BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yıllar sonra okula başladılar

Yıllar sonra okula başladılar

Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si’nin baş­lat­tı­ğı EYOP (Ev­den Ye­ni­den Oku­la Pro­je­si) ile oku­ma yaz­ma­sı ol­ma­yan ve­ya­hut oku­lu­nu ya­rım bı­rak­mış va­tan­daş­la­ra eği­tim im­ka­nı su­nu­lu­yor.Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si’nin baş­lat­tı­ğı EYOP (Ev­den Ye­ni­den Oku­la Pro­je­si) ile oku­ma yaz­ma­sı ol­ma­yan ve­ya­hut oku­lu­nu ya­rım bı­rak­mış va­tan­daş­la­ra eği­tim im­ka­nı su­nu­lu­yor. Ni­san ayın­da baş­la­yan pro­je kap­sa­mın­da Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan Bü­yük­çek­me­ce, Mi­mar­si­nan, Kum­bur­gaz, Ce­la­li­ye - Ka­mi­lo­ba, Te­pe­cik, Mu­rat­bey ve Gür­pı­nar Pı­nar­kent ma­hal­le­sin­den 619 ki­şi­nin ka­yıt yap­tır­dı­ğı pro­je­de, 619 ki­şi­nin 38’i 1. ka­de­me, 44’ü ikin­ci ka­de­me, 202’si 6-7-8. sı­nıf­lar ve 335’i de li­se kay­dı yap­tır­dı. Pro­je­de bran­şın­da söz sa­hi­bi eğit­men­ler gö­rev ya­pı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT