BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İki kardeşin katili akrabaları çıktı!

İki kardeşin katili akrabaları çıktı!

Kü­çük­çek­me­ce’de ce­set­le­ri yan­mış hal­de bu­lu­nan kar­deş­le­rin, ba­ba­la­rı­nın da­yı­oğ­lu ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü­ğü ortaya çıktı. Gö­zal­tı­na a­lı­nan 2 zan­lı, sorgularının ardından tutuklandı.Kü­çük­çek­me­ce’de ce­set­le­ri yan­mış hal­de bu­lu­nan kar­deş­le­rin, ba­ba­la­rı­nın da­yı­oğ­lu ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü­ğü ortaya çıktı. Gö­zal­tı­na a­lı­nan 2 zan­lı, sorgularının ardından tutuklandı. > Mu­rat Ho­roz İS­TAN­BUL İHA Kü­çük­çek­me­ce’de yan­mış hal­de ce­set­le­ri bu­lu­nan 2 ço­cu­ğun öl­dü­rül­me­siy­le il­gi­li 2 ki­şi ya­ka­lan­dı. Zan­lı­lar­dan bi­ri­nin, ço­cuk­la­rın ak­ra­ba­sı ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Em­re Ka­va­lı (11) ve kar­de­şi Meh­met Ka­va­lı’yı (12) öl­dür­dük­ten son­ra ce­set­le­ri­ni 2 Ka­sım 2008’de Ka­ya­ba­şı Ma­hal­le­si ya­kı­nın­da­ki boş ara­zi­de yak­tık­la­rı ge­rek­çe­siy­le ya­ka­la­nan İs­ma­il Y. ile Dur­sun A. Ci­na­yet Bü­ro Amir­li­ğin­de sor­gu­lan­dı. Şüp­he­li­le­rin, ölen ço­cuk­la­rın ba­ba­sı Ve­li Ka­va­lı ile ay­nı teks­til fir­ma­sın­da ça­lış­tık­la­rı be­lir­til­di. Dur­sun A. ile Ve­li Ka­va­lı’nın da­yı­sı­nın oğ­lu olan İs­ma­il Y’nin, olay gü­nü şir­ke­tin ser­vis mi­ni­bü­süy­le Ka­va­lı kar­deş­le­ri ka­çı­rıp, ser­best bı­ra­kıl­ma­la­rı kar­şı­lı­ğın­da, ba­ba Ve­li Ka­va­lı’nın mem­le­ke­tin­de­ki ara­zi­si­ni sat­tı­ra­rak pa­ra­sı­nı al­ma­yı plan­la­dık­la­rı öğ­re­nil­di. Bu amaç­la ço­cuk­la­rı, ik­ram et­tik­le­ri bir içe­ce­ğe kat­tık­la­rı ilaç­la ba­yılt­ma­ya ça­lış­tık­la­rı kay­de­di­len A. ve Y’nin, ilaç et­ki­li ol­ma­yın­ca pa­ni­ğe ka­pı­la­rak, araç­ta bağ­rış­ma­ya baş­la­yan ço­cuk­la­rı “mi­si­na” ipiy­le bo­ğa­rak öl­dür­dük­ten son­ra, boş bir ara­zi­ye gö­tü­rüp ya­ka­rak kaç­tık­la­rı be­lir­til­di. Acı­lı ba­ba Ve­li Ka­va­lı, “Bu ki­şi­ler­le ara­mız­da hiç­bir hu­su­met yok­tu. 5 yıl­dır be­ra­ber ça­lı­şı­yor­duk. Ço­cuk­la­rım kay­bol­du­ğun­da Dur­sun A. ve İs­ma­il Y. ile bir­lik­te ço­cuk­la­rı ara­dık. Her za­man bi­zim­le be­ra­ber­di­ler. Ce­na­ze tö­re­ni­ne de ka­tıl­dı­lar. En ağır şe­kil­de ce­za­lan­dı­rıl­sın­lar” di­ye ko­nuş­tu. Sav­cı­lık sor­gu­la­rı­nın ar­dın­dan tu­tuk­la­ma ta­le­biy­le mah­ke­me­ye sevk edi­len 2 zan­lı, tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT