BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 4.9 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­rem kor­kut­tu

4.9 bü­yük­lü­ğün­de­ki dep­rem kor­kut­tu

Kay­se­ri’nin Ko­ca­si­nan il­çe­sin­de 4.9 bü­yük­lü­ğün­de bir dep­rem mey­da­na gel­di.Kay­se­ri’nin Ko­ca­si­nan il­çe­sin­de 4.9 bü­yük­lü­ğün­de bir dep­rem mey­da­na gel­di. Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Kan­dil­li Ra­sat­ha­ne­si ve Dep­rem Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü’nden edi­ni­len bil­gi­ye gö­re, Kay­se­ri’nin mer­kez Ko­ca­si­nan il­çe­si Gü­neş­li bel­de­sin­de sa­at 16.03 sı­ra­la­rın­da 4.9 şid­de­tin­de bir dep­rem mey­da­na gel­di. Dep­rem­de ilk be­lir­le­me­le­re gö­re can ve mal kay­bı­nın ol­ma­dı­ğı, va­tan­daş­la­rın pa­nik ya­şa­dı­ğı bil­di­ril­di. Bu arada Bo­lu’nun Ye­ni­ça­ğa il­çe­sin­de 4.0 bü­yük­lü­ğün­de ha­fif şid­det­te bir dep­rem mey­da­na gel­di. 12 Ka­sım Düz­ce Dep­re­mi’nin 9. yıl dö­nü­mün­de mey­da­na ge­len dep­rem­de, can ve mal kay­bı ol­ma­dı. Dep­rem, va­tan­daş­lar­da kı­sa sü­re­li pa­ni­ğe yol aç­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT