BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İs­tan­bul baş­kan­la­rı a­ğır­la­ya­cak

İs­tan­bul baş­kan­la­rı a­ğır­la­ya­cak

İs­tan­bul’un ev sa­hip­li­ği ya­pa­ca­ğı 1. Av­ras­ya Ye­rel Yö­ne­tim­ler Kong­re­si’n­de 30 ül­ke­nin ba­kan ve be­le­di­ye baş­kan­la­rı bir araya gelecekTürk Dün­ya­sı Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği (TDBB) ile Türk İş­bir­li­ği ve Kal­kın­ma İda­re­si (Tİ­KA) ta­ra­fın­dan or­tak­la­şa dü­zen­le­nen 1. Av­ras­ya Ye­rel Yö­ne­tim­ler Kon­gre­si’ne, İs­tan­bul ev sa­hip­li­ği ya­pa­cak. 15-17 Ka­sım ta­rih­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan kon­gre­ye; 30 ülkeden ba­kan­lar, be­le­di­ye baş­kan­la­rı ve di­ğer tem­sil­ci­ler ka­tı­la­cak. Kon­gre­nin açı­lı­şı, Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nda dü­zen­le­nen bir prog­ram­la ya­pı­la­cak. Dev­let Ba­ka­nı M. Sa­id Ya­zı­cı­oğ­lu, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, Av­ru­pa Kon­se­yi Ye­rel ve Böl­ge­sel Yö­ne­tim­ler Kon­gre­si Baş­ka­nı Ya­vuz Mil­don, İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler ile Türk Dün­ya­sı Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı Erol Ka­ya’nın bi­rer ko­nuş­ma ya­pa­ca­ğı prog­ram, 15 Ka­sım Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 10.30’da baş­la­ya­cak ve 13.30’a ka­dar sü­re­cek. Açı­lış prog­ra­mı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan 1. Av­ras­ya Ye­rel Yö­ne­tim­ler Kon­gre­si, 14.30’da De­de­man Ote­li’nde ya­pı­la­cak olan otu­rum­lar­la de­vam ede­cek. Kon­gre ya­yın­la­na­cak olan so­nuç bil­dir­ge­si ve ka­pa­nış ko­nuş­ma­la­rıy­la son bu­la­cak. Türk Dün­ya­sı Be­le­di­ye­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı Erol Ka­ya; Av­ras­ya Ye­rel Yö­ne­tim­ler Kon­gre­si’nin ge­niş bir coğ­raf­ya içe­ri­sin­de­ki yer alan ye­rel yö­ne­tim­ler ara­sın­da­ki iş bir­li­ği ve di­ya­lo­ğu art­tı­ra­ca­ğı­nı ifa­de ede­rek, “Bu kon­gre­yi ile­ri­si için çok önem­li bir fır­sat ola­rak de­ğer­len­di­ri­yo­ruz. Ye­rel yö­ne­tim bi­rim­le­ri­nin yö­ne­tim an­la­yı­şın­da­ki ye­ni ge­liş­me­ler ile bun­la­rın pra­ti­ğe yan­sı­tıl­ma­sı ko­nu­sun­da­ki bil­gi ve tec­rü­be pay­la­şı­mı ye­rel yö­ne­tim­le­re ye­ni ufuk­lar aça­cak” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT