BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > De­ğiş­ti­ri­le­mez ka­fa­lar!..

De­ğiş­ti­ri­le­mez ka­fa­lar!..

Ana­ya­sa­da­ki “De­ğiş­ti­ri­le­mez ve de­ğiş­ti­ril­me­si tek­lif da­hi edi­le­mez...” hü­küm­ler üze­rin­de tar­tış­ma ya­pıl­ma­sı bi­le, ba­zı­la­rı­nı fe­na hal­de ra­hat­sız edi­yor. On­la­ra gö­re, her­hal­de il­gi­li mad­de­ye şöy­le bir ila­ve da­ha yap­mak ge­re­ki­yor: “Bu ko­nu­nun hiç­bir su­ret­te tar­tış­ma­sı da­hi ya­pı­la­maz...”Ana­ya­sa­da­ki “De­ğiş­ti­ri­le­mez ve de­ğiş­ti­ril­me­si tek­lif da­hi edi­le­mez...” hü­küm­ler üze­rin­de tar­tış­ma ya­pıl­ma­sı bi­le, ba­zı­la­rı­nı fe­na hal­de ra­hat­sız edi­yor. On­la­ra gö­re, her­hal­de il­gi­li mad­de­ye şöy­le bir ila­ve da­ha yap­mak ge­re­ki­yor: “Bu ko­nu­nun hiç­bir su­ret­te tar­tış­ma­sı da­hi ya­pı­la­maz...” İş­te bun­lar de­ğiş­ti­ril­mez ka­fa­lar­dır! 26 Ekim ta­rih­li kö­şe ya­zı­mız­da; AK Par­ti’nin, Tür­ki­ye’nin 81 vi­la­ye­tin­de ana­ya­sa kon­fe­rans­la­rı, sem­poz­yum­la­rı dü­zen­len­me­si ko­nu­sun­da ön­cü­lük yap­ma­sı ge­rek­ti­ğin­den söz et­miş­tim. Bu na­çi­za­ne tek­li­fim­den, mu­ha­tap­la­rın ha­be­ri ol­du mu bil­mi­yo­rum ama, bu ara­da ay­nı ko­nu­da baş­ka ba­zı olum­lu ge­liş­me­ler gö­rü­yo­ruz. Bil­kent Üni­ver­si­te­sin­de dü­zen­le­nen bir sem­poz­yum­da, ana­ya­sa hu­ku­ku açı­sın­dan çok önem­li gö­rüş­ler or­ta­ya atıl­dı. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Sa­yın Ha­şim Kı­lıç; her ne ka­dar “Bu ko­nu­la­rı ko­nuş­ma­ya ne de­re­ce ce­sa­ret bu­lu­rum...” gi­bi bir ifa­de kul­lan­dıy­sa da; ben bu­nu onun mü­te­va­zı üs­lu­bu­na ham­le­di­yo­rum! Sa­yın Kı­lıç, en kri­tik za­man­lar­da gö­rüş­le­ri­ni hiç­bir et­ki­nin al­tın­da kal­ma­dan ce­sur­ca iz­har et­miş­tir. Ana­ya­sa ko­nu­sun­da da, her­hal­de uzak ol­ma­yan bir ge­le­cek­te, da­ha kap­sam­lı bir be­ya­nı­na şa­hit ola­ca­ğız. Sem­poz­yu­ma ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tı­lan Al­man­ya Ana­ya­sa Mah­ke­me­si es­ki Baş­kan Yar­dım­cı­sı Prof. Win­fri­ed Has­se­mer şun­la­rı söy­lü­yor: “Ana­ya­sa­lar­da de­ğiş­ti­ri­le­mez hü­küm­le­rin ol­ma­sı de­mok­ra­si açı­sın­dan ka­bul edi­le­mez. De­ğiş­ti­ri­le­mez hü­küm­ler ya­sa­la­rın uyum sağ­la­ya­bi­lir­li­ği­ni yok eder. Sos­yal uyum ger­çek­le­şe­mez. Oy­la­na­maz bir şe­yi or­ta­ya ko­yar­sak de­mok­ra­si so­na er­miş­tir. Yi­ne de, de­ğiş­ti­ri­le­mez il­ke­le­rin hak­lı­lı­ğı­nın bu­lun­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum...” Esas dik­kat çe­ken gö­rüş­le­ri, ha­zır­la­dı­ğı ra­por­lar­la, şim­di­ye ka­dar is­mi sık sık gün­de­me ge­len Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Ra­por­tö­rü Doç. Dr. Os­man Can di­le ge­tir­di. Po­zi­tif hu­kuk­sal norm­lar için de­ğiş­mez­lik id­di­ası­nın, an­cak to­ta­li­ter an­la­yış­la­rın ürü­nü ola­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­yan Can; Tür­ki­ye’de He­gel an­la­yı­şı bu­lun­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Os­man Can, bu an­la­yı­şın özel­lik­le­ri­ni de şöy­le özet­le­di: “Kut­sal­lı­ğı ko­ru­ma uğ­ru­na si­ya­sal ala­nı or­ta­dan kal­dır­mak, si­ya­se­ti si­ya­sal ka­rar or­gan­la­rı­nın tak­dir sı­nır­la­rı dı­şı­na çı­kar­mak, her bir si­ya­sal so­ru­nu si­ya­set üs­tü ko­nu­ma sü­rük­le­ye­rek çö­züm­süz­lü­ğe mah­kum et­mek, za­man için­de si­ya­set me­ka­niz­ma­sı­nın hiç­bir so­ru­nu çö­ze­mez ha­le ge­tir­mek, si­ya­se­te ve de­mok­ra­si­ye inan­cı or­ta­dan kal­dır­mak, si­ya­set dı­şı bü­rok­ra­tik me­ka­niz­ma­la­ra si­ya­sal so­run­la­rı de­ruh­te et­mek ve bu­nu hu­kuk dev­le­ti­nin be­ka­sı­nın ge­re­ği ol­du­ğu­nu söy­le­mek, ya si­ya­set­ten nef­ret et­mek ya da si­ya­se­ti de­mok­ra­tik sü­re­cin ürü­nü ola­rak ka­bul et­me­mek...” “Ana­ya­sa­la­rın ebe­di ge­çer­li­li­ği­nin ola­ma­ya­ca­ğı­nı” ses­len­di­ren Can’ın gö­rüş­le­ri pa­ra­le­lin­de ye­ni gö­rüş ve açı­lım­lar bek­le­ye­bi­li­riz. Ta­bi­i de­ğiş­ti­ri­le­mez ka­fa­lar çok bo­zu­la­cak!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT