BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Po­lat “Şey­ta­nın ba­ca­ğı­nı kır­ma­yı ha­yal edi­yor­duk, ol­ma­dı. Üz­gü­nüz ama kim­se mo­ra­li­ni boz­ma­sın” de­diG.SARAY BAŞKANI ADNAN POLAT, F.BAHÇE MAĞLUBİYETİNİN KENDİLERİNİ YIKTIĞINI SÖYLEDİ Po­lat “Şey­ta­nın ba­ca­ğı­nı kır­ma­yı ha­yal edi­yor­duk, ol­ma­dı. Üz­gü­nüz ama kim­se mo­ra­li­ni boz­ma­sın” de­di FE­NER­Lİ­LER ÖZÜR Dİ­LE­Dİ G.Sa­ray’ın ay­lık ola­ğan Di­van Ku­ru­lu top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Baş­kan Ad­nan Po­lat, F.Bah­çe mağ­lu­bi­ye­tin­den do­la­yı ca­mi­aya mo­ral ver­me­ye ça­lış­tı. “Bu­ra­ya çok da­ha ke­yif­li, mut­lu bir ko­nuş­ma yap­mak için gel­mek is­ter­dim” di­ye­rek söz­le­ri­ne baş­la­yan Po­lat, “F.Bah­çe’yi ye­ne­rek şey­ta­nın ba­ca­ğı­nı kır­ma­yı ha­yal edi­yor­duk, ama ol­ma­dı. Ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­dık” de­di. F.Bah­çe Baş­ka­nı Aziz Yıl­dı­rım ve yö­ne­ti­ci ar­ka­daş­la­rı­nın ken­di­le­ri­ni sport­men­ce kar­şı­la­dı­ğı­nı ifa­de eden Po­lat, “Çok gü­zel ağır­la­dı­lar. An­cak maç es­na­sın­da F.Bah­çe­li bir yö­ne­ti­ci­nin, bi­zim yö­ne­ti­ci­le­re dö­ne­rek kü­für et­me­si or­ta­lı­ğı ka­rış­tır­dı. Bu­gün ken­di si­te­le­rin­de ‘yap­ma­dım’, ‘et­me­dim’ de­se de Hal­dun Üs­tü­nel be­nim ya­nım­day­ken F.Bah­çe­li 5 yö­ne­ti­ci te­le­fon­la Hal­dun Üs­tü­nel’i ara­yıp özür di­le­miş­ler­dir” di­ye ko­nuş­tu. AR­TIK 1-2 TRANS­FER YE­TER Der­bi mağ­lu­bi­ye­ti ve lig­de­ki ya­rış­ta ge­ri­de kal­ma­nın ken­di­si­ni de mut­lu et­me­di­ği­ni söy­le­yen Po­lat, “Geç­ti­ği­miz son 2.5 se­ne­yi dü­şü­nür­sek, kim­se de­re­yi gör­me­den pa­ça­yı sı­va­ma­sın. G.Sa­ray’ın ol­du­ğu lig­de kim­se li­gin pat­ro­nu ola­maz. Üz­gü­nüz, ama de­mo­ra­li­ze de­ği­liz. O ne­ti­ce­yi ora­da bı­ra­kıp, önü­mü­ze ba­ka­ca­ğız. Son 10 se­ne­de en çok şam­pi­yon olan ku­lüp bi­ziz. O yüz­den siz­ler de mo­ra­li­ni­zi boz­ma­yın” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Po­lat, fut­bol ta­kı­mı ola­rak ye­ni­den ya­pı­lan­ma­yı ta­mam­la­dık­la­rı­nı da ifa­de ede­rek, “Bun­dan son­ra bir iki trans­fer dı­şın­da trans­fe­re ge­rek ol­maz. Bu ta­kım bi­zi uzun yıl­lar ba­şa­rı­ya gö­tü­re­cek­tir” de­di. Bu ara­da Po­lat, ar­tan dö­viz ku­ru yü­zün­den 2008 büt­çe­si için­de kur far­kın­dan do­la­yı 14 mil­yon do­lar­lık büt­çe açı­ğı oluş­tu­ğu­nu, fa­iz gi­de­ri­nin de 4 mil­yon do­lar art­tı­ğı­nı söy­le­di. > Ercan YILDIZ Alem­ci­le­ri sa­vun­du! Ad­nan Po­lat, Di­van’ın ar­dın­dan ga­ze­te­ci­le­rin ıs­rar­lı so­ru­su üze­ri­ne, Ben­fi­ca ma­çın­dan son­ra Mei­ra ve Lin­coln’ün sa­ba­ha kar­şı ote­le geç dön­me­le­ri­ni şu söz­ler­le açık­la­dı: “Mei­ra, ken­di mem­le­ke­ti ol­ma­sı se­be­biy­le bir sü­re ak­ra­ba­la­rıy­la gö­rüş­mek için evi­ne git­mek is­te­miş. Lin­coln de onun­la bir­lik­te git­miş. Tür­ki­ye ile Por­te­kiz ara­sın­da­ki 2 sa­at­lik fark­tan do­la­yı geç gel­dik­le­ri gi­bi bir or­tam oluş­muş. Bu­nun F.Bah­çe ma­çı­na yan­sı­dı­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum.” Lu­ces­cu ge­le­bi­lir AL­BAY­RAK’IN İD­Dİ­ASI G.Sa­ray’da, F.Bah­çe mağ­lu­bi­ye­tiy­le kol­tu­ğu ye­ni­den sal­lan­ma­ya baş­la­yan Tek­nik Di­rek­tör Skib­be’nin dev­re ara­sın­da gön­de­ri­le­ce­ği id­di­ala­rı gün­dem­den düş­mez­ken, es­ki yö­ne­ti­ci­ler­den Ab­dür­ra­him Al­bay­rak, Rad­yo- s­por’a “Lu­ces­cu dev­re ara­sın­da G.Sa­ray’a ge­le­bi­lir” de­di. Al­bay­rak, “Bir­kaç gün ön­ce gö­rüş­tüm. Tür­ki­ye’de onu bir­çok ku­lüp is­ti­yor. G.Sa­ray’ı ter­cih ede­cek­tir” de­di. ÜS­TEL DE DOĞ­RU­LA­DI Al­bay­rak, “Lu­ces­cu’yu is­te­yen ta­kım­lar ara­sın­da G.Sa­ray var mı?” şek­lin­de­ki so­ru­ya, “Var­dır mu­hak­kak. Lu­ces­cu eğer Tür­ki­ye’ye dö­ner­se mut­la­ka G.Sa­ray’a ge­lir” di­ye ko­nuş­tu. Öte yan­dan es­ki yö­ne­ti­ci­ler­den Aziz Üs­tel de, “Skib­be’nin gün­le­ri sa­yı­lı. Dev­re ara­sın­da Lu­ces­cu Flor­ya’nın yo­lu­nu tu­tar. Hat­ta iki ta­raf, es­ki bir yö­ne­ti­ci­si­nin ara­cı­lı­ğıy­la an­laş­tı bi­le” ifa­de­le­ri kul­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT