BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > K­ri­ter­le­ri ih­lal ediyorlardı

K­ri­ter­le­ri ih­lal ediyorlardı

Baş­ba­kan­lık Söz­cü­sü A­kif Be­ki, “Baş­ba­kan­lı­ğın ak­re­di­tas­yon uy­gu­la­ma­sıy­la il­gi­li ha­ber ve yo­rum­la­rın, yan­lış ve hak­sız” ol­du­ğu­nu bil­dir­di.Baş­ba­kan­lık Söz­cü­sü A­kif Be­ki, “Baş­ba­kan­lı­ğın ak­re­di­tas­yon uy­gu­la­ma­sıy­la il­gi­li ha­ber ve yo­rum­la­rın, yan­lış ve hak­sız” ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Be­ki, yap­tı­ğı ya­zı­lı a­çık­la­ma­da, uy­gu­la­nan sis­te­min, ge­liş­miş de­mok­ra­si­ler­de de kul­la­nıl­mak­ta o­lan bir mo­del ol­du­ğu­nu i­fa­de e­de­rek, i­lan e­dil­miş şef­faf ve ob­jek­tif k­ri­ter­le­re da­yan­dı­ğı­nı kay­det­ti. Be­ki, a­çık­la­ma­sın­da, “Yan­sı­tı­la­nın ak­si­ne, yıl­lar­dır de­vam e­den uy­gu­la­ma­mız­da bir de­ği­şik­lik ya da ye­ni­lik söz ko­nu­su de­ğil­dir. Ya­pı­lan, p­ra­tik ih­ti­yaç­lar ü­ze­ri­ne kart­la­rın ye­ni­len­me­sin­den i­ba­ret­tir. Tar­tış­ma gö­tür­me­ye­cek bir a­çık­lık­ta ob­jek­tif k­ri­ter­le­ri ih­lal e­den mu­ha­bir­le­rin kart­la­rı, sis­te­min ön­gör­dü­ğü şe­kil­de ye­ni­len­me­miş­tir. Kar­tı ye­ni­len­me­yen­le­rin ye­ri­ne ku­rum­la­rı ta­ra­fın­dan ye­ni gö­rev­len­dir­me­ler ya­pıl­mış­tır” i­fa­de­le­ri­ne yer ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT