BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BAŞ­BA­KAN’DAN Oba­ma’ya tav­si­ye: Dik dur, kav­ga et­me

BAŞ­BA­KAN’DAN Oba­ma’ya tav­si­ye: Dik dur, kav­ga et­me

New York Ti­mes ga­ze­te­si­ne rö­por­taj ve­ren Baş­ba­kan Er­do­ğan, ABD’nin ye­ni başkanı Oba­ma’ya, inan­dı­ğı yol­dan ay­rıl­ma­ma tav­si­ye­sin­de bu­lun­duNew York Ti­mes ga­ze­te­si­ne rö­por­taj ve­ren Baş­ba­kan Er­do­ğan, ABD’nin ye­ni başkanı Oba­ma’ya, inan­dı­ğı yol­dan ay­rıl­ma­ma tav­si­ye­sin­de bu­lun­du > NEW YORK Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Ame­ri­ka’ya zi­ya­re­tin­den ön­ce New York Ti­mes (NYT) ga­ze­te­si­ne ver­di­ği rö­por­taj­da, ABD’nin ye­ni baş­ka­nı se­çi­len Ba­rack Oba­ma’ya ‘dik dur­ma­sı, ama kav­ga­ya gir­me­me­si’ ko­nu­sun­da tav­si­ye­ler­de bu­lun­du. Ga­ze­te­nin in­ter­net si­te­sin­de Sab­ri­na Ta­ver­ni­se im­za­sıy­la çı­kan An­ka­ra mah­reç­li ha­ber, “Türk li­de­ri, ABD ile İran ara­sın­da ara­bu­lu­cu­lu­ğa gö­nül­lü” baş­lı­ğıy­la ya­yım­lan­dı. Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın, “Dış po­li­ti­ka­da­ki il­ke­miz, düş­man ka­zan­ma­ya kar­şı ol­mak” yo­lun­da­ki söz­le­ri­ni ak­ta­ran ga­ze­te, Er­do­ğan’ın, Oba­ma’nın baş­kan se­çil­me­si­nin ABD’ye dün­ya­nın gü­ve­ni­ni ye­ni­den ka­zan­mak ve kay­be­di­len bir ima­jı dü­zel­tip ye­ni­den ka­zan­mak açı­sın­dan bir şans ver­di­ği­ni ifa­de et­ti­ği­ni de yaz­dı. İRAN’LA ARA­BU­LU­CUK GÖ­RE­Vİ Er­do­ğan’ın, ABD’nin 21. yüz­yı­lın ba­şın­da ba­zı de­ğer­le­rin üze­rin­de ıs­rar­la dur­du­ğu­nu, an­cak bu de­ğer­le­rin iler­le­mek ye­ri­ne ge­ri­ye git­ti­ği­ni de söy­le­di­ği kay­de­di­len ha­ber­de, Baş­ba­kan’ın, bu de­ğer­le­rin uy­gu­la­ma­ya ko­nul­ma­sı­nın son de­re­ce önem­li ol­du­ğu­nu söy­le­di­ği de be­lir­til­di. Ha­ber­de, baş­ba­kan ola­rak 6. yı­lı­na gi­ren Er­do­ğan’ın Oba­ma’ya bir tav­si­yede bu­lun­du­ğu da ifa­de edi­le­rek, Er­do­ğan’ın Oba­ma’ya “dik dur­ma­sı­nı, ama kav­ga­ya gir­me­me­si­ni” tav­si­ye et­ti­ği bil­di­ril­di. Ga­ze­te, Er­do­ğan’ın, “Tür­ki­ye’nin Or­ta Do­ğu’da gi­de­rek ar­tan ro­lü­nü kul­la­na­rak ABD’de ge­le­cek yıl ba­şa ge­çe­cek Oba­ma yö­ne­ti­miy­le İran ara­sın­da ara­bu­lu­cu ol­mak is­te­di­ği­ni” söy­le­di­ği­ni yaz­dı. Ga­ze­te­nin ha­be­ri­ne gö­re, Baş­ba­kan Er­do­ğan mü­lâ­kat­ta, İran Dev­let Baş­ka­nı Mah­mud Ah­me­di­ne­jad’ın Oba­ma’ya ge­çen haf­ta gön­der­di­ği teb­rik no­tu­nun “ya­rar­la­nıl­ma­sı ge­re­ken bir adım ol­du­ğu­nu” kay­de­de­rek, İran’ın nük­le­er prog­ra­mıy­la il­gi­li me­se­le kap­sa­mın­da, “Biz ara­bu­lu­cu ol­ma­ya ha­zı­rız. Çok ya­rar­lı ola­bi­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT