ya­zar il­ginç bir şe­kil­de ce­vap ve­rir: “-Ha­ni ço­cuk­lar buz­da ka­yar­ken, ya da bi­sik­le­te bi­ner­ken dü­şer­se ço­ğu ar­ka­da­şı alay edip gü­ler ya; iş­te ben de ba­zen ken­di­me gül­dü­re­rek, ba­zen de alay ko­nu­su ola­rak öğ­ren­dim...” SÖZ SİZ­DE Da­ha iyi bir TÜRKİYE için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST. Ya­ban­cı ke­li­me­ler ­Kö­şe ya­zar­la­rı çok faz­la ya­ban­cı ke­li­me kul­lan­dık­la­rın­dan an­la­mak­ta zor­luk çe­ki­yo­ruz... Ör­ne­ğin; 6 Ka­sım ta­rih­li Mus­ta­fa Sel­çuk Bey’in kö­şe­si­ne lüt­fen bir göz a­tın; “O­ri­ji­nal... E­ti­mo­lo­jik... Fi­nan­sal... Te­rö­ri­ze... Mu­ta­ba­kat... Me­ka­niz­ma­la­rın... Li­be­ral... Ka­pi­ta­liz­min... Re­gü­las­yon­dan... Key­nes­yen” gi­bi ke­li­me­le­ri bı­ra­kın an­la­ma­yı, o­ku­mak­ta bi­le güç­lük çe­ki­yo­ruz. ­Ben e­mek­li bir öğ­ret­me­nim... İl­ko­kul me­zu­nu bir va­tan­daş bun­lar­dan ne an­lar?... (...İs­ma­il Av­cı) EDİ­TÖR NO­TU: İs­ma­il Bey; na­sıl ki s­por ya­zar­la­rı, “Taç, kor­ner, of­sayt vb.” ke­li­me­le­ri kul­lan­mak zo­run­day­sa; e­ko­no­mi ya­zar­la­rı da e­ko­no­mik te­rim­le­ri kul­lan­mak du­ru­mun­da... Tak­dir e­der­si­niz ki; il­gi­li­le­ri de bu te­rim­le­ri çok i­yi bil­mek­te ve an­la­mak­ta­dır. Bul­ma­ca say­fa­sı... Ga­ze­te­niz­de yer alan bü­tün bö­lüm­le­ri il­giy­le ta­kip edi­yo­ruz, an­cak ra­ma­zan ayın­dan be­ri çen­gel bul­ma­ca­nız de­ğiş­ti­ril­di ve da­ha da kü­çül­tül­dü... Özel­lik­le haf­ta son­la­rı su­do­ku ve di­ğer bul­ma­ca­la­rı me­rak­la bek­li­yor­duk. Yi­ne bu ko­nu­da bi­raz da­ha has­sas dav­ra­nıp üze­rin­de du­rur­sa­nız se­vi­ni­rim... (...Ser­dar Soy)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT