BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Son ga­zi­ye üst dü­zey ce­na­ze tö­re­ni

Son ga­zi­ye üst dü­zey ce­na­ze tö­re­ni

İs­tik­lal Sa­va­şı’nın son ga­zi­si Emek­li Al­bay Mus­ta­fa Şe­kip Bir­göl, ya­rın özel bir tö­ren­le top­ra­ğa ve­ri­le­cek.İs­tik­lal Sa­va­şı’nın son ga­zi­si Emek­li Al­bay Mus­ta­fa Şe­kip Bir­göl, ya­rın özel bir tö­ren­le top­ra­ğa ve­ri­le­cek. Ge­nel­kur­may’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Bir­göl için ya­rın sa­at 11.00’de 1’in­ci Or­du Ko­mu­tan­lı­ğı Ka­rar­ga­hı’nda özel bir tö­ren ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­di. Bir­göl’ün, Se­li­mi­ye Ca­mi­si’nde öğ­le na­ma­zı­nı mü­te­akip kılınacak ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan Ka­ra­ca­ah­met Me­zar­lı­ğı’nda def­ne­di­le­ce­ği kay­de­di­len açık­la­ma­da, “Tö­re­ne, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ve Kuv­vet Ko­mu­tan­la­rı da ka­tı­la­cak­lar­dır” de­nil­di. Öte yan­dan, TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan’ın da tö­re­ne ka­tı­la­ca­ğı açık­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT