BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ELDE VAR LİG

ELDE VAR LİG

T­rab­zons­por’da ku­pa u­nu­tul­du. Yö­ne­tim, “Ar­tık bü­tün gü­cü­mü­zü li­ge ve­re­ce­ğiz” a­çık­la­ma­sı yap­tı“ŞAN­SI­MIZ KAL­MA­DI” Tür­ki­ye Ku­pa­sı’na dep­las­man­da G.An­tep mağ­lu­bi­ye­tiy­le baş­la­yan, ikin­ci maç­ta da Be­şik­taş’a evin­de tes­lim olan Trab­zons­por’da ar­tık lig ya­rı­şı­na he­def­len­me var. Baş­kan Sad­ri Şe­ner ve As­baş­kan Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, ku­pa­dan elen­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Sa­de­ce li­ge kon­san­tre ola­ca­ğız. Bi­zim için ar­tık lig önem­li” di­ye ko­nuş­tu. As­baş­kan Ha­cı­sa­li­hoğ­lu, mut­lak ga­li­bi­yet pa­ro­la­sı ile baş­la­dık­la­rı ma­çı kay­bet­tik­le­ri­ni söy­le­ye­rek, “Biz her ne ka­dar ga­lip gel­mek is­te­sek de bu dü­şün­ce­mi­zi sa­ha­ya yan­sı­ta­ma­dık. Bu şart­lar­da ku­pa­da şan­sı­mız kal­ma­dı” yo­ru­mu yap­tı. “AR­TI­MIZ OLA­Bİ­LİR” Ge­nel Sek­re­ter Ha­san Ye­ner de, “Bu ne­ti­ce mo­ra­li­mi­zi boz­du” der­ken, “Be­ra­be­re kal­sak da çok faz­la fark­lı bir du­rum ol­ma­ya­cak­tı. Oyun­cu­la­rı­mız Be­şik­taş kar­şı­sın­da Ha­cet­te­pe ma­çın­dan da­ha ra­hat­tı an­cak ön­ce­lik­le so­nu­cu, son­ra iyi fut­bo­lu dü­şün­me­li­yiz” vur­gu­su yap­tı. Ye­ner, “Ku­pa buraya kadardı. Kal­dı ki bu du­rum tek kul­va­ra mo­ti­ve ol­ma­nın ar­tı­sı da ola­bi­lir. Lig­de li­der du­rum­da­yız. Bun­dan son­ra bü­tün gü­cü­mü­zü li­ge ve­re­ce­ğiz ve en iyi yer­de bi­tir­me­ye ça­lı­şa­ca­ğız. He­de­fi­miz Av­ru­pa ku­pa­la­rı­na ka­tıl­mak ola­cak­tır” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. > Gökmen Şahİn - Trab­zon (İHA) İD­MA­NI ÖĞ­REN­Cİ­LER BAS­TI! Trab­zons­por Genç­ler­bir­li­ği ma­çı ha­zır­lık­la­rı­na dün yap­tı­ğı an­tren­man­la baş­la­dı. Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal yö­ne­ti­min­de ya­pı­lan an­tren­man­da Be­şik­taş ma­çın­da for­ma gi­yen oyun­cu­lar düz ko­şu­nun ar­dın­dan so­yun­ma oda­sı­na gi­der­ken, ka­lan­lar ya­rı sa­ha­da çift ka­le maç yap­tı. An­tren­ma­na Be­şik­taş ma­çın­da sa­kat­lık ge­çi­ren Sel­çuk ve elin­de kı­rık bu­lu­nan Tol­ga ka­tıl­maz­ken, Tay­fun düz ko­şuy­la ye­tin­di. Bu ara­da ça­lış­ma­yı iz­le­yen Trab­zon Ana­do­lu Ti­ca­ret Mes­lek Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri, Er­sun Ya­nal’a çi­çek ve­rip, fut­bol­cu­lar­la fo­toğ­raf çek­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT