BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

F.Bah­çe Ül­ker, Av­ru­pa Li­gi C Gru­bu 4. ma­çın­da İs­tan­bul’da, Slo­ven­ya tem­sil­ci­si Uni­on Olim­pi­ja ile kar­şı­la­şa­cak. Ab­di İpek­çi Spor Sa­lo­nu’nda oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma sa­at 20.15’de baş­la­ya­cak. Grup­ta 2 ga­li­bi­yet ve 1 ye­nil­gi­si bu­lu­nan F.Bah­çe ave­raj­la 3. sı­ra­da yer alır­ken, Slo­ven­ya tem­sil­ci­si son sı­ra­da bu­lu­nu­yor.F.Bah­çe Ül­ker-Olim­pi­ja F.Bah­çe Ül­ker, Av­ru­pa Li­gi C Gru­bu 4. ma­çın­da İs­tan­bul’da, Slo­ven­ya tem­sil­ci­si Uni­on Olim­pi­ja ile kar­şı­la­şa­cak. Ab­di İpek­çi Spor Sa­lo­nu’nda oy­na­na­cak kar­şı­laş­ma sa­at 20.15’de baş­la­ya­cak. Grup­ta 2 ga­li­bi­yet ve 1 ye­nil­gi­si bu­lu­nan F.Bah­çe ave­raj­la 3. sı­ra­da yer alır­ken, Slo­ven­ya tem­sil­ci­si son sı­ra­da bu­lu­nu­yor. Fi­le­de der­bi gü­nü Aro­ma Ba­yan­lar Vo­ley­bol Bi­rin­ci Li­gi’nde eze­li ra­kip­ler G.Sa­ray ile Be­şik­taş, bu­gün kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Bur­han Fe­lek Spor Komp­lek­si içe­ri­sin­de yer alan TVF 50. Yıl Spor Sa­lo­nu’nda­ki maç sa­at 17.30’da baş­la­ya­cak. Lig­de 4 ma­çı­nı da ka­za­nan Be­şik­taş, maç ek­si­ğiy­le 2. sı­ra­da bu­lu­nur­ken, G.Sa­ray ave­raj­la 9. sı­ra­da yer alı­yor. FI­FA’da ay­nı kal­dık FI­FA, ka­sım ayı dün­ya sı­ra­la­ma­sı­nı açık­la­dı. Tür­ki­ye, bin 32 pu­an­la 13. sı­ra­da­ki ye­ri­ni ko­ru­du. Tür­ki­ye’nin Dün­ya Ku­pa­sı ele­me­le­rin­de­ki ra­kip­le­rin­den İs­pan­ya, bin 657 pu­an­la li­der­li­ği­ni sür­dü­rür­ken, 3. sı­ra­da yer alan Al­man­ya, İtal­ya ile yer de­ğiş­tir­di. Mil­li­le­rin ra­kip­le­rin­den Bel­çi­ka 51, Er­me­nis­tan 110, Bos­na Her­sek 67, Es­ton­ya da 131. sı­ra­ya yer­leş­ti. Re­al Mad­rid şok­ta İs­pan­ya Kral Ku­pa­sı 4. tu­run­da 3. Lig ta­kım­la­rın­dan Re­al Uni­on’e ele­nen Re­al Mad­rid’te kri­zin baş­la­dı. İlk ma­çı dep­las­man­da Re­al Uni­on’a 3-2 kay­be­den ve dün San­ti­ago Ber­na­be­u Sta­dı’nda 4-3 ka­zan­ma­sı­na rağ­men ku­pa­dan ele­nen Re­al Mad­rid, İs­pan­yol ba­sı­nın­dan sert eleş­ti­ri­ler al­dı. Re­al Uni­on ise oy­na­dı­ğı fut­bol­la İs­pan­yol­lar’ın sev­gi­si­ni ve al­kı­şı­nı al­dı. Kol­tu­ğu kap­tır­ma­dı­lar Özerk spor fe­de­ras­yon­la­rın­da ye­ni dö­nem için baş­kan­lık se­çim­le­ri hız­la de­vam eder­ken, es­ki baş­kan­lar kol­tuk­la­rı­nı ko­lay ko­lay kim­se­ye kap­tır­mı­yor. Şu ana ka­dar 54 fe­de­ras­yon­dan 15’inin ge­nel ku­ru­lu ta­mam­lan­dı. Bun­lar­dan 11’in­de es­ki baş­kan­lar ye­ni­den gö­re­ve ge­ti­ri­lir­ken, 4 fe­de­ras­yon­da ise gö­re­vi ye­ni isim­ler dev­ral­dı. Yok ar­tık LeB­ron NBA’de se­zo­na çok iyi bir baş­lan­gıç ya­pan Cle­ve­land, Mil­wa­uke­e Bucks’ı 99-93 yen­di. LeB­ron Ja­mes 41 sa­yıy­la ge­ce­nin kah­ra­ma­nı olur­ken, sa­yı kral­lı­ğı­nın da en bü­yük ada­yı ol­du­ğu­nu gös­ter­di. Ja­mes, Bulls po­ta­sı­na da iki maç­ta 41 sa­yı at­mış­tı. NBA’de top­lu so­nuç­lar: Char­lot­te-Den­ver: 80-88, Dal­las-La­kers: 99-106, Spurs-New York: 92-80, Sac­ra­men­to-Det­ro­it: 92-100, Gol­den Sta­te-Min­ne­so­ta: 113-110 (Uzt.), Utah-Phi­la­delp­hi­a: 93-80, At­lan­ta-Chi­ca­go: 113-108. Oy­lar bi­zim­ki­le­re NBA All-Star oy­la­ma­sı bu­gün baş­lı­yor. Bas­ket­bol­se­ver­ler, NBA.com’dan Meh­met Okur ve Hi­da­yet Tür­koğ­lu da da­hil ol­mak üze­re oy ve­re­bi­le­cek­ler. Oy­la­ma­da, 11’i Av­ru­pa’dan ol­mak üze­re 23 ulus­la­ra­ra­sı oyun­cu yer alı­yor. 2009 NBA All-Star ma­çı, 15 Şu­bat 2009’da Phoe­nix’te­ki US Air­ways Cen­ter’da ger­çek­le­şe­cek. Ha­kem­le­ri­miz UE­FA’da UE­FA, Cü­neyt Ça­kır ve Sel­çuk De­re­li’ye, ulus­la­ra­ra­sı kar­şı­laş­ma­lar­da gö­rev ver­di. UE­FA, Cü­neyt Ça­kır’ı, Twen­te-Schal­ke ara­sın­da ya­pı­la­cak UE­FA Ku­pa­sı 2. tur ma­çı için gö­rev­len­dir­di. Ça­kır’ın yar­dım­cı­lık­la­rı­nı Ser­kan Ok, Aleks Taş­çı­oğ­lu ve Hü­se­yin Gö­çek ya­pa­cak. Sel­çuk De­re­li de Sla­vi­a Prag-Ham­burg ara­sın­da­ki UE­FA Ku­pa­sı 2. tur ma­çın­da gö­rev­li ola­cak. De­re­li’nin yar­dım­cı­la­rı Cem Sat­man, Ba­ki Tun­cay Ak­kın ve Bü­lent Yıl­dı­rım. 3.Lig’de bu­gün TFF 3. Lig’de ya­rın 3 maç ya­pı­la­cak. Ta­ma­mı sa­at 14.00’de baş­la­ya­cak 12. haf­ta­ya da­hil maç­la­rın prog­ra­mı şöy­le: 4. Grup: Ün­ye-Baf­ra Be­le­di­ye (Ün­ye İl­çe), De­mir Çe­lik Div­ri­ği-Gü­müş­ha­ne (Div­han Ata­türk). 5. Grup: Kah­ra­man­ma­raş-Ha­tay (Ha­ne­fi Mah­çi­çek). 3.Lig’de dün 1.Grup: Göl­cük-Lü­le­bur­gaz: 1-0, Te­pe­cik-Ya­lo­va: 2-1. 2. Grup: Me­ne­men-Tor­ba­lı: 2-1.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT