BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­tal­ya’dan AB des­te­ği

İ­tal­ya’dan AB des­te­ği

İz­mir’de bir a­ra­ya ge­len Baş­ba­kan Er­do­ğan i­le İ­tal­ya Baş­ba­ka­nı Ber­lus­co­ni, i­ki ül­ke­nin her a­lan­da iş bir­li­ği yap­ma­sı ko­nu­sun­da an­laş­tı. Ber­lus­co­ni, Tür­ki­ye’nin ye­ri­nin AB ol­du­ğu gö­rü­şü­nü tek­rar­la­dı.İz­mir’de bir a­ra­ya ge­len Baş­ba­kan Er­do­ğan i­le İ­tal­ya Baş­ba­ka­nı Ber­lus­co­ni, i­ki ül­ke­nin her a­lan­da iş bir­li­ği yap­ma­sı ko­nu­sun­da an­laş­tı. Ber­lus­co­ni, Tür­ki­ye’nin ye­ri­nin AB ol­du­ğu gö­rü­şü­nü tek­rar­la­dı. İz­mir dün dev bir or­ga­ni­zas­yo­na ev sa­hip­li­ği yap­tı. Baş­ba­kan Er­do­ğan ile İtal­ya Baş­ba­ka­nı Sil­vi­o Ber­lus­co­ni, da­ha ön­ce im­za­la­nan stra­te­jik bel­ge çer­çe­ve­sin­de bir ara­ya gel­di. Baş­ba­kan­la­ra iki ül­ke­nin çok sa­yı­da ba­ka­nı da eş­lik et­ti. Swiss Otel Grand Efes İz­mir’de dü­zen­le­nen Tür­ki­ye-İtal­ya Zir­ve­si’nde, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve İtal­ya Baş­ba­ka­nı Sil­vi­o Ber­lis­co­ni ile iki ül­ke­den 11 ba­ka­nın ka­tı­lı­mıy­la iki­li gö­rüş­me­ler 1 sa­at sür­dü. Baş­ba­kan­la­rın ve ba­kan­la­rın ay­rı ay­rı sa­lon­lar­da ger­çek­leş­tir­di­ği iki­li gö­rüş­me­ler, ba­sı­na ka­pa­lı ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­di. Top­lan­tı­nın ar­dın­dan iki baş­ba­kan or­tak ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. İki ül­ke ara­sın­da özel­lik­le son 6 yıl için­de; si­ya­si, eko­no­mik, as­ke­ri ve kül­tü­rel alan­lar­da güç­lü iliş­ki­ler bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Baş­ba­kan Er­do­ğan şun­la­rı söy­le­di: “Mes­lek­ta­şım ve dos­tum Ber­lus­co­ni’ye çok te­şek­kür edi­yo­rum. Özel­lik­le AB yol­cu­lu­ğun­da hep bi­ze des­tek ol­du­lar, des­tek ol­ma­ya da de­vam ede­cek­ler. As­ke­ri alan­da da bir­çok müş­te­rek adım­la­rı­mız var. Özel­lik­le Af­ga­nis­tan’da, Ko­so­va’da, Lüb­nan’da ve NA­TO’da­ki da­ya­nış­ma­mız de­vam edi­yor. Eko­no­mi­de 17.5 mil­yar do­lar­lık ti­ca­ret hac­mi­miz var, bu­nun önü­müz­de­ki yıl 20 mil­yar do­la­rı aşa­ca­ğı­nı umu­yo­ruz. Böl­ge­ye yö­ne­lik gö­rüş­me­le­ri­mi­zi yap­tık. Böl­ge­de Tür­ki­ye’nin ko­nu­mu ma­lum. Bu ko­nu­lar­da Tür­ki­ye-İtal­ya müş­te­rek ne­ler ya­pa­bi­li­riz bun­la­rı gö­rüş­tük. Ener­ji ko­nu­sun­da Tür­ki­ye’nin tran­sit özel­li­ği var. Sam­sun-Cey­han ko­nu­sun­da atıl­mış or­tak bir adı­mı­mız var. Bu pet­rol hat­tı sü­rat­le ne­ti­ce­ye ka­vu­şa­cak­tır. En önem­li adım; İtal­ya ile atak he­li­kop­ter­ler ko­nu­sun­da bir an­laş­ma yap­tık. Tür­ki­ye­de bu he­li­kop­ter­le­rin üre­ti­mi ger­çek­le­şi­yor. 4 yıl gi­bi kı­sa bir sü­re­de, her şe­yi bit­miş ola­rak bu he­li­kop­ter­ler hiz­me­te ha­zır ha­le ge­le­cek.” HER ALAN­DA İŞ BİR­Lİ­Ğİ Ba­kan­la­rın iki­li gö­rüş­me­ler yap­tı­ğı­nı da ha­tır­la­tan Er­do­ğan, iki ül­ke­nin bir­lik­te at­ma­sı ge­re­ken adım­la­rın sü­rat­le atı­la­ca­ğı­nı ifa­de ede­rek, te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da da or­tak adım­lar atı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti. Er­do­ğan, bir so­ru üze­ri­ne, “AB sü­re­cin­de der­si­ni ça­lı­şan bir ül­ke­yiz. Her dö­nem iki fa­sıl mü­za­ke­re­ye açı­lı­yor, bu ru­tin bi­zi ra­hat­sız et­mi­yor de­ğil. Te­men­ni­miz Çek ve İs­veç dö­nem baş­kan­lı­ğın­da bu ru­ti­nin bo­zul­ma­sı ve da­ha faz­la fa­sı­lın mü­za­ke­re­ye açıl­ma­sı­dır” de­di. İtal­ya Baş­ba­ka­nı Ber­lus­co­ni de, iki ül­ke ara­sın­da ge­le­nek ha­li­ne ge­le­cek olan bir zir­ve­nin baş­lan­gı­cı­nı yap­tık­la­rı­nı ifa­de ede­rek, “Omuz omu­za bir­çok şe­yi be­ra­ber sür­dü­re­ce­ğiz. Sa­yın Er­do­ğan’la 6 yıl­lık iliş­ki­miz bi­zi ger­çek dost ha­li­ne ge­tir­di. Ken­di­si be­ni ai­le­nin en önem­li gü­nün­de şa­hit ola­rak da­vet et­miş­ti. Bu sı­cak dost­lu­ğu Av­ru­pa ve Dün­ya ba­rı­şı için kul­lan­mak is­ti­yo­ruz. Ener­ji, sa­na­yi ve sa­vun­ma ko­nu­la­rın­da iş bir­li­ği ya­pa­ca­ğız. İki ül­ke­nin gi­ri­şim­ci­le­ri ulus­lar ara­sı iha­le­le­re ka­tı­la­bi­lir ve çok yol ala­bi­lir­ler” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ber­lus­co­ni, bir so­ru üze­ri­ne, “Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği­ni en­gel­le­me­ye ça­lı­şan­lar var ama, biz Tür­ki­ye’nin stra­te­jik öne­mi­ni sü­rek­li iş­le­ye­ce­ğiz ve on­la­rı ik­na et­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız. Tür­ki­ye dün­ya­da mev­cut olan ya­ra­la­rı sar­mak için, can kay­bı­nı gö­ze ala­rak NA­TO’da gö­rev yap­mak­ta. Av­ru­pa’nın bun­la­rı gör­me­si ge­re­kir” de­di. Baş­ba­kan Er­do­ğan ve Ber­lus­co­ni ile 11 ba­ka­nın bu­lun­du­ğu he­yet­ler ara­sı gö­rüş­me­nin ar­dın­dan Tür­ki­ye’de bir Türk-İtal­yan Üni­ver­si­te­si’nin ku­rul­ma­sı­na iliş­kin an­laş­ma im­za­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT