BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kim­ye­vi mad­de­ler ­fab­ri­ka­yı kül et­ti

Kim­ye­vi mad­de­ler ­fab­ri­ka­yı kül et­ti

Kü­çük­çek­me­ce’de bir fab­ri­ka­da çı­kan yan­gın mad­di ha­sa­ra se­bep ol­du.Kü­çük­çek­me­ce’de bir fab­ri­ka­da çı­kan yan­gın mad­di ha­sa­ra se­bep ol­du. İ­ki­tel­li Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si Gal­va­no Tek­nik Sa­na­yi Si­te­si’n­de yer a­lan ve me­tal yü­zey kap­la­ma i­şi yap­tı­ğı be­lir­ti­len bir fab­ri­ka­da, kim­ye­vi mad­de­le­rin a­lev al­ma­sıy­la yan­gın baş­la­dı. Gü­ven­lik gö­rev­li­le­ri­nin ih­ba­rıy­la o­lay ye­ri­ne ge­len it­fa­i­ye e­kip­le­rin­ce mü­da­ha­le e­di­len yan­gın, bir sü­re son­ra fab­ri­ka­nın do­ğal gaz ku­tu­su­na sıç­ra­dı. Bu­nun ü­ze­ri­ne çağ­rı­lan İG­DAŞ gö­rev­li­le­ri, fab­ri­ka­ya ge­len hat­ta­ki do­ğal ga­zı ke­se­rek yan­gı­nın bü­yü­me­si­ni ön­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT