BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Kar”la ge­len “kâr”

“Kar”la ge­len “kâr”

Doğu Ana­do­lu de­yin­ce ak­la ilk ge­len kar­dır hiç şüp­he­siz. Kar da so­ğuk ve üşü­mek an­la­mı­na ge­li­yor ta­bi­i. Isın­mak için yük­lü mas­raf ya­pa­cak­sın ya­ni.Doğu Ana­do­lu de­yin­ce ak­la ilk ge­len kar­dır hiç şüp­he­siz. Kar da so­ğuk ve üşü­mek an­la­mı­na ge­li­yor ta­bi­i. Isın­mak için yük­lü mas­raf ya­pa­cak­sın ya­ni. Fa­kat, bir şey ol­du. Do­ğu Ana­do­lu, ken­di­ne don­du­ran so­ğu­ğun ge­tir­di­ği “kar” ile “kâr” et­me­ye baş­la­dı. Şim­di­nin mo­da ta­bi­riy­le “So­ğu­ğu fır­sa­ta” çe­vi­ri­yor. Er­zu­rum, Er­zin­can ve Kars. Do­ğu’nun en dağ­lık ve en so­ğuk üç şeh­ri. Bu üç şeh­re dik­kat edin. Şim­di­ki ga­ri­ban hal­le­ri­ne ba­kıp al­dan­ma­yın. 3-5 se­ne son­ra bu üç şe­hir dün­ya­nın il­gi oda­ğı ola­cak çün­kü. Er­zu­rum ma­lum 2011 Dün­ya Üni­ver­si­te­le­ra­ra­sı Kış Spor­lar Oyun­la­rı’na ev sa­hip­li­ği yap­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Pa­lan­dö­ken te­pe­den tır­na­ğa ye­ni­le­ni­yor. Hem de mu­az­zam bir pro­je ile. 10-15 se­ne son­ra, “Ya­hu, biz adam ol­ma­yız! Bu­nu ni­ye böy­le yap­mış­lar” den­me­si­ne fır­sat ver­me­ye­cek bir viz­yon­la ha­zır­la­nı­yor. Er­zin­can 2014 Kış Spor­la­rı Olim­pi­ya­tı’nı Soc­hi‘ye (Rus­ya) kap­tır­dı ama önün­de böy­le bü­yük bir he­def var. Ne ya­pıp edip Kış Olim­pi­ya­tı’na ev sa­hip­li­ği yap­mak is­ti­yor. Alt­ya­pı­yı ha­zır­lar­ken öy­le ha­zır­lı­yor, id­di­alı. Er­gan Da­ğı’nı bir uç­tan bir uca ka­yak pis­ti ya­pıp et­ra­fı­nı da otel ve pan­si­yon­lar­la dol­du­ra­cak pro­je ha­zır. Er­zin­can Va­li­si Ali Gün­gör çok id­di­alı ol­duk­la­rı­nı söy­le­di, üs­tü­ne ba­sa ba­sa. Kay­se­ri baş­ta ol­mak üze­re di­ğer kom­şu il­ler de bu pro­je­ye da­hil olun­ca Do­ğu Ana­do­lu müt­hiş bir ge­çim ka­pı­sı­na ka­vuş­muş ola­cak bes­bel­li. An­cak, kış spo­ruy­la kal­ma­ma­lı. Ta­rih, kül­tür, des­ti­nas­yon ve inanç tu­riz­mi­ni de ila­ve et­mek la­zım. Şa­yet bü­tün bun­lar olur­sa Do­ğu Ana­do­lu kö­şe­yi dö­ner. Bu­na Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu’yu ila­ve edin. Ak­de­niz’i, İç Ana­do­lu’yu, Ege ve Ka­ra­de­niz’i. Tür­ki­ye tu­rizm po­tan­si­ye­li­ni bir ha­re­ke­te ge­çir­sin var ya, kriz mriz vız ge­lir tı­rıs gi­der. O ka­dar ve­rim­li bir coğ­raf­ya­sı var bu ül­ke­nin. Kars Va­li Yar­dım­cı­sı Do­ğan De­mir­taş‘la soh­bet eder­ken, bu gi­bi pro­je­le­rin glo­bal viz­yon sa­hi­bi ki­şi­ler ta­ra­fın­dan ha­zır­lan­ma­sı­nın ge­le­cek­te ya­şa­na­cak sı­kın­tı­la­rı ber­ta­raf et­me­si ba­kı­mın­dan önem­li ola­ca­ğı hu­su­su­nu ses­len­di­re­cek ol­dum. De­mir­taş, la­fı ağ­zı­ma tı­ka­dı. “Mül­ki ida­re amir­le­ri ar­tık çok cid­di eği­tim alı­yor ve hep­si do­na­nım­lı” de­di. Ko­nu­yu bi­raz da­ha de­şin­ce an­la­dım ki, kent­le­rin ka­hir ek­se­ri­ye­ti emin el­ler­de. İş bi­len yö­ne­ti­ci­ler ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­li­yor­lar. O hal­de, ge­ri­ye sa­de­ce bu zen­gin­lik­le­rin bir­bi­ri­ne en­teg­ras­yo­nu­nu sağ­la­yan mas­ter pla­na ka­lı­yor. Onu da Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı yap­sın ar­tık. İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı’nın (İTO) bü­yük kat­kı­sı ol­du. Ba­kan­lık da yap­sın.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT