BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ça­ğımızın kro­nik has­ta­lı­ğı FİB­RO­Mİ­YAL­Jİ

Ça­ğımızın kro­nik has­ta­lı­ğı FİB­RO­Mİ­YAL­Jİ

Se­be­bi bi­lin­me­yen bir yor­gun­luk, uy­ku bo­zuk­lu­ğu, baş ağ­rı­sı, ağız ku­ru­lu­ğu, bit­mek bil­me­yen gri­bal en­fek­si­yon, nez­le gi­bi şi­kâyet­le­ri­niz mi var?.. O zaman dikkat!Se­be­bi bi­lin­me­yen bir yor­gun­luk, uy­ku bo­zuk­lu­ğu, baş ağ­rı­sı, ağız ku­ru­lu­ğu, bit­mek bil­me­yen gri­bal en­fek­si­yon, nez­le gi­bi şi­kâyet­le­ri­niz mi var?.. O zaman dikkat! Bu tür şi­kâ­ye­ti olan­lar et­raf­lı­ca din­len­me­li ve teş­his­te ya­nıl­ma­ma­ya özen gös­te­ril­me­li. Teş­his açı­sın­dan fiz­yo­lo­jik ve bi­yo­lo­jik ya­pı­sı hak­kın­da­ki so­ru­la­ra ila­ve­ten ço­cuk­lu­ğun­dan bu ya­na ya­şa­dı­ğı or­ta­mı, iş ha­ya­tı­nı, sos­yal ha­ya­tı­nı vs. müm­kün­se de­tay­la­rıy­la öğ­ren­me­li. Kro­nik yor­gun­luk ve fib­ro­mi­yal­ji teş­hi­si için has­ta­da şu ve ben­ze­ri so­ru­la­ra ce­vap aran­ma­lı: -Gün­de kaç sa­at uyu­yor? -Uyan­dı­ğın­da ken­di­ni dinç his­se­di­yor mu? -Sık sık grip ve­ya nez­le olu­yor mu? -Ba­ğır­sak­lar gaz, şiş­kin­lik, ka­bız­lık vb. var mı? -Ken­di­ne ne ka­dar va­kit ayı­ra­bi­li­yor? -İşi var mı? İşin­den mem­nun mu? Ek iş ve­ya faz­la me­sa­i yap­mak zo­run­da mı? -Ta­ti­le, eğ­len­ce­ye vb. za­man ayı­ra­bi­li­yor mu? -Ge­le­cek­ten umut­lu mu? -İçin­de ya­şa­dı­ğı top­lu­ma uyum sağ­la­ya­bi­li­yor mu? -Da­ha çok yal­nız­lı­ğı mı ter­cih edi­yor? -Sü­rek­li ilaç kul­la­nı­yor mu? - Da­ha ön­ce bir ra­hat­sız­lık ge­çir­miş mi? -Tro­id hor­mon­la­rı dü­zen­li ça­lı­şı­yor mu? NASIL TEDAVİ EDİLİR? Kro­nik yor­gun­luk ve fib­ro­mi­yal­ji­de te­da­vi­nin esa­sı­nı has­ta­nın şi­kâ­yet­le­ri­nin te­da­vi­si oluş­tu­rur. Bu tür has­ta­la­rın du­ru­mu nö­ro­lo­ji, psi­kiy­at­ri, dâ­hi­li­ye, fi­zik te­da­vi, or­to­pe­di vb. gi­bi bir­kaç uz­man­lık sa­ha­sı­nı bir­den il­gi­len­di­rir. Hat­ta ay­nı has­ta­nın, fark­lı uz­man­lar­ca öne­ri­len fark­lı te­da­vi­ler se­be­biy­le çok faz­la ilaç kul­lan­ma­ya ma­ruz kal­dı­ğı va­ki­dir. Böy­le­ce had­din­den faz­la alı­nan ilaç­lar ba­zen has­ta­nın da­ha da ra­hat­sız­lan­ma­sı­na, yan te­sir­ler se­be­biy­le ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­nin da­ha da za­yıf­la­ma­sı­na se­bep ol­mak­ta­dır. Oy­sa ön­ce­lik­le has­ta­da, yu­ka­rı­da say­dı­ğı­mız olum­suz­luk­lar se­be­biy­le olu­şan ne­ga­tif ener­ji­nin de­şarj edil­me­si ge­re­kir. Aku­punk­tur ile kro­nik yor­gun­luk ve fib­ro­mi­yal­ji sen­dro­mun­da bi­li­nen tüm yön­tem­ler­den da­ha iyi ne­ti­ce alı­nır. KRONİK YORGUNLUK... Ma­raş Aku­punk­tur Mer­ke­zi­nin ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re bu kim­se­ler ha­va­dan, nem­den, stres­ten, üzün­tü­den, psi­ko­lo­jik du­rum­lar­dan, hiç ak­la gel­me­yen bel bo­yun prob­lem­le­rin­den, ba­ğır­sak­lar­da olu­şan şiş­kin­lik, gaz, kro­nik ka­bız­lık vb. gi­bi bir­çok fak­tör­den et­ki­le­nir. Fib­ro­mi­yal­ji sen­dro­mun­da bo­yun omur­ga­sın­da düz­leş­me, ki­reç­len­me, sı­cak-so­ğuk aler­ji­si, stres bi­ri­ki­mi, sırt ağ­rı­la­rı, sa­bah yor­gun­lu­ğu gi­bi ra­hat­sız­lık­lar var­dır. Do­la­yı­sıy­la bu ki­şi­ler din­len­mek için er­ken yat­sa­lar bi­le sa­ba­ha dinç kal­ka­maz­lar. Bir sü­re ken­di­le­ri­ni iyi his­set­se­ler bi­le ge­nel­de yor­gun­dur­lar. Bu hal bir sü­re son­ra kro­nik­le­şir. Müz­min has­ta­lık olur. GÖZÜNÜ İHMAL etmeyin! Göz Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. Ömer Eyü­poğ­lu, be­bek­ler­de do­ğum son­ra­sı göz mu­aye­ne­si­nin ih­mal edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Ye­ni do­ğan­lar­da göz tem­bel­li­ği prob­le­mi ya­şan­ma­ma­sı için do­ğum son­ra­sı göz mu­aye­ne­si ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Dr. Eyü­poğ­lu, “Göz­lük ge­rek­ti­ren du­rum­lar ır­si­dir. Bir ço­cu­ğun gö­zü­nün tem­bel kal­ma­ma­sı için do­ğum­dan he­men son­ra mu­aye­ne­si ya­pıl­ma­lı. Er­ken teş­his ko­nul­ma­yan göz tem­bel­li­ği­nin 8 ya­şın­dan son­ra te­da­vi­si yok” dedi. HER ŞEY BEBEĞİNİZ İÇİN SOBALAR KURULDU ellere dikkat! Uz­man­lar, ço­cuk­la­rın el­le­rin­de olu­şan so­ba ya­nık­la­rı va­ka­la­rı­na kar­şı ai­le­le­ri uya­rı­yor. Kı­şın özel­lik­le ço­cuk­la­rın iki el avuç içi ile so­ba­ya tu­tun­ma­sı­nın el­de cid­di ya­nık­la­ra se­bep ol­du­ğu­nu be­lir­ten Opr.Dr. Ali Os­man Kat­ran­cı, “İyi ba­kım ve pan­su­man ya­pıl­maz­sa, el­ler­de de­rin ya­nık olu­şur ve cid­di sa­kat­lık­la­ra yol açar” de­di. So­ğut­ma iş­le­mi­nin ol­duk­ça ba­sit ol­du­ğu­nu an­la­tan Kat­ran­cı, şöy­le ko­nuş­tu: “Ya­nık böl­ge­si so­ğuk su al­tı­na tu­tul­ma­lı. Bu iş­le­min ya­rım saa­te ka­dar sür­dü­rül­me­si öne­ri­lir. Akan su yok­sa so­ğuk kom­pres de uy­gu­la­na­bi­lir.” TAVSİYELER >> Bal buz­do­la­bın­da şe­ker­le­ni­yor­sa ger­çek­tir. Ay­rı­ca ger­çek bal ka­şık­la alın­dı­ğı za­man ke­sin­ti­siz ge­lir. >> Ba­lın ke­sa­fe­ti (yo­ğun­lu­ğu) çok, akış­kan­lı­ğı sü­rek­li ol­ma­lı­dır, ke­sik ke­sik akan bal sah­te­dir. Çi­çek ba­lı hız­lı, çam ba­lı ise da­ha ya­vaş akar. >> Buz­do­la­bın­da bir ay kadar bek­le­yen ba­lın krem ya da te­re­yağı kı­va­mı­na gel­me­si­ ba­lın ha­ki­ki ol­du­ğu­nu gös­te­ri­r. >> So­ğuk ha­va­da don­ma yap­maz ise bal sah­te­dir... >> Sah­te ba­lın ren­gi bi­raz da­ha açık­tır, nor­mal ba­lın ko­ku­su yok­tur. >> Ba­lı ka­şık­la alıp ye­re dök­tü­ğünüz­de sah­te bal uza­yıp res­men örüm­cek ağı gi­bi ha­va­da uçar. >> Ba­lın şe­ker­len­me­si du­ru­mun­da ise, es­ki hâ­li­ni al­ma­sı için gü­ne­şe çı­ka­rıl­ma­sı ve­ya ka­bıy­la bir­lik­te sı­cak su­ya ko­nul­ma­sı kâ­fi­dir. SAĞ­LIK OL­SUN Tir­ya­ki­le­re aşı TAVSİYESİ! >> Tür­ki­ye’de 65 ya­şın üze­rin­de­ki­ler ile kro­nik has­ta­lı­ğı bu­lu­nan risk gru­bun­da­ki­ler için be­del­le­ri dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan za­tür­re aşı­sı­nı, si­ga­ra tir­ya­ki­le­ri­nin de yap­tır­ma­sı öne­ri­li­yor. Prof. Dr. Ser­hat Ünal, za­tür­re mik­ro­bu­nun si­ga­ra kul­la­nan­lar­da yap­tı­ğı ha­sa­rın, kul­lan­ma­yan­la­ra gö­re 4 kat da­ha faz­la ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, Ame­ri­kan Ba­ğı­şık­la­ma Uy­gu­la­ma­la­rı Da­nış­ma Ko­mi­te­si­nin, 65 ya­şın al­tın­da olup, si­ga­ra kul­la­nan­la­rın da za­tür­re aşı­sı yap­tır­ma­la­rı­nı öner­me­si­ni “dik­kat çe­ki­ci’’ ola­rak ni­te­le­di. Ünal, uzun yıl­lar­dır pi­ya­sa­da bu­lu­nan ve 23 fark­lı pnö­mo­kok bak­te­ri­si­ne kar­şı ko­ru­ma sağ­la­yan za­tür­re aşı­sı­nın tek doz uy­gu­lan­dı­ğı­nı ve 5 yıl bo­yun­ca ko­ru­ma sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­di. İNCİ “-Mü­sa­ba­ka­lar­dan ön­ce kar­bon­hid­rat ağır­lık­lı bes­le­ni­yo­rum, özel­lik­le ma­kar­na... Kon­san­tre ol­mak için kim­sey­le ko­nuş­mam, çok faz­la gül­mem... Maç­ta da des­tek ve­ren, mo­ti­ve eden ta­kım ar­ka­daş­la­rı­nız var­sa, ba­şa­rı ge­lir...” (...Asu­man Ka­ra­ko­yun / Vo­ley­bol­cu) 1 DOĞA HARİKASI Konumuz sağlıksa, cevabı ELMA İçin­de bir­çok vi­ta­min ve mi­ne­ral bu­lun­du­ran el­ma, vü­cu­dun mah­rum bı­ra­kıl­ma­ma­sı ge­re­ken bir mey­ve >> Her­ke­sin se­ve­rek ye­di­ği el­ma­nın fay­da­la­rı say­mak­la bit­mi­yor. Ça­ğın be­la­lı has­ta­lı­ğı kan­ser­den, ko­les­te­ro­le ka­dar bir­çok has­ta­lı­ğın ge­rek ris­ki­ni azalt­ma­da ge­rek­se ön­le­me­de önem­li rol üst­le­nir. Öğ­le ye­me­ğin­den ön­ce yen­di­ğin­de ya da ka­bu­ğuy­la pi­şi­ril­di­ğin­de ba­ğır­sak­la­rı ça­lış­tı­rır ve yu­mu­şa­tır, ka­bız­lı­ğı ön­ler. İçin­de­ki pet­kin mad­de­si za­rar­lı ko­les­te­ro­lü (LDL)’yi dü­şü­rür­ken, fay­da­lı ko­les­te­rol (HDL) ora­nı­nı yük­sel­tir. Da­la­ğın kan yap­ma­sı­nı sağ­lar. Ça­lı­şır­ken de­vam­lı otu­ran­lar ve faz­la ki­lo­lu­lar için çok fay­da­lı­ olan elma bün­ye­sin­de­ki C vi­ta­mi­ni sa­ye­sin­de ba­ğı­şık­lık sistemini güçlendirir. Ne­fe­si ra­hat­la­tır. Ya­pı­lan ba­zı araş­tır­ma­lar, el­ma yi­yen­le­rin da­ha ko­lay ne­fes al­dı­ğı­nı gös­ter­mek­te­dir. El­ma kü­rü, gut, böb­rek, me­sa­ne has­ta­lık­la­rı ve he­mo­ro­it te­da­vi­sin­de de işe ya­rar. Sa­bah aç kar­na yen­di­ğin­de ka­nı te­miz­ler ve tok­sin­le­ri at­ma­yı sağ­lar. Isı­ra­rak ye­nir­se, diş­le­ri te­miz­ler ve diş et­le­ri­ni güç­len­di­rir. Uy­ku­dan ön­ce ye­nir­se ra­hat­la­tır ve ko­lay uyu­ma­yı sağ­lar. Ye­şil, ha­fif ek­şi olan­la­rı mi­de bu­lan­tı­la­rı­nı ön­ler. Dü­şük ka­lo­ri­li (50 ka­lo­ri) ol­du­ğu için şiş­man­lı­ğı ön­ler, kan şe­ke­ri dü­ze­yi­ni ve yük­sek tan­si­yo­nu olum­lu bir şe­kil­de et­ki­ler. Or­ta­sı­na bi­raz mar­me­lat ek­le­yip fı­rın­da pi­şi­ril­di­ğin­de, re­jim ya­pan­la­rın tat­lı ye­me is­te­ği­ni gi­de­rir. Ter­ki­bin­de­ki mey­ve şe­ke­ri ile doğ­ru­dan doğ­ru­ya ka­ra­ci­ğer hüc­re­le­ri­ni ko­rur. İçin­de­ki mey­ve asit­le­ri, bir yan­dan 2 de­ğer­li de­mi­ri ve C vi­ta­mi­ni­ni bo­zul­mak­tan ko­rur­ken, di­ğer yan­dan ka­ra­ci­ğer­de­ki kim­ye­vî fa­ali­yet­ler­de ya­pı­ta­şı ro­lü oy­nar. İki de­ğer­li de­mir iyon­la­rı, al­yu­var­la­rın ya­pı­sı için ge­rek­li olan ka­nın te­mel ele­man­la­rın­dan­dır. Taşıdığı bi­kar­bo­nat iyon­la­rı sa­ye­sin­de, sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­ran tek mey­ve­dir. GÜNDE BİR TANE YİYİN RAHATLAYIN! >> Gün­de bir el­ma ye­mek, si­zi tüm has­ta­lık­lar­dan ko­rur. İki el­ma yer­se­niz kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rın­dan ko­run­muş olur­su­nuz. Ko­les­te­ro­lü nor­ma­le in­di­rir ve ka­bız­lı­ğı gi­de­rir, sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır. Gü­zel ko­ku­su ra­hat­la­tır ve tan­si­yo­nu dü­şü­rür, si­nir­le­ri ya­tış­tı­rır. Ar­trit, to­ma­tiz­ma­lar ve gut has­ta­lık­la­rın­da çok ya­rar­lı­dır. Kal­bi ko­ru­yan fla­vo­no­id­ler­den bol mik­tar­da içe­rir. Por­ta­kal su­yun­da­ki C vi­ta­mi­ni­nin üç­te bi­ri el­ma­da da bu­lu­nur. PÜF NOKTASI KI­ZART­MA KO­KU­LA­RI >> Kı­zart­ma ko­ku­la­rı­nın bü­tün eve ya­yıl­ma­ma­sı için ya­ğın içe­ri­si­ne 1-2 dal may­da­noz atın... MAR­KET Gü­zel kaş­lar an­lam­lı ba­kış­lar >> Kaş­la­rın ba­kım­lı ve gü­zel gö­zük­me­si ba­yan­lar için her za­man önem­li­dir. Çün­kü gü­zel bir kaş göz­le­rin ifa­de­si­ni or­ta­ya çı­kar­tır­ken, yü­ze ka­rak­te­ris­tik bir özel­lik yük­ler. Fo­nex Koz­me­tik ba­yan­la­rın ba­kım­la­rı için üret­ti­ği ye­ni kaş dü­zelt­me ve in­celt­me ma­ki­ne­si sa­ye­sin­de kı­sa sü­re­de gü­zel kaş­la­ra sa­hip ol­ma­nız müm­kün. Ay­rı­ca şık ta­sa­rı­mı ile her za­man ya­nı­nız­da ta­şı­ya­rak kaş­la­rı­nı­zın şe­kil­len­dir­me­si­ni ya­pa­bi­lir­si­niz. SİZ­DEN GE­LEN­LER Albümünüz ŞEV­VAL ATA­SE­VEN ­Gü­zel­li­ği­nin far­kın­da olan bu pren­ses Ada­pa­za­rı’ndan... EB­RAR EYİ­GÜN 2 ya­şı­na gir­di Eb­rar... O da Es­ki­şe­hir’in mi­nik ke­le­be­ği... Tarifiniz (...Der­dah’ın da­mak ta­dı) FIN­DIK KU­RA­Bİ­YE MALZEMELER: >> 250 gr mar­ga­rin >> 2 yu­mur­ta sa­rı­sı >> 5 ye­mek ka­şı­ğı pud­ra şe­ke­ri >> 4 ka­şık Hin­dis­tan ce­vi­zi >> 3.5 su bar­da­ğı un >> 1/2 ka­bart­ma to­zu >> Üze­ri­ne 1 yu­mur­ta akı HAZIRLANIŞI: ­Bir ka­bın içi­ne yu­mur­ta, mar­ga­rin, pud­ra şe­ke­ri ve Hin­dis­tan ce­vi­zi­ni ko­yup ka­rış­tı­rın. Unu ve ka­bart­ma to­zu­nu ele­yip içi­ne ka­tın ve yo­ğu­run. Ha­mur­lar­dan mi­nik par­ça­lar alın. Şe­kil ve­rin. Ön­ce yu­mur­ta akı­na son­ra hin­dis­tan ce­vi­zi­ne bu­la­yın. 175 der­ece­de üze­ri kı­za­rın­ca­ya ka­dar pi­şi­rin. Afi­yet ol­sun. Mesajınız (...İb­ra­him Eren’in me­sa­jı) KUT­LU OL­SUN İyi gün­de, kö­tü gün­de her za­man ya­nım­da olan; De­ğer­li eşim Emi­ne Eren’in do­ğum gü­nü­nü kut­la­rım... O’nu çok se­vi­yor, bir­lik­te ni­ce 8 yıl­la­ra di­yo­rum... Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT