BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yay­la Ma­hal­le­si ye­ni ço­cuk k­re­şi­ne ka­vuş­tu

Yay­la Ma­hal­le­si ye­ni ço­cuk k­re­şi­ne ka­vuş­tu

Şiş­li Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan ço­cuk kre­şi açıl­dı.Şiş­li Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan ço­cuk kre­şi açıl­dı. Fe­ri­köy Yay­la Ma­hal­le­si’nde yap­tı­rı­lan ço­cuk kre­şi­nin açı­lı­şın­da ko­nu­şan Şiş­li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Sa­rı­gül, ül­ke­nin ge­le­ce­ği­nin ço­cuk­la­rın iyi eği­til­me­sin­den geç­ti­ği­ni be­lir­te­rek, bu se­bep­le ço­cuk­la­rın eği­ti­mi­ne bü­yük önem ver­dik­le­ri­ni ve bu­nun için ya­tı­rım­lar yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. Sa­rı­gül, ço­cuk­la­rın okul ön­ce­si eği­tim gör­me­si­nin ile­ri­ki yıl­lar için bir te­mel oluş­tur­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Biz il­çe­miz­de okul­lar yap­tır­ma­nın ya­nı sı­ra ço­cuk­la­rı­mı­zın okul ön­ce­si eği­ti­mi için de kreş­ler açı­yo­ruz. Mak­sa­dı­mız ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı olan ço­cuk­la­rı­mı­zı da­ha iyi şart­lar al­tın­da okut­mak” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT