BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İh­ti­yaç mo­la­sı!

İh­ti­yaç mo­la­sı!

Mes­lek aş­kı... Cid­di­yet... He­def... De­vam­lı­lık... Ve ka­rar­lı­lık... Bun­la­rın hiç bi­ri­si­nin yan ya­na bu­lun­ma­dı­ğı tek mes­lek, tek­nik di­rek­tör­lük mü­es­se­se­si­dir...Mes­lek aş­kı... Cid­di­yet... He­def... De­vam­lı­lık... Ve ka­rar­lı­lık... Bun­la­rın hiç bi­ri­si­nin yan ya­na bu­lun­ma­dı­ğı tek mes­lek, tek­nik di­rek­tör­lük mü­es­se­se­si­dir... İş akit­le­ri­nin, bir sa­ni­ye­de ya­pı­lıp, bir sa­ni­ye­de çö­pe atıl­dı­ğı, atı­lır­ken de, kim­se­nin piş­man ol­ma­dı­ğı bir mes­le­ğin sa­hip­le­ri­nin, hep­si­ni suç­la­mak bü­yük yan­lış­lık olur; doğ­ru... Ama iç­le­rin­de öy­le bir ke­sim var ki, on­la­rın iş­le­ri hep tı­kı­rın­da, gö­bek­le­ri hep fı­kır­tı­da­dır... *** İş­te, ga­ze­te­ci­lik, iş­te, tek­nik di­rek­tör­lük... Mes­lek­ta­şı­nın ba­şa­rı­sı­nı çe­ke­me­yen iki mes­lek... Mec­bu­ri­yet­ten ge­lip git­me­le­ri bi­le şans ola­rak ni­te­le­yen “kıs­met” di­ye et­ra­fı­na ite­le­yen bir an­la­yı­şın “ba­sit­li­ğin­den” çı­kı­yor bü­tün me­se­le za­ten... Spor ba­sı­nı, ara­sı­na sı­zan “te­pe­den in­me” kim­se­ler yü­zün­den, cid­di­ye­ti­ni ve iti­ba­rı­nı kay­bet­miş­tir bu ül­ke­de... Mes­lek ku­ru­lu­şu­muz TSYD (Tür­ki­ye Spor Ya­zar­la­rı Der­ne­ği) ye­ni­den ya­pı­lan­ma yo­lun­da, mut­la­ka önem­li adım­lar at­ma­lı­dır... Her önü­ne ge­le­nin, her eli­ne “Ha­mi­li kart ya­kı­nım­dır” no­tu tu­tuş­tu­ru­la­nın “spor ya­za­rı” ya­pıl­ma­sın­dan kur­tul­ma­lı­dır bu mes­lek... Ger­çek ga­ze­te­ci­le­rin ek­me­ği­ne göz di­ken, kol­tu­ğu­nu al­tın­dan çe­ken­le­rin, kim olur­sa ol­sun, bel­li bir sü­reç­ten ve TSYD‘nin “eği­ti­min­den” geç­me­den, ga­ze­te say­fa­la­rın­da ve te­le­viz­yon ek­ran­la­rın­da gö­rül­me­si­nin, tü­zük mad­de­le­riy­le yü­rür­lü­ğe kon­ma­sı şart ol­muş­tur ar­tık... Çün­kü hiç­bir mes­le­ğin al­tı, böy­le­si­ne ko­lay oyu­la­maz as­la... *** Şan­sal Bü­yü­ka‘nın ba­şın­da bu­lun­du­ğu Lig TV, bi­zim mes­le­ğin gu­rur duy­du­ğu ama o oran­da da yoz­laş­tı­rıl­dı­ğı yer­dir... Ora­sı, oto­büs­le­rin de­ğil, boş­ta kal­mış tek­nik di­rek­tör­le­rin “ih­ti­yaç mo­la­sı” ver­di­ği din­len­me te­si­si­dir ade­ta... Kim iş­siz hopp, Lig TV... An­lat ho­cam an­lat... Bi­raz he­ye­can­lı ko­nuş, di­ğer mes­lek­ta­şı­na sal­la ki, mo­la uzun sür­me­sin... Ken­di mes­le­ği­nin er­bap­la­rı­na iha­net eder­ce­si­ne, sa­de­ce, ge­le­cek­te bir ta­kı­mın ba­şı­na tek­nik di­rek­tör ol­ma he­sap­la­rı ya­pan­la­rın ye­ri ol­ma özel­li­ği­ni iti­na ile ko­ru­yan Lig TV, yol­cu et­ti­ği ho­ca­la­rın ye­ri­ne ye­ni­le­ri­ni de bul­mak­ta as­la zor­luk çek­mez... Bi­ri ge­lir, di­ğe­ri gi­der bu te­sis­ten... *** Ümit Ka­yı­han so­nun­da bir ye­re at­tı ka­pa­ğı... Ay­ba­ba‘nın Bur­sas­por’u bı­rak­tı­ğı gün ve sa­at­te, Me­sut Bak­kal da G.Bir­li­ği‘ne ve­da et­ti... Ve anın­da gö­rün­tü... Ay­ba­ba ho­op G.Bir­li­ği‘ne... Ho­op Gü­venç Kur­tar da Bur­sas­por‘a... Da­ha dü­nün, genç ho­ca ada­yı, Er­gün Pem­be bi­le ta­kıl­dı, bir sü­re ön­ce Lig TV‘de ken­di­si gi­bi mo­la ve­ren Er­do­ğan Arı­ca‘nın pe­şi­ne... Meh­met Öz­di­lek, Gü­venç Kur­tar, İl­ker Yağ­cı­oğ­lu... Pek ya­kın­da Ok­tay De­re­li­oğ­lu, Cem Pa­mi­roğ­lu... Ta­bii bun­la­rın bir kıs­mı te­le­viz­yon­dan üc­ret ta­lep et­me­yen ho­ca­lar... Ni­ye et­sin­ler ki... Be­da­va rek­la­mın pa­ra­sı mı olur? Tek­nik di­rek­tör­le­rin bu lig­de­ki sir­kü­las­yon­la­rı, sa­de­ce Lig TV‘nin ka­ba­ha­ti de­ğil ta­bi­i... Esas suç­lu Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu şüp­he­siz... Kurs açar, dip­lo­ma ve­rir, 7 bi­ne ya­kın tek­nik di­rek­tö­rü sa­lar or­ta­ya... Ama bel­li bir gu­ru­bun ara­sı­na gi­re­mez bu 7 bin ki­şi... Çün­kü Lig TV‘ye çık­ma şans­la­rı yok­tur... Çün­kü on­la­rın bin­di­ği oto­büs, bu­ra­dan geç­mez ki... *** Eğer, şim­di­lik her yap­tı­ğı “hoş gö­rü­len” bu Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, ta­ri­hi­mi­zin en si­lik fe­de­ras­yo­nu kim­li­ğin­den çık­mak is­ti­yor­sa, ra­di­kal ka­rar­lar al­mak zo­run­da­dır... Yok­sa ok­la­rın tam üze­ri­ne çev­ril­di­ği, iş­le­rin iyi git­me­di­ği bir an­da, üs­te­lik mu­ka­ve­le­si­nin bit­me­si­ne iki yıl kal­mış­ken Fa­tih Te­rim‘in za­ma­nı­nı, ma­aşı­nı iki­ye kat­la­ya­rak ye­ni­den an­laş­mak ma­ri­fet de­ğil­dir... Tüm nok­san­la­ra rağ­men, ta­kım­la­rı­mı­zın UE­FA Kri­ter­le­ri­ne uyum­lu­lu­ğu­nun ke­fi­li ol­mak, pa­ra ce­za­la­rı ile ku­lüp de­ğil, se­yir­ci ce­za­lan­dır­mak, stat çev­re­le­ri­ni, po­lis or­du­su ile sar­dır­mak ma­ri­fet de­ğil­dir... Ya­pa­bi­li­yor mu­sun? “Bir tek­nik di­rek­tör, bir se­zon­da, ay­nı lig­de sa­de­ce bir de­fa ta­kım ça­lış­tı­ra­bi­lir” ka­ra­rı­nı, çı­kart da gö­re­lim ba­ka­lım... “Fut­bo­lu­mu­zu, Lig TV’ye çı­ka­rak iş bu­lan tek­nik di­rek­tör­ler­den kur­tar...” “7 bin ta­ne, ta­kım bek­le­yen ho­ca­ya im­kan sağ­la” Lig­le­ri­mi­zi, bir­kaç ki­şi­nin oyun­ca­ğı ol­mak­tan kur­tar... Ama ner­de­ee... De­vir hâ­l⠓Pa­di­şa­hım çok ya­şa” ey­yam­cı­lı­ğın­dan çı­ka­ma­dı ki... Ada­mı­nı bu­la­nın, adam ol­ma pren­sip­le­ri­ni iş­let­ti­ği ku­ra­lı bo­zul­ma­dı ki... Bir de­fa ol­sun “Böy­le gel­miş, böy­le gi­der” an­la­yı­şı­nı sil­mek için, bu ül­ke­de hiç mi gö­nül­lü yok?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT