BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Si­lah­lı kuv­vet­ler hal­kı­mız­la bir­dir

Si­lah­lı kuv­vet­ler hal­kı­mız­la bir­dir

İz­mir’de va­tan­daş­la­rın to­ka­laş­mak i­çin ya­rış­tı­ğı Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Org. Baş­buğ, “Al­lah siz­le­ri ba­şı­mız­dan ek­sik et­me­sin” di­yen va­tan­da­şa, “Hal­kı­mız­la her za­man be­ra­be­riz. TSK’ya bak­tı­ğı­nız­da biz si­ziz, siz de biz­si­niz” ce­va­bı­nı ver­di.HALKTAN SEVGİ SELİ İz­mir’de va­tan­daş­la­rın to­ka­laş­mak i­çin ya­rış­tı­ğı Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Org. Baş­buğ, “Al­lah siz­le­ri ba­şı­mız­dan ek­sik et­me­sin” di­yen va­tan­da­şa, “Hal­kı­mız­la her za­man be­ra­be­riz. TSK’ya bak­tı­ğı­nız­da biz si­ziz, siz de biz­si­niz” ce­va­bı­nı ver­di. TÜRK OR­DU­SU­NA BAK­TI­ĞI­NIZ ZA­MAN SİZ BİZ­Sİ­NİZ, BİZ Sİ­ZİZ Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ, İz­mir Va­li­si Ca­hit Kı­raç’ı ma­ka­mın­da zi­ya­ret et­ti. Va­li­lik önün­de bek­le­yen va­tan­daş­lar Or­ge­ne­ral Baş­buğ’a yo­ğun sev­gi gös­te­ri­sin­de bu­lun­du. Zi­ya­ret sü­re­sin­ce Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı’nı va­li­lik önün­de bek­le­yen va­tan­daş­lar, çı­kış­ta Or­ge­ne­ral Baş­buğ’la to­ka­laş­mak için ade­ta bir bir­le­riy­le ya­rış­tı. Baş­buğ, ka­la­ba­lık ta­ra­fın­dan uzun sü­re al­kış­lan­dı. Va­tan­daş­lar, Or­ge­ne­ral Baş­buğ’a, “Al­lah siz­le­re ko­lay­lık ver­sin, siz­le­ri ba­şı­mız­dan ek­sik et­me­sin” di­ye ses­len­di. Bu­nun üze­ri­ne Baş­buğ, “İz­mir’in ha­va­sı bir baş­ka. Hal­kı­mız­la be­ra­be­riz. Türk or­du­su bü­tün ko­mu­tan­la­rıy­la bir­lik­te bu­ra­da. Türk or­du­su­na bak­tı­ğı­nız­da biz si­ziz, siz de biz­si­niz” de­di. Baş­buğ, va­tan­daş­la­rın ara­sın­da bu­lu­nan ve ken­di­sin­den yar­dım is­te­yen bir ga­ziy­le soh­bet et­ti. Yıl­dız Bal­cı - Meh­met İn­mez İZ­MİR İHA
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100806
  % 0.66
 • 5.2752
  % -0.29
 • 5.984
  % -0.69
 • 6.8783
  % -0.34
 • 217.157
  % -0.3
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT