BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Süleyman Seba KORKUTTU

Süleyman Seba KORKUTTU

Ge­çir­di­ği ağır za­tür­re­ se­be­biy­le An­ka­ra GA­TA’da te­da­vi al­tı­na alı­nan Be­şik­taş Onur­sal Baş­ka­nı Sü­ley­man Se­ba’nın sağ­lık du­ru­mu­nun iyi­ye git­ti­ği bil­di­ril­di.Ge­çir­di­ği ağır za­tür­re­ se­be­biy­le An­ka­ra GA­TA’da te­da­vi al­tı­na alı­nan Be­şik­taş Onur­sal Baş­ka­nı Sü­ley­man Se­ba’nın sağ­lık du­ru­mu­nun iyi­ye git­ti­ği bil­di­ril­di. Se­ven­le­ri Sü­ley­man Se­ba’yı yal­nız bı­rak­maz­ken, Be­şik­taş Ge­nel Ku­rul Üye­si olan Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün de önü­müz­de­ki gün­ler­de Se­ba’yı zi­ya­ret ede­ce­ği öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT