BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye’ye gü­ve­ni­yo­ruz fırsat olsa şimdi de alım yaparız

Tür­ki­ye’ye gü­ve­ni­yo­ruz fırsat olsa şimdi de alım yaparız

Güven Sigorta’yı alan Gro­upa­ma’nın Ge­nel Mü­dü­rü Je­an Le­mo­ux, Tür­ki­ye’ye inandıklarını be­lir­te­rek “Eko­no­mik kay­gı­la­rın art­tı­ğı bu dö­nem­de bi­le ay­nı ka­ra­rı alır­dık” de­di> Mus­ta­fa Se­zer İS­TAN­BUL Gro­upa­ma’nın Ulus­la­ra­ra­sı Ge­nel Mü­dü­rü Je­an Fran­ço­is Le­mo­ux, Tür­ki­ye’nin eko­no­mik gü­cü­ne inan­dık­la­rı­nı vur­gu­la­ya­rak, ulus­la­ra­ra­ra­sı alan­da Gro­upa­ma’nın fa­ali­yet gös­te­di­ği ül­ke­ler ara­sın­da Tür­ki­ye’nin hız­la üst ba­sa­mak­la­ra yük­sel­di­ği­ni söy­le­di. 2006 yı­lın­da Ba­şak Si­gor­ta­’yı sa­tın al­dık­la­rı­nı ha­tır­la­tan Le­mo­ux, ye­ni sa­tın al­dık­la­rı Gü­ven Si­gor­ta ile il­gi­li so­ru­la­rı ce­vap­lan­dı­rır­ken “Biz Tür­ki­ye’ye ina­nı­yo­ruz. Eko­no­mik ve de­mog­ra­fik gü­cü bi­zim bu­ra­da da­ha güç­lü ol­ma­mı­zı sağ­lı­yor. Gü­ven Si­gor­ta için 5 ay ön­ce ver­di­ği­miz sa­tın al­ma ka­ra­rı­nı eko­no­mik kay­gı­la­rın art­tığı bu gün ­de ay­nı şe­kil­de ve­rir­dik. Biz şu an­ki viz­yon­dan zi­ya­de 5-10 yıl son­ra­sı­nın viz­yo­nuy­la il­gi­le­ni­yo­ruz. Tür­ki­ye’nin ve si­gor­ta sek­tö­rü­nün ge­le­ce­ği­ne ina­nı­yo­ruz. Si­gor­ta sek­tö­rü bü­yü­ye­cek” di­ye ko­nuş­tu. Gü­ven Si­gor­ta’nın de­vir iş­lem­le­ri­nin birkaç gün için­de ta­mam­la­na­ca­ğı­nı ak­ta­ran Le­mo­ux, bu sa­tın al­ma­lar­la Tür­ki­ye’de­ki ko­num­la­rını ol­duk­ça güç­len­dir­dik­le­ri­ni an­la­ta­rak sek­tör­de ilk 5 için­de ol­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Le­mo­ux Tür­ki­ye’de bu yıl top­lam­da 931 mil­yon YTL’lik ci­ro, 711 ça­lı­şan ve 3868 sa­tış nok­ta­sı­na ula­şa­cak­la­rı­nı bil­dir­di. Tür­ki­ye’yi an­la­ta­cak Le­mo­ux, ge­le­cek haf­ta Pa­ris’te Gro­upa­ma’nın Fran­sa ve dış pa­zar­lar­da bu­lu­nan üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri­nin bu­lu­şa­ca­ğı bir top­lan­tı­da Tür­ki­ye’de ger­çek­leş­ti­ri­len ba­şa­rı­lı per­for­man­sı an­la­ta­cak­la­rı­nı söy­le­di. Le­mo­ux, “Türk eko­no­mi­si ve pa­zar­da ya­şa­dık­la­rı tec­rü­be­le­ri di­ğer yö­ne­ti­ci­le­re ak­ta­ra­ca­ğız” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT