BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uyuş­tu­ru­cu te­rö­rü!

Uyuş­tu­ru­cu te­rö­rü!

Ör­gü­te yö­ne­lik ope­ras­yon­lar­da 22.5 ton es­rar, 4 bin 300 kg baz mor­fin, 40 kg af­yon, 4 bin 45 kg ero­in ve 300 bin adet sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu mad­de ele ge­çi­ril­diPKK, KAY­NAK­LA­RI­NIN ÇO­ĞU­NU “ZE­HİR”­LE SAĞ­LI­YOR Ör­gü­te yö­ne­lik ope­ras­yon­lar­da 22.5 ton es­rar, 4 bin 300 kg baz mor­fin, 40 kg af­yon, 4 bin 45 kg ero­in ve 300 bin adet sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu mad­de ele ge­çi­ril­di > Cem Kor AN­KA­RA Te­rör ör­gü­tü PKK, fi­nans­man sı­kın­tı­sı­na gir­dik­çe en önem­li ge­lir kay­nak­la­rın­dan bi­ri olan uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti­ne baş­vu­ru­yor. TBMM Uyuş­tu­ru­cu Ba­ğım­lı­lı­ğı ve Ka­çak­çı­lı­ğı­nı Araş­tır­ma Ko­mis­yo­nu’nun tas­lak ra­po­ru­na gö­re, PKK te­rö­rü kur­şun dı­şın­da uyuş­tu­ru­cu ile de vu­ru­yor. Uyuş­tu­ru­cu mad­de ka­çak­çı­lı­ğı ya­pan te­rö­rist ör­güt üye­le­ri­ne yö­ne­lik ola­rak bu­gü­ne ka­dar ger­çek­leş­ti­ri­len top­lam 351 ope­ras­yon­da ise 785 ki­şi ya­ka­lan­dı. Ope­ras­yon­lar­da ay­rı­ca 22.5 ton es­rar, 4.300 ki­log­ram baz mor­fin, 40 ki­log­ram af­yon, 4.045 ki­log­ram ero­in ve 300 bin adet sen­te­tik uyuş­tu­ru­cu mad­de ele ge­çi­ril­di. HER AŞA­MA­DA VAR­LAR Te­rör ör­güt­le­riy­le uyuş­tu­ru­cu ka­çak­çı­lı­ğı ya­pan or­ga­ni­ze suç grup­la­rı­nın, mad­di men­fa­at­ler için bir ara­ya gel­di­ği­nin be­lir­til­di­ği ra­por­da, Tür­ki­ye’de te­rör ör­gü­tü­nün uyuş­tu­ru­cu mad­de ka­çak­çı­lı­ğı­nın her saf­ha­sın­da (ima­lat-ta­şı­ma-ara­cı­lık-sa­tış-so­kak sa­tı­cı­lı­ğı v.b.) yer al­dı­ğı kay­de­dil­di. Ra­por­da, te­rör ör­gü­tü­nün uyuş­tu­ru­cu suç­la­rı­na ka­rış­tı­ğı­nın ulus­la­ra­ra­sı ra­por­lar­la da bel­ge­len­di­ği­ne dik­kat çe­kil­di. Ra­por­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di: Tür­ki­ye’de ya­ka­la­nan ki­şi­le­rin ifa­de­le­ri, te­rör ör­güt­le­riy­le bağ­lan­tı­lı suç ka­yıt­la­rı, ör­gü­te ait hüc­re ev­le­rin­de ele ge­çi­ri­len uyuş­tu­ru­cu mad­de­ler ve do­kü­man­lar­da­ki uyuş­tu­ru­cu alış­ve­ri­şi­nin pa­ra ka­yıt­la­rı bu du­ru­mu açık­ça or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Ra­por­da ay­rı­ca, te­rör ör­gü­tü­nün uyuş­tu­ru­cu üre­ti­mi, ka­çak­çı­lı­ğı ve pa­zar­lan­ma­sı­na iliş­kin fa­ali­yet­le­ri­ni uzun sü­re Tür­ki­ye ve dün­ya ka­mu­oyun­dan giz­le­me­ye ça­lış­tı­ğı be­lir­ti­lir­ken, uyuş­tu­ru­cuy­la il­gi­li fa­ali­yet­le­rin, ör­güt içe­ri­sin­de ula­şıl­ma­sı zor olan yö­ne­ti­ci­ler ta­ra­fın­dan kon­trol edil­di­ği ifa­de edil­di. Ra­por­da, uyuş­tu­ru­cu mad­de ka­çak­çı­lı­ğı­nın te­rö­rist ba­şı Öca­lan ve Şem­din Sa­kık gi­bi ör­gü­tün en üst dü­zey yö­ne­ti­ci­le­ri ta­ra­fın­dan biz­zat iti­raf edil­di­ği ha­tır­la­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT