BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AK Par­ti se­çim star­tı­nı ver­di

AK Par­ti se­çim star­tı­nı ver­di

AK Par­ti ye­rel se­çim star­tı­nı ver­di. Aday­lık baş­vu­ru­la­rı­nı geç­ti­ği­miz gün­ler­de baş­la­tan AK Par­ti, dün de İl Ye­rel Yö­ne­tim­ler Baş­kan­la­rı­nı An­ka­ra’da top­la­dı.>Dev­let Arık AN­KA­RA İHA AK Par­ti ye­rel se­çim star­tı­nı ver­di. Aday­lık baş­vu­ru­la­rı­nı geç­ti­ği­miz gün­ler­de baş­la­tan AK Par­ti, dün de İl Ye­rel Yö­ne­tim­ler Baş­kan­la­rı­nı An­ka­ra’da top­la­dı. AK Par­ti Ge­nel Mer­ke­zi’nde ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­nın açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı ya­pan Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hü­se­yin Tan­rı­ver­di, 29 Mart 2009’da ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­le­re 2 bin 300 be­le­di­ye ile gi­ri­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Önü­müz­de­ki sü­reç­te ge­rek teş­ki­lat­lar ge­rek ye­rel yö­ne­ti­ci­ler açı­sın­dan çok çe­tin ve me­şak­kat­li bir sı­na­va gi­ri­le­ce­ği­ne işa­ret eden Tan­rı­ver­di, ye­rel se­çim­le­rin hem AK Par­ti hem Tür­ki­ye açı­sın­dan bü­yük önem ta­şı­dı­ğı­nı söy­le­di. Par­ti­nin ye­rel se­çim­ler­de­ki oy he­de­fi­ni yüz­de 60 ola­rak açık­la­yan Tan­rı­ver­di, se­çim­le­rin par­ti­nin ye­rel yö­ne­tim an­la­yı­şı­nın tes­cil edi­le­ce­ği, AK Par­ti’nin ak be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­nın per­çin­le­ne­ce­ği bir se­çim ola­ca­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT