BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘İç pa­za­rı can­lı tu­tar­sak KRİZİ ATLATIRIZ’

‘İç pa­za­rı can­lı tu­tar­sak KRİZİ ATLATIRIZ’

Tür­ki­ye’nin ban­ka­la­rı­nın, ku­rum­la­rı­nın sağ­lam ol­du­ğu­nu söy­le­yen A­SO Baş­ka­nı Öz­de­bir, “E­ner­ji­mi­zi doğ­ru kul­la­nır, iç pa­za­rı­mı­zı can­lı tu­tar­sak k­riz bi­zi et­ki­le­mez” de­diU­NA­KI­TAN EN İ­Yİ BA­KAN­LAR­DAN Ankara’nın Gündemi programında Nuri Elibol ve Murat Odabaş’ın sorularını cevaplandıran ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ma­li­ye po­li­ti­ka­sı­nın denk tu­tul­ma­sı­nın önem­li ol­du­ğu­nu, bu­nu ya­pan Ma­li­ye Ba­ka­nı Una­kı­tan’ın da en iyi ba­kan­lar­dan ol­du­ğu­na dik­kat çe­kerek, “Bu­na kar­şı­lık re­el sek­tör de göz ar­dı edil­me­me­li” de­di. > Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA Anka­ra Sa­na­yi Oda­sı (ASO) Baş­ka­nı Nu­ret­tin Öz­de­bir, glo­bal kri­zin et­ki­le­ri­nin azal­tıl­ma­sı ve re­el sek­tö­rün sı­kın­tı­la­rı­nın ha­fif­le­til­me­si için, ge­lir ve ku­rum­lar ver­gi­sin­de ge­çi­ci ver­gi 3. dö­nem öde­me­le­ri­nin er­te­len­me­si­ni ta­lep et­ti. İh­las An­ka­ra Med­ya Grup Baş­ka­nı Nu­ri Eli­bol ve TGRT Ha­ber Te­le­viz­yo­nu An­ka­ra Tem­sil­ci­si Mu­rat Oda­baş’ın ha­zır­la­yıp sun­du­ğu An­ka­ra’nın Gün­de­mi Prog­ra­mı’na ko­nuk olan Öz­de­bir, re­el sek­tö­rün 2009’u da sı­kın­tı­lar­la ge­çi­re­ce­ği­nin gö­rül­dü­ğü­nü ifa­de ederek, bu se­bep­le ge­çi­ci ver­gi oran­la­rı­nın Ba­kan­lar Ku­ru­lu yet­ki­si kul­la­nı­la­rak yüz­de 20’den 15’e in­di­ril­me­si­ni is­ter­ken, “Bu sü­reç­te ver­gi kay­bı ya­şan­ma­ya­cak, fir­ma­la­ra önem­li kat­kı sağ­la­na­cak­tır” de­di. Öz­de­bir, da­ha ön­ce Tür­ki­ye’nin ken­dini kri­ze sok­tu­ğu­nu an­cak bu kri­zin it­hal ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek, “Tür­ki­ye’de büt­çe di­sip­li­ni sağ­lam, ku­rum­la­rı­mız ve ban­ka­la­rı­mız sağ­lam. Kriz sü­rer­ken kriz tel­lal­lı­ğı ya­pıl­ma­ma­lı. Ak­si hal­de ya­tı­rım ka­rar­la­rı öte­le­nir, bek­len­ti­ler bo­zu­lur. Eko­no­mi­mi­ze gü­ve­ne­lim. Tür­ki­ye 70 mil­yon nü­fu­su ile bü­yük bir pa­zar. İç pa­za­rı­ can­lı tu­tar­sak dün­ya­da­ki da­ral­ma­lar­dan bu ka­dar et­ki­len­me­yiz” de­di. Borç­lar ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­lı Re­el sek­tö­rün gü­nü gel­miş borç­la­rı­nın glo­bal kriz dik­ka­te alı­na­rak ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı ama bu­nu ya­par­ken şir­ke­tin si­ci­li­nin bo­zul­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­ti­ren Öz­de­bir, “BDDK ya­yın­la­ya­ca­ğı dü­zen­le­me ile bu borç­la­rı ye­ni­den ya­pı­lan­dır­ma ile ne­fes al­dı­ra­bi­lir. Sa­de­ce dö­nem fa­iz­le­ri­ni tah­sil ede­rek da­ha son­ra ise ar­tan oran­da tak­sit­ler­le ya­pa­bi­lir” di­ye ko­nuş­tu. Öz­de­bir, bu ko­lay­lı­ğı sağ­la­yan ban­ka­la­ra da Mer­kez Ban­ka­sı’nın des­tek ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. IMF an­laş­ma­sı­na da dik­kat çe­ken ASO Baş­ka­nı, “IMF’nin gö­re­vi Tür­ki­ye’ye yar­dım et­mek de­ğil, dün­ya­da­ki fi­nan­sal akı­mın düz­gün ça­lış­ma­sı­nı sağ­la­mak. IMF ile an­laş­ma ya­pıl­ma­sı, Tür­ki­ye’ye borç ve­re­cek­ler açı­sın­dan önem­li. Pa­zar­lık ya­pı­la­bi­lir” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT