BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 25 bin YTL ödüllü hikâye yarışması

25 bin YTL ödüllü hikâye yarışması

Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Ge­le­nek­sel Hi­kâ­ye Ya­rış­ma­sı” için baş­vu­ru­lar baş­la­dı.Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Ge­le­nek­sel Hi­kâ­ye Ya­rış­ma­sı” için baş­vu­ru­lar baş­la­dı. Bu yıl 5.’si ya­pı­lan ya­rış­ma­nın te­ma­sı ‘ser­best’ ola­cak. Son baş­vu­ru ta­ri­hi­nin 26 Ara­lık 2008 ola­rak be­lir­len­di­ği hi­kâ­ye ya­rış­ma­sın­da bi­rin­ci­ye 7 bin YTL, ikin­ci­ye 5 bin YTL, üçün­cü­ye 3 bin YTL ve her bi­ri bin’er YTL ola­rak be­lir­le­nen 10 adet man­si­yon ol­mak üze­re top­lam 25 bin YTL pa­ra ödü­lü ve­rile­cek. Ay­rın­tı­lı bil­gi www.um­ra­ni­ye.bel.tr ad­re­sin­den edi­ni­le­bi­lir.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 94143
  % 0.56
 • 5.3126
  % -0.54
 • 6.0666
  % -0.38
 • 6.8127
  % -0.44
 • 208.432
  % -0.27
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT