BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kor­san­lar bir ge­mi­mi­zi da­ha ka­çır­dı

Kor­san­lar bir ge­mi­mi­zi da­ha ka­çır­dı

Hin­dis­tan’ın Bom­bay Li­ma­nı’na gi­den “Ka­ra­göl” isim­li Türk bay­rak­lı ge­mi, Ye­men açık­la­rın­da kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rıl­dı.Hin­dis­tan’ın Bom­bay Li­ma­nı’na gi­den “Ka­ra­göl” isim­li Türk bay­rak­lı ge­mi, Ye­men açık­la­rın­da kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rıl­dı. De­niz­ci­lik Müs­te­şar­lı­ğı’ndan ya­pı­lan açık­la­ma­da, dün sa­at 16.02’de uy­du te­leks ci­ha­zı­na “Ye­men’in 16 mil açı­ğın­da YDC De­niz­ci­lik A.Ş’ye ait Ka­ra­göl isim­li tan­ke­re kor­san­la­rın sal­dı­rı­da bu­lun­du­ğu” ih­ba­rı­nın ya­pıl­dı­ğı kay­de­dil­di. Açık­la­ma­da, NA­TO’ya bil­gi ve­ril­di­ği ve ola­ya mü­da­ha­le edil­me­si­nin is­ten­di­ği kay­de­dil­di. Kim­ya­sal mad­de ta­şı­yan ge­mi­de 14 Türk per­so­ne­lin bu­lun­du­ğu kay­de­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT