BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DENİZLİ'NİN TATLI SIKINTISI

DENİZLİ'NİN TATLI SIKINTISI

Bo­bo, Nob­re ve Ho­los­ko’nun git­tik­çe yük­se­len per­for­mans­la­rı kar­şı­sın­da Be­şik­taş’ın tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­sı se­çim yap­mak­ta zor­lanıyorBo­bo, Nob­re ve Ho­los­ko’nun git­tik­çe yük­se­len per­for­mans­la­rı kar­şı­sın­da Be­şik­taş’ın tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı­sı se­çim yap­mak­ta zor­lanıyor BUR­SA’DA Bİ­Rİ YE­DEK Se­zon ba­şın­dan be­ri dü­şüş­te ol­duk­la­rı ge­rek­çe­siy­le eleş­ti­ri­len Be­şik­taş’ın for­vet oyun­cu­la­rı, son maç­lar­da­ki ba­şa­rı­lı per­for­mans­la­rıy­la göz dol­dur­du. Ko­ca­elis­por kar­şı­sın­da ra­kip ağ­la­rı sar­san Bo­bo, Ho­los­ko, Nob­re üç­lü­sü­nün re­ka­be­ti iler­le­yen haf­ta­lar için de umut ve­rir­ken, Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa De­niz­li’yi ise tat­lı bir sı­kın­tı sar­dı. Haf­ta so­nu oy­na­na­cak olan Bur­sa kar­şı­laş­ma­sın­da ki­mi ye­dek bı­ra­ka­ca­ğı­na ka­rar ve­re­me­yen Mus­ta­fa De­niz­li’nin bu­gün üç oyun­cuy­la da özel bir gö­rüş­me ya­pa­ca­ğı öğ­re­nil­di. Ge­ri­de ka­lan 10 Sü­per Lig, 2 Tür­ki­ye Ku­pa­sı ve 4 Av­ru­pa ku­pa­sı ma­çın­da Nob­re’nin 7, Bo­bo’nun 6, Ho­los­ko’nun ise 5 go­lü bu­lu­nu­yor. HO­LOS­KO GEÇ AÇIL­DI Er­tuğ­rul Sağ­lam dö­ne­min­de or­ta sa­ha­nın sa­ğın­da gö­rev alan, an­cak bu­ra­da ba­şa­rı­lı ola­ma­yan Slo­vak oyun­cu Fi­lip Ho­los­ko, Mus­ta­fa De­niz­li ile bir­lik­te bek­le­nen çı­kı­şı ger­çek­leş­tir­di. Form­suz­lu­ğu­na rağ­men De­niz­li’nin son haf­ta­lar­da ıs­rar­la on bir­de şans ver­di­ği Ho­los­ko, An­tal­ya kar­şı­sın­da at­tı­ğı gol­le mo­ral bu­lur­ken, çı­kı­şı­nı Ko­ca­eli kar­şı­sın­da da sür­dür­dü. Bu ara­da el­de edi­len ba­şa­rı­yı fut­bol­cu­la­rı­na bağ­la­yan Mus­ta­fa De­niz­li, “Ben sa­de­ce on­la­ra ken­di­le­ri­ni gös­ter­me­le­ri için im­kan sağ­lı­yo­rum. Bu yüz­den gö­re­ve baş­la­dı­ğım gün bu ta­kı­mın tak­vi­ye­ye ih­ti­ya­cı yok. El­de­ki kad­ro za­ten şam­pi­yon­luk için ye­ter­li de­miş­tim” şek­lin­de ko­nuş­tu. > Bilgehan Can >> KARTALLAR BJK’de­ki her ha­be­ri öğ­ren­mek için ABO­NE TUR­KI­YE yaz 35 20’ye gön­der, ha­ber ce­bi­ne gel­sin
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT