BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TÜ­Bİ­TAK’tan sü­per zırh!

TÜ­Bİ­TAK’tan sü­per zırh!

Bor ma­de­ni baş­ta ol­mak üze­re ta­ma­men yer­li kay­nak­lar­la üre­ti­len kom­po­zit zırh, kap­lan­dı­ğı ye­ri de­ğil kur­şun, ro­ket bi­le ge­çir­mez ha­le ge­ti­ri­yorBor ma­de­ni baş­ta ol­mak üze­re ta­ma­men yer­li kay­nak­lar­la üre­ti­len kom­po­zit zırh, kap­lan­dı­ğı ye­ri de­ğil kur­şun, ro­ket bi­le ge­çir­mez ha­le ge­ti­ri­yor Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu (TÜ­Bİ­TAK), ro­ket­le­re kar­şı üs­tün ko­ru­yu­cu­lu “kom­po­zit zırh” ge­liş­tir­di. Dün­ya­da çok az ül­ke­nin sa­hip ol­du­ğu bu tek­no­lo­jiy­le kap­la­nan plat­form­lar, ro­ket­le­rin oluş­tur­du­ğu tah­ri­bat­tan et­ki­len­mi­yor. TÜ­Bİ­TAK Mar­ma­ra Araş­tır­ma Mer­ke­zi (MAM) Mal­ze­me Ens­ti­tü­sü Mü­dü­rü Doç. Dr. Ta­rık Bay­ka­ra, “kom­po­zit zırh” tek­no­lo­ji­si ge­liş­tir­me ça­lış­ma­la­rı­nı 35 ki­şi­lik mü­hen­dis ekip­le sür­dür­dü­ğü­nü an­lat­tı. Bay­ka­ra, “Ta­ma­men yer­li ham­mad­dey­le üre­ti­len bu zırh­lar, si­lah­la­rın et­ki­si­ni ne­re­dey­se sı­fır­lı­yor” di­ye ko­nuş­tu. Doç. Dr. Bay­ka­ra, zırh­la­rı ger­çek si­lah­lar­la test et­tik­le­ri­ni ve çok ba­şa­rı­lı so­nuç­lar al­dık­la­rı­nı bil­dir­di. Kom­po­zit zır­hın, ölüm­cül bir si­lah olan M72 ve ben­ze­ri ro­ket­le­re kar­şı da üs­tün ko­ru­ma sağ­la­dı­ğı­nı bil­di­ren Bay­ka­ra, zırh ya­pı­mın­da bor ma­de­ni­nin ya­nı sı­ra se­ra­mik, po­li­mer alü­min­yum ve re­çi­ne, özel ya­pış­tı­rı­cı­lar ve na­no­tek­no­lo­jik mal­ze­me­ler kul­lan­dık­la­rı­nı an­lat­tı. ­TEST­LER­DEN BA­ŞA­RIY­LA GEÇ­Tİ TÜ­Bİ­TAK Mar­ma­ra Araş­tır­ma Mer­ke­zi (MAM) Mal­ze­me Ens­ti­tü­sü Mü­dü­rü Doç. Dr. Ta­rık Bay­ka­ra, zır­hın, ta­ban­ca mer­mi­sin­den, ölüm­cül ro­ket­le­re ka­dar bir­çok si­la­ha kar­şı et­ki­li ol­du­ğu­nu an­lat­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92708
  % 1.11
 • 5.3097
  % -1.41
 • 6.0564
  % -1.27
 • 6.8048
  % -1.13
 • 210.111
  % -0.72
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT