BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AY-YILDIZ GURUR VERİR

AY-YILDIZ GURUR VERİR

Sa­kat­lı­ğı­nın ar­dın­dan sa­ha­la­ra müt­hiş bir dö­nüş ya­pan De­i­vid, Mil­li Ta­kım­dan tek­lif ge­lir­se Türk va­tan­da­şı o­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­diSa­kat­lı­ğı­nın ar­dın­dan sa­ha­la­ra müt­hiş bir dö­nüş ya­pan De­i­vid, Mil­li Ta­kım­dan tek­lif ge­lir­se Türk va­tan­da­şı o­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di TE­RİM DE İS­TER­SE Uzun sü­ren sa­kat­lı­ğın ar­dın­dan for­ma giy­di­ği 3 maç­ta 2 gol at­ma­yı ba­şa­ran F.Bah­çe’nin Bre­zil­ya­lı gol­cü­sü Dei­vid De Sou­za bü­yük mut­lu­luk ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di. Dei­vid, A Mil­li Ta­kım için adı­nın geç­ti­ği­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne, ‘’Türk Mil­li Ta­kı­mın­da oy­na­mak be­nim için çok bü­yük gu­rur ve mut­lu­luk olur. Fa­kat bu sa­de­ce be­nim de­ğil, ay­nı za­man­da tek­nik di­rek­tö­rün, fe­de­ras­yo­nun, hal­kın, içe­ri­de­ki oyun­cu­la­rın hep­si ta­ra­fın­dan ka­bul gör­me­si ge­re­ken bir du­rum. Pro­se­dür ola­rak bir en­ge­lim yok. Bre­zil­ya Ümit Mil­li Ta­kı­mın­da for­ma giy­me­dim’’ de­di. KA­RA­RIM HA­Zİ­RAN­DA Dei­vid, F.Bah­çe’yle olan söz­leş­me­si­ni uza­tıp uzat­ma­ya­ca­ğıy­la il­gi­li ola­rak, “Şu ana ka­dar yö­ne­tim­den her­han­gi bir tek­lif gel­me­di. Eğer­ler­le çok faz­la ya­şa­ya­ma­yız. El­bet­te ki öy­le bir şey olur­sa, o za­man ge­lin­ce ko­nu­şu­ruz. Ha­zi­ran ayı­na ka­dar kon­tra­tım sü­rü­yor. Bi­ti­min­den son­ra ne ya­pa­ca­ğım­la il­gi­li bir ka­rar ver­me­dim. Ha­zi­ran ayı­na ka­dar da ka­rar ver­me­ye­ce­ğim. Şu an­da bü­tün ka­fam, bü­tün ben­li­ğim­le bu­ra­da­yım, F.Bah­çe’nin ba­şa­rı­la­rı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Av­ru­pa’da­ki he­de­fi­mi­zi sı­kın­tı­ya sok­muş ola­bi­li­riz. Ama hiç­bir şey im­kan­sız de­ğil­dir’’ şek­lin­de ko­nuş­tu. HER­KE­Sİ YE­NE­RİZ 4-1’lik G.Sa­ray ga­li­bi­ye­tiy­le ca­mi­aya bü­yük mut­lu­luk ya­şat­tık­la­rı­nı ifa­de eden Dei­vid, ‘’Bu ga­li­bi­yet bi­zim gü­cü­mü­zü or­ta­ya ko­yar. F.Bah­çe’nin, bu is­tek­le, bu dü­zen­le oy­na­dı­ğı za­man ye­ne­me­ye­ce­ği ra­kip yok­tur” de­di. Eleş­ti­ri­len Güi­za’ya da sa­hip çı­kan Bre­zil­ya­lı fut­bol­cu, ‘’Güi­za’nın hiç­bir şe­yi is­pat­la­ma­ya ih­ti­ya­cı yok. Fut­bol­da en iyi sa­vun­ma ile­ri­de baş­lar. Güi­za da bu­nu en iyi şe­kil­de ya­pı­yor. Son top­lar­da bi­raz şans­sız­lı­ğı var’’ de­di. Dei­vid sa­kat­lık dö­ne­miy­le il­gi­li ola­rak da, ‘’Ta­kım­dan ay­rı kal­mak, bir fut­bol­cu­nun ol­duk­ça faz­la içi­ni acı­tır’’ di­ye ko­nuş­tu. İKİ Çİ­ÇEK­LE OL­MAZ! Dei­vid’le bir­lik­te ba­sı­nın kar­şı­sı­na çı­kan Ve­der­son da gü­zel so­nuç­la­rın iki­si­nin dö­nü­şü­ne bağ­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı söy­ler­ken, ‘’İki ta­ne çi­çek aç­tı di­ye yaz gel­mez. Bü­tün ta­kım ar­ka­daş­la­rı­mı­zın ça­lış­ma­sı­nı gör­mez­lik­ten ge­le­me­yiz’’ di­ye ko­nuş­tu. Eleş­ti­ri­len Car­los’a kar­şı­lık, ken­di­si­nin dö­nü­şü­nün ta­kı­ma na­sıl bir kat­kı ya­pa­ca­ğı so­ru­su üze­ri­ne Ve­der­son, ‘’Çe­şit­li dö­nem­ler­de bir ta­kı­mın bel­li kı­sım­la­rı iyi de­ğil­se mut­la­ka eleş­ti­ri­ler ola­cak­tır. Sa­ha için­de her za­man is­te­dik­le­ri­ni­zi yüz­de 100 ve­re­mez­si­niz. An­cak şim­di sı­kın­tı­la­rı­mı­za çö­züm­ler bul­ma­ya baş­la­dık’’ de­di. VE­DER­SON İS­Tİ­YOR DEİ­VİD YEN­GEÇ DAN­SI YA­PI­YOR Dei­vid, G.Sa­ray ma­çın­da at­tı­ğı gol­den son­ra yap­tı­ğı ‘’Yen­geç Dan­sı’’ ile il­gi­li ola­rak, ‘’Bu dans Bre­zil­ya’dan ge­len bir şey. Ra­kip ta­raf­ta­rı kız­dır­mak, pro­vo­ke et­mek gi­bi bir ama­cım yok. Bir for­vet oyun­cu­su­nun en mut­lu ol­du­ğu an­lar­dan bi­ri­si gol at­tı­ğı an­dır. Be­nim­ki de spon­ta­ne ge­liş­ti. Ge­çen yıl da G.Sa­ray ma­çın­da yap­mış­tım. Ve­der­son oda­da sü­rek­li mü­zi­ğin se­si­ni açıp dans et­me­mi is­ti­yor’’ di­ye ko­nuş­tu. ALEX’İN YE­Rİ­NE EM­RE Tek­nik Di­rek­tör Lu­is Ara­go­nes, sa­kat­lı­ğı tam ola­rak geç­me­yen Alex’i An­ka­ras­por ma­çın­da da kad­ro­ya al­ma­ya­cak. Em­re Be­lö­zoğ­lu’nun ta­ma­men iyi­leş­me­si se­be­biy­le Bre­zil­ya­lı yıl­dı­zı ris­ke et­me­ye­cek olan İs­pan­yol ho­ca, or­ta sa­ha­da Alex’in gö­re­vi­ni Em­re’ye ve­re­cek. Alex ta­kı­mı­nın dün­kü ça­lış­ma­sı­na da ka­tıl­maz­ken, fiz­yo­te­ra­pist eş­li­ğin­de ko­şu yap­tı. Be­şik­taş bi­let­le­ri belli oldu Lig­de F.Bah­çe ile Be­şik­taş ara­sın­da 13. haf­ta­da Ka­dı­köy’de ya­pı­la­cak der­bi ma­çın bi­let fi­yat­la­rı bel­li ol­du. Sa­rı-la­ci­vert­li ku­lüp­ten ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, ma­çın bi­let­le­ri 66 ile 305 YTL ara­sın­da de­ği­şen fi­yat­lar­la 27 Ka­sım’dan iti­ba­ren sa­tı­şa su­nu­la­cak. An­ka­ra maçı ha­zır­lık­la­rı F.Bah­çe An­ka­ra ma­çının ha­zır­lık­la­rı­nı dün ger­çek­leş­tir­di­ği çift id­man­la sür­dür­dü. Sa­bah kon­dis­yon ça­lı­şan sa­rı-­la­ci­vert­li­ler, ak­şam top­la çalıştı. Bu a­ra­da 29 ya­şı­na gi­ren Lu­ga­no’nun do­ğum gü­nü, sürp­riz bir par­tiy­le pas­ta ke­si­le­rek kut­lan­dı. Daniel Güi­za oy­nu­yor G.Sa­ray ma­çın­da sa­kat­la­nan Güi­za’nın du­ru­mu­nun iyi ol­du­ğu be­lir­til­di. Ba­ca­ğın­da ödem olu­şan İs­pan­yol gol­cü­nün bu sa­kat­lı­ğı­nın oy­na­ma­sı­na en­gel teş­kil et­me­di­ği ifa­de edil­di. Sa­kat­lı­ğı sü­ren Tü­mer ve has­ta olan Vol­kan’ın ya­nı sı­ra Güi­za da dü­nü din­le­ne­rek ge­çir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT