BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ra­por­dan son­ra­sı

Ra­por­dan son­ra­sı

Baş­ba­kan Sa­yın Tay­yip Er­do­ğan, “Av­ru­pa Bir­li­ği’nde bu­gün ulaş­tı­ğı­mız nok­ta­dan ge­ri­ye dö­nüş ol­ma­ya­cak­tır” de­di. Bu söz, Av­ru­pa Bir­li­ği’nin her yıl Tür­ki­ye hak­kın­da ha­zır­la­dı­ğı ma­hut iler­le­me ra­po­ru­nun epey ge­cik­me­den ve hay­li pa­zar­lık­tan son­ra ya­yın­lan­ma­sı mü­na­se­be­tiy­le söy­len­di. Zi­ra Av­ru­pa Bir­li­ği mü­za­ke­re­le­ri­ne önem ver­me­yip va­kit ge­çir­di­ği­miz hu­su­sun­da­ki eleş­ti­ri­ler, ge­nel­leş­me­ye baş­la­mış­tı.Baş­ba­kan Sa­yın Tay­yip Er­do­ğan, “Av­ru­pa Bir­li­ği’nde bu­gün ulaş­tı­ğı­mız nok­ta­dan ge­ri­ye dö­nüş ol­ma­ya­cak­tır” de­di. Bu söz, Av­ru­pa Bir­li­ği’nin her yıl Tür­ki­ye hak­kın­da ha­zır­la­dı­ğı ma­hut iler­le­me ra­po­ru­nun epey ge­cik­me­den ve hay­li pa­zar­lık­tan son­ra ya­yın­lan­ma­sı mü­na­se­be­tiy­le söy­len­di. Zi­ra Av­ru­pa Bir­li­ği mü­za­ke­re­le­ri­ne önem ver­me­yip va­kit ge­çir­di­ği­miz hu­su­sun­da­ki eleş­ti­ri­ler, ge­nel­leş­me­ye baş­la­mış­tı. İz­mir’den New York’a gi­de­n Baş­ba­ka­nı­mız, Gü­ven­lik Kon­se­yi’ne Tür­ki­ye’nin se­çil­me­si mü­na­se­be­tiy­le BM üye­si dev­let­le­rin tem­sil­ci­le­ri­ne zi­ya­fet ve­re­cek. Baş­kan Bush’un ye­me­ği­ne ka­tı­la­cak. Tür­ki­ye’nin de üye bu­lun­du­ğu 7 zen­gin ül­ke+Rus­ya+12 Önem­li Ül­ke’den olu­şan 20’le­rin top­lan­tı­sın­da bu­lu­na­cak. Dün­ya eko­no­mik kri­zi gö­rü­şü­le­cek. Ora­dan Hin­dis­tan’a res­mî zi­ya­re­ti... Bu tra­fik el­bet­te olum­lu ve Tür­ki­ye’yi ta­nıt­mak, sa­vun­mak, dost­luk­lar kur­mak ve per­çin­le­mek için bir­bi­rin­den önem­li. Baş­ba­kan’a te­şek­kür et­me­li­yiz. Ama dev­le­ti­mi­zin ge­le­ce­ği ve mil­le­ti­mi­zin is­tik­ba­li Av­ru­pa Bir­li­ği üye­li­ği­mi­ze bağ­lı­dır. Sa­yın Baş­ba­kan’ın han­gi şart al­tın­da olur­sa ol­sun AB’den vaz­geç­me­miz müm­kün de­ğil, söz ko­nu­su ola­maz de­me­si­ne gü­ve­ni­yo­ruz. Ge­rek­le­ri­nin âci­len ye­ri­ne ge­ti­ri­le­ce­ğin­den kuş­ku duy­mu­yo­ruz. İler­le­me ra­po­run­da­ki eleş­ti­ri­len­le­rin le­hi­mi­ze ol­ma­dı­ğı âşi­kâr­dır. Yıl­lar bo­yu ye­ri­ne ge­tir­me­di­ği­miz, ke­sin­lik­le ye­ri­ne ge­tir­me­miz için hiç­bir mil­lî sa­kın­ca ta­şı­ma­yan ve­ci­be­le­rin ge­ne sı­ra­lan­ma­sı bi­zi üzü­yor, en­di­şe­len­di­ri­yor. AB üye­si ola­ma­yan Tür­ki­ye’nin Av­ru­pa kıt’asın­da­ki yal­nız­lı­ğı­nı, sı­nır­la­rı­mı­zın mü­na­ka­şa ko­nu­su ya­pı­la­ca­ğı­nı, Er­me­ni ve Kürt şı­ma­rık­lık­la­rın­dan baş­ka atom bom­ba­lı İran’ın taf­ra­sı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Bu du­rum­dan, ni­ce za­man­dan be­ri ge­lip ge­çen bü­tün ik­ti­dar­la­rı, du­rak­la­ma dö­nem­le­ri­mi­zi so­rum­lu tu­tu­yo­ruz. Ay­nı sta­tü­ko­cu­lar, ulu­sal­cı­lar ve sa­ire­ler, Türk mil­le­ti­nin bir­kaç yıl ön­ce yüz­de 70 ora­nın­da­ki he­ve­si­ni de kır­dı­lar. Hır­va­tis­tan’a üye­lik ta­ri­hi ve­ri­li­yor. As­rın soy­kı­rı­mı­nı ya­pan Sır­bis­tan’a da­ve­ti­ye çı­ka­rı­lı­yor. Tür­ki­ye ye­rin­de sa­yı­yor. Bu tab­lo­nun bü­yük sa­kın­ca­sı, çağ­daş uy­gar­lık dü­ze­yi mil­lî he­de­fi­mi­zin pas ge­çil­me­si­dir. AB üye­si ol­ma­dı­ğı­mız tak­dir­de hiç­bir prob­le­mi­mi­zi is­te­di­ği­miz so­nuç­la­ra ulaş­tı­ra­ma­ya­ca­ğı­mı­zı ön­gör­mek zor de­ğil­dir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT