BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > To­kat tes­lim ol­ma­dı 1-1

To­kat tes­lim ol­ma­dı 1-1

D G­ru­bu’n­da­ki mü­ca­da­le­de To­kats­por, Es­ki­şe­hir’e bo­yun eğ­me­di: 1-1. 55’te Lov­rek, me­şin yu­var­la­ğı ka­le­ci Meh­met’in so­lun­dan ağ­la­ra gön­der­di:ES ES KA­ÇA­MA­DI D G­ru­bu’n­da­ki mü­ca­da­le­de To­kats­por, Es­ki­şe­hir’e bo­yun eğ­me­di: 1-1. 55’te Lov­rek, me­şin yu­var­la­ğı ka­le­ci Meh­met’in so­lun­dan ağ­la­ra gön­der­di: 1-0. 62’de. To­kat e­şit­li­ği ya­ka­la­dı. Sol ka­nat­tan ge­li­şen a­ni a­tak­ta top­la bu­lu­şan Ah­met Tu­ran, ce­za sa­ha­sı dı­şın­dan sert bir şut­la to­pu ka­le­ci Si­nan’ın so­lun­dan fi­le­le­re gön­der­di: 1-1. > ­Nur­han İÇ­MEZ - To­kat (İ­HA) Ga­zi­os­man­pa­şa S­ta­dı, 12 Ka­sım 2008 >> TOKAT 1 ­Meh­met 6 ­Gö­kalp 6 ­Şa­mil 7 ­Şi­na­si 6 (S. Uç­gan dk.80) 4 ­Ke­mal 5 (Bü­lent dk.62) 6 ­Şa­hin 6 Ah­met Tu­ran 7 ­Mus­ta­fa Ce­viz 5 (Ta­ner dk.62) 7 ­Hü­se­yin 6 ­Fer­hat 6 A­dem 6 De­niz ­Si­nan ­Ya­sin Ev­ren T.D. ­Na­mık Al­tun­soy >> ES­Kİ­ŞE­HİR 1 ­Si­nan 6 ­Ko­ray 6 ­Na­da­re­vic 6 Ah­met 6 Er­sin 6 Em­re To­ra­man 6 (Sel­çuk dk.73) 4 ­Bi­rol 6 ­Mus­ta­fa 6 Ab­dul­lah 5 (Lov­rek dk.46) 6 Öz­gür 5 (Ser­dar dk.64) 4 Ö­mer 6 Ka­ya­can ­Sez­gin ­Bü­lent ­Can ­Ser­dar ­Sel­çuk K­ru­no T.D. ­Rı­za Ça­lım­bay ­GOL­LER: Lov­rek (dk.55), Ah­met Tu­ran (dk.62) HA­KEM­LER: Tol­ga Öz­kal­fa, M.Em­re E­yi­soy, Ar­kın Ak­göl D GRUBU Takımlar O G B M A Y P ­Bur­sa 2 2 0 0 3 0 6 F.Bah­çe 1 1 0 0 1 0 3 ­To­kat 1 0 1 0 1 1 1 Es­ki­şe­hir 2 0 1 1 1 3 1 M­KE A.Gü­cü 2 0 0 2 0 2 0 Gelecek program: 28 A­ra­lık 2008 F.Bah­çe-­Bur­sa A.Gü­cü-­To­kat, Es­ki­şe­hir (Bay)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT