BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ta­ta’dan şir­ket­le­re kriz için çö­zü­m

Ta­ta’dan şir­ket­le­re kriz için çö­zü­m

İsot­lar Grup, Ta­ta mar­ka­sın­da “Ti­ca­ri Fi­lo” adıy­la baş­lat­tı­ğı uzun va­de­li araç ki­ra­la­ma hiz­me­ti ile şir­ket­le­re kriz or­ta­mın­da ‘ra­hat bir ne­fes’ al­dı­rı­yor.İsot­lar Grup, Ta­ta mar­ka­sın­da “Ti­ca­ri Fi­lo” adıy­la baş­lat­tı­ğı uzun va­de­li araç ki­ra­la­ma hiz­me­ti ile şir­ket­le­re kriz or­ta­mın­da ‘ra­hat bir ne­fes’ al­dı­rı­yor. 1 Ka­sım 2008 ta­ri­hi iti­ba­riy­le baş­la­yan hiz­met ile Eu­ro II­I ve Eu­ro IV 4x4 Ta­ta Pick-up’la­rı ki­ra­la­yan­lar ver­gi, si­gor­ta, ban­drol, ba­kım, las­tik ve akü de­ği­şi­mi gi­bi bir çok ka­lem­den mu­af tu­tu­lu­yor. İsot­lar Grup ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len hiz­met­te, en az 5 araç ol­mak kay­dı ile 24 ay­lık söz­leş­me­ler ya­pı­lı­yor.
Kapat
KAPAT