BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kur­ban­lık hay­va­nın va­sıf­la­rı

Kur­ban­lık hay­va­nın va­sıf­la­rı

Su­al: Han­gi hay­van­lar­dan kur­ban olur, va­sıf­la­rı ne­ler­dir?Su­al: Han­gi hay­van­lar­dan kur­ban olur, va­sıf­la­rı ne­ler­dir? CE­VAP: Mad­de­ler ha­lin­de bil­di­re­lim: 1- Da­var, sı­ğır ve de­ve­den kur­ban olur. Baş­ka hay­van­lar­dan kur­ban ol­maz. Da­var de­nin­ce ko­yun, ke­çi; sı­ğır de­nin­ce inek, bo­ğa, man­da, da­na, dü­ve, to­sun an­la­şı­lır. 2- Di­şi hay­van da, er­kek hay­van da kur­ban edi­le­bi­lir. Ko­yu­nun, er­ke­ği ve be­ya­zı si­ya­hın­dan çok ola­nı, ke­çi­nin di­şi­si da­ha se­vab­dır. Kıy­met­le­ri eşit­se, ko­yun kes­mek, sı­ğır kes­mek­ten da­ha se­vab­dır. 3- Yü­nü kır­kıl­mış ko­yu­nu kur­ban et­mek ve kur­ban için al­mak mek­ruh­tur. 4- Da­va­rın 1, sı­ğı­rın 2, de­ve­nin 5 ya­şı­nı geç­me­si ge­re­kir. 6 ayı ge­çen ku­zu, iriy­se ca­iz olur. 5- Bir gö­zü gör­me­yen, to­pal olup yü­rü­ye­me­yen, diş­le­ri­nin ya­rı­sı yok olan, gö­zü­nün, ku­la­ğı­nın ve­ya kuy­ru­ğu­nun ço­ğu ol­ma­yan, bir aya­ğı ke­sik ve­ya öl­mek üze­re olan has­ta hay­van kur­ban ol­maz. 6- Eti ye­nen vah­şi hay­van­dan, me­se­la ge­yik­ten kur­ban ol­maz. Ya­ba­ni öküz­den, ya­ba­ni ko­yun­dan da kur­ban ol­maz. 7- Hus­ye­le­ri kü­çük, ge­be, kurt kuy­ruk­lu, tü­yü dö­kü­len hay­va­nı kur­ban et­mek mek­ruh­tur. 8- Bur­nu ve­ya di­li ke­sik ya­hut ek­se­ri­si yok olan hay­van kur­ban ol­maz. 9- Da­var­da bir, sı­ğır­da iki me­me ke­sik ol­sa kur­ban ol­maz; ama yav­ru­su­nu em­zi­re­bi­li­yor­sa olur. 10- İki ku­la­ğı ke­sik, bi­ri kök­ten ke­sik, kuy­ru­ğu ke­sik; bir ve­ya iki ku­la­ğı ol­ma­yan, kur­ban ol­maz. 11- Diz ka­pak­la­rı gi­bi bir ye­ri ke­mik ba­şı­na ka­dar kı­rı­lan hay­van kur­ban ol­maz. Kur­ban ol­ma­ya ma­ni ol­ma­yan ku­sur­lar: 1- Boy­nu­zu kı­rık ve­ya boy­nuz­suz olan, kur­ban olur. 2- Ku­lak­ta ek­se­ri­si ke­si­lip ay­rıl­ma­sa, ası­lı kal­sa ke­ra­het­le ca­iz­dir. Ya­rı­dan azı ke­sik ol­sa, kur­ban olur. Ku­la­ğı eni­ne ve­ya­hut uzu­nu­na ya­rık ol­sa, kur­ban olur. Ku­la­ğın yır­tık ol­ma­sı ten­zi­hen mek­ruh­tur. Bur­nu­nun hük­mü de ku­lak gi­bi­dir. Uyuz, bu­rul­muş olan kur­ban ca­iz­dir. 3- Ku­la­ğı, kuy­ru­ğu kü­çük ola­rak do­ğan kur­ban olur. Kuy­ru­ğu ke­sik de­ğil­se me­ri­nos kur­ban olur. 4- Di­şi­ye aşa­ma­yan, ze­ke­ri ke­sik olan kur­ban olur. Hün­sa [çift cin­si­yet­li] ola­nı kur­ban et­me­me­li. 5- Ya­yıl­ma­sı­na ma­ni ol­ma­ya­cak ka­dar de­li olup, sü­rü­sün­den ay­rıl­ma­yan hay­van kur­ban olur. Sü­rü­sün­den ay­rı­lan ve ot­la­ma­ya­cak ka­dar de­li olan hay­van kur­ban ol­maz. 6- Bir gö­zün­de gör­me­ye ma­ni ol­ma­yan per­de bu­lu­nan hay­va­nı kur­ban et­mek ca­iz­dir. 7- Kur­ban­lık, ke­sil­me ye­ri­ne ge­ti­ri­lir­ken, te­pi­nir ve bir aya­ğı kı­rı­lır; son­ra da ke­si­lir­se, ca­iz olur. 8- Kur­ban­lık hay­va­nın diş­le­ri­nin ek­se­ri­si var­sa, mek­ruh ol­mak­la be­ra­ber ca­iz­dir. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT