BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇAN­KA­YA KÖŞ­KÜ ko­ru­ma al­tın­da

ÇAN­KA­YA KÖŞ­KÜ ko­ru­ma al­tın­da

Doç. Dr. Ta­rık Bay­ka­ra, bu sis­te­min nor­mal bir cam gö­rün­tü­sün­de şef­faf­lık sağ­la­dı­ğı­nı, du­var ve pen­ce­re gi­bi plat­form­la­ra da is­te­nen bo­yut­lar­da uy­gu­la­na­bil­di­ği­ni be­lirt­ti.Doç. Dr. Ta­rık Bay­ka­ra, bu sis­te­min nor­mal bir cam gö­rün­tü­sün­de şef­faf­lık sağ­la­dı­ğı­nı, du­var ve pen­ce­re gi­bi plat­form­la­ra da is­te­nen bo­yut­lar­da uy­gu­la­na­bil­di­ği­ni be­lirt­ti. Kom­po­zit zırh sis­te­mini Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Köş­kü’nün ka­bul ve tö­ren sa­lon­la­rı­nın pen­ce­re ve du­var­la­rı­na da kap­la­dık­la­rı­nı bil­di­ren Bay­ka­ra, sis­te­mi 20 gün­de kur­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Şu an­da bu­ra­sı bel­ki dün­ya­nın en em­ni­yet­li me­kan­la­rın­dan bi­ri ha­li­ne gel­di” de­di. Bay­ka­ra, zırh­la­rın ka­mu bi­na­la­rı, ban­ka­lar gi­bi çok stra­te­jik ve ko­ru­ma ge­rek­ti­ren me­kan­lar­da da ra­hat­lık­la kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT