BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AHIS­KA­LI­LAR des­tek bek­li­yor

AHIS­KA­LI­LAR des­tek bek­li­yor

Tür­ki­ye’nin do­ğu sı­nı­rı­na sa­de­ce 15 km me­sa­fe­de olan va­tan­la­rın­dan sü­rü­len Ahıs­ka­lı­lar, ha­yat­la­rı­nı sür­dür­mek, ak­ra­ba­la­rı­nı bul­mak ve va­tan­la­rı­na dö­ne­bil­mek için des­tek bek­li­yor.Tür­ki­ye’nin do­ğu sı­nı­rı­na sa­de­ce 15 km me­sa­fe­de olan va­tan­la­rın­dan sü­rü­len Ahıs­ka­lı­lar, ha­yat­la­rı­nı sür­dür­mek, ak­ra­ba­la­rı­nı bul­mak ve va­tan­la­rı­na dö­ne­bil­mek için des­tek bek­li­yor. Ahıs­ka­lı­lar Vak­fı Baş­ka­nı Meh­met Oğuz, Ahıs­ka­lı­la­rın ma­ruz kal­dı­ğı zul­mü ve için­de bu­lun­duk­la­rı zor du­ru­mu an­la­ta­rak, “Ko­nu­yu dün­ya gün­de­min­de tut­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz” de­di. Sür­gün ha­ya­tı ya­şa­mak mec­bu­ri­ye­tin­de bı­ra­kıl­dık­la­rı­nı ifa­de eden Oğuz, şöy­le ko­nuş­tu: “Dün­ya­da ha­len sür­gün­de olup va­tan­la­rı­na dö­ne­me­yen tek Türk mil­le­ti Ahıs­ka­lı­lar kal­mış­tır. Ana­va­tan­dan uzak bir­bi­rin­den fark­lı 4 bi­ni aş­kın yer­le­şim bi­ri­min­de ya­şa­ma­ya de­vam et­mek­te­dir. Bü­tün bu çi­le­le­re ve par­ça­lan­mış­lı­ğa rağ­men, Ahıs­ka Türk­le­ri din, dil ve ge­le­nek­le­ri­ni kay­bet­me­miş­ler­dir. Vak­fı­mı­zın ku­ru­luş ga­ye­le­rin­den bi­ri­si, 400 yıl ya­şa­dı­ğı­mız va­ta­nı­mı­za dön­mek­tir. Vak­fı­mız güç şart­lar al­tın­da mü­ca­de­le et­mek­te ve ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir. Ha­yır­se­ver in­san­lar­dan bek­len­ti­miz, Ahıs­ka­lı­la­ra ve Ahıs­ka­lı­lar Vak­fı’na sa­hip çık­ma­la­rı­dır. Bi­ze ulaş­mak is­te­yen­ler, www.ahis­ka­li­lar­vak­fi.org si­te­si ara­cı­lı­ğıy­la bu­nu ger­çek­leş­ti­re­bi­lir.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT