BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ah­met Türk için fez­le­ke

Ah­met Türk için fez­le­ke

Di­yar­ba­kır Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, DTP Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Türk’ün “te­rör ör­gü­tü­nün pro­pa­gan­da­sı­nı yap­tı­ğı” ge­rek­çe­siy­le do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kal­dı­rıl­ma­sı için fez­le­ke ha­zır­la­dı.Di­yar­ba­kır Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, DTP Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Türk’ün “te­rör ör­gü­tü­nün pro­pa­gan­da­sı­nı yap­tı­ğı” ge­rek­çe­siy­le do­ku­nul­maz­lı­ğı­nın kal­dı­rıl­ma­sı için fez­le­ke ha­zır­la­dı. Fez­le­ke, TBMM Baş­kan­lı­ğı­na su­nul­mak üze­re Ada­let Ba­kan­lı­ğı­na gön­de­ril­di. Di­yar­ba­kır Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın, Ada­let Ba­kan­lı­ğı­na gön­de­ri­len fez­le­ke­nin bir ör­ne­ği­ni DTP hak­kın­da­ki ka­pat­ma da­va­sı dos­ya­sı­na ko­nul­mak üze­re Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı Si­ya­si Par­ti­ler Si­cil Bü­ro­su’na gön­der­di­ği bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT