BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > PA­NİKA­TAK tehdidine dikkat!

PA­NİKA­TAK tehdidine dikkat!

Bek­len­me­yen bir an­da or­ta­ya çı­kan yo­ğun en­di­şe, bu­nal­tı ve kor­ku ka­rı­şı­mı bir nö­bet o­lan “pa­nika­tak has­ta­lı­ğı” kı­şın do­ruk nok­ta­ya çı­kı­yor...Ka­dın­la­rın yüz­de 20’si­nin pa­ni­ka­tak ya­şa­dı­ğı, bu has­ta­lı­ğın 25-30 yaş ara­sı da­ha çok gö­rül­dü­ğü bil­di­ri­li­yor. Bek­len­me­dik bir an­da her­han­gi bir yer­de or­ta­ya çı­kan yo­ğun en­di­şe, bu­nal­tı ve kor­ku ka­rı­şı­mı­nın ya­şan­dı­ğı bir nö­bet ola­rak ta­nım­la­nan pa­ni­ka­tak has­ta­lı­ğı, her dört ki­şi­den bi­rin­de gö­rü­lü­yor. Ki­şi­ye kö­tü bir şey ola­ca­ğı ve­ya so­nu­nun gel­di­ği, öle­ce­ği his­si ve­ren pa­nik atak; çar­pın­tı, ter­le­me, tit­re­me, sar­sıl­ma, bo­ğul­ma, so­lu­ğun ke­sil­me­si, bu­nal­tı, ka­rın­da ağ­rı gi­bi be­lir­ti­ler­le ken­di­ni gös­te­ri­yor. Ay­rı­ca, kon­tro­lü­nü kay­be­de­ce­ği kor­ku­su, o es­na­da “ha­ya­tım bu­ra­ya ka­dar­mış” duy­gu­su, el­ler­de, kol­lar­da, ba­cak­lar­da, baş­ta ve bir­çok yer­de uyuş­ma­lar, yan­ma­lar, ka­rın­ca­lan­ma­lar da pa­nik ata­ğın be­lir­ti­le­ri ara­sın­da yer alı­yor. KA­DIN­LAR­DA GÖ­RÜ­LÜR Pa­ni­ka­tak has­ta­la­rı­nın yüz­de 80’ini ka­dın­la­rın oluş­tur­du­ğu be­lir­ti­lir­ken, bu oran ge­nel nü­fu­sa oran­lan­dı­ğın­da her 5 ka­dın­dan bi­ri­nin pa­ni­ka­tak has­ta­sı ol­du­ğu or­ta­ya çı­kı­yor. Psi­ko­lo­jik ve bi­yo­lo­jik ne­den­le­re bağ­la­nan ve ço­cuk­lar­da çok az gö­rü­len bu has­ta­lı­ğın, 45 ya­şın­dan son­ra ise gö­rül­me­di­ği bil­di­ril­di. Pa­ni­ka­ta­ğa, şe­hir mer­kez­le­rin­de kır­sal böl­ge­le­re na­za­ran da­ha çok rast­la­nı­yor. KİMLER RİSK ALTINDA Bi­rin­ci de­re­ce ak­ra­ba­la­rın­da pa­nik ya da baş­ka ank­si­ye­te bo­zuk­lu­ğu olan­lar, sı­kın­tı­lı, te­laş­lı, mü­kem­me­li­yet­çi, ace­le­ci, dü­şün­ce ve duy­gu­la­rı­nı ye­te­rin­ce yan­sıt­ma­yan in­san­lar pa­nikata­ğa ya­ka­lan­ma ris­ki ta­şı­yor. Ay­rı­ca, al­kol ya da baş­ka mad­de ba­ğım­lı­sı olan, sü­rek­li bas­kı al­tın­da ka­lan, dür­tü­le­ri­ni sü­rek­li bas­tı­ran, yo­ğun bi­linç al­tı al­dat­ma dür­tü­le­ri için­de olan aşı­rı hırs­lı, sü­rek­li ba­şa­rı ile bes­le­nen ve ba­şa­rı­sız­lık­lar­da ken­di­ni suç­la­yan in­san­lar da risk al­tın­da bu­lu­nu­yor. NE­LER YA­PIL­MA­LI? Halk ara­sın­da çok yan­lış bir ina­nış var­dır. “Pa­ni­ka­tak te­da­vi edi­le­mez” di­ye dü­şü­nü­lür. Oy­sa pa­nikata­ğın te­da­vi­si var­dır ve ba­şa­rı yüz­de 90’ın üze­rin­de­dir. An­cak bu­nun için psi­ko­te­ra­pi ve ilaç te­da­vi­si­nin bir­lik­te ve doğ­ru ola­rak uy­gu­lan­ma­sı ge­re­kir. Ay­rı­ca pa­ni­ka­tak­lı ki­şi­nin yap­ma­sı ge­re­ken şey­ler var­dır. Bun­lar te­da­vi­ye bü­yük kat­kı sağ­la­ya­cak­tır: > Dü­zen­li ola­rak fi­zik­sel ak­ti­vi­te ya­pıl­ma­lı. Me­se­la her­gün 1-2 sa­at yü­rü­yüş çok ya­rar­lı­dır. > Çay ve kah­ve gi­bi sı­kın­tı­la­rı ar­tı­ra­bi­le­cek içe­cek­ler müm­kün ol­du­ğu ka­dar az tü­ke­til­me­li­dir. > Si­ga­ra ve al­kol gi­bi ba­ğım­lı­lık ya­pan mad­de­ler ku­la­nıl­ma­ma­lı­dır. > Uy­ku, ye­mek sa­at­i dü­zen­len­me­lidir. > Stres­ten ve stres­li or­tam­lar­dan uzak du­rul­ma­lı­dır. Kı­şa ö­zel ba­kım PÜ­RÜZ­SÜZ CİLT: Har­dal ya­ğı, zey­tin ve su­sam ya­ğı ka­rış­tı­rı­lır ve tüm vü­cu­da sü­rü­lür. Cil­di­ni­zin yu­mu­şa­cık ol­du­ğu­nu gö­re­cek­si­niz. TIR­NAK BA­KI­MI: Bel­li ara­lık­lar­la tır­nak­la­rı­nı­za tır­nak ya­ğı sü­rün. Tır­nak­la­rı­nız za­yıf­sa, ko­lay kı­rı­lı­yor­sa prob­lem az su iç­me­niz ile il­gi­li ola­bi­lir. Ço­ğu in­san ye­ter­li mik­tar­da su iç­me­mek­te­dir. SAÇ BA­KI­MI: So­ğuk rüz­gar­lar saç­la­rı­nı­za za­rar ver­me­den saç­la­rı­nı­za özel ba­kım uy­gu­la­ma­yı ih­mal et­me­yin. DU­DAK BA­KI­MI: Du­dak­la­rı­nız, kı­şın nor­mal­den çok da­ha faz­la ku­ru­yup çat­lar. Bir nem­len­di­ri­ciy­le ko­ru­ma­lı­sı­nız. Du­dak­la­rı­nı­zı ya­la­mak­tan ve ye­mek­ten ka­çın­ma­lı­sı­nız. KU­RU VÜ­CUT: Kı­şın ayak­la­rı­nı­zı yu­mu­şak tut­mak için gli­se­rin içe­ren bir los­yon uy­gu­la­yın. Kı­şın çok sı­cak su ile duş al­mak cil­di­niz için çok za­rar­lı­dır. Cil­di­niz­de­ki do­ğal yağ­la­rın yok ol­ma­sı­na ne­den olur. GÜ­NEŞ KO­RU­YU­CU: Kı­şın gü­neş ko­ru­yu­cu kul­lan­mak en az ya­zın ol­du­ğu ka­dar önem­li­dir. Ku­lak­la­rı­nı­zı da unut­ma­ma­lı­sı­nız. S­por yap­ma­ya vak­ti­niz yok­sa... > Öğ­le ta­ti­lin­de, ha­va kö­tü de ol­sa, iş­ ye­ri­ni­zin çev­re­sin­de mut­la­ka bir iki tur atın. > Her gün iki lit­re su ya da mey­ve su­yu için. Bu­nu gün bo­yu de­ğil de ‘Bir ke­re­de hal­le­de­yim’ der­se­niz mi­de fe­sa­tı­na uğ­ra­ya­bi­lir­si­niz. > Yağ­dan vaz­ge­çe­mi­yor­sa­nız, sa­de­ce ek­mek üs­tün­de çok az te­re­ya­ğı, ye­mek­ler­de ise sa­de­ce zey­tin­ya­ğı kul­la­nın. > Be­le­di­ye oto­bü­süy­le yol­cu­luk edi­yor­sa­nız bir du­rak ön­ce ya da son­ra inin. Ka­lan me­sa­fe­yi de yü­rü­ye­rek gi­din. > Tat­lı­lar­dan uzak du­run, yüz­le­ri­ne bi­le bak­ma­yın, müm­kün­se on­la­rı ba­lık eti ve seb­ze­ler­le al­da­tın. > Her gün bir lit­re süt iç­me­niz ya da 200 gram yağ­sız pey­nir ye­me­niz ge­re­ki­yor. > Ak­şam ye­mek­le­rin­de sa­de­ce 30 gram ta­vuk, et ya da ba­lık ye­me­niz ve bir li­mon su­yu iç­me­niz ye­ter­li. > Bü­ro­nuz­da san­dal­ye­den kal­kıp, ma­sa­nı­za sı­ray­la sağ ve sol ba­cak­la­rı­nı­zı ko­yun, in­di­rin ve bu­nu bir kaç kez tek­rar­la­yın. > Ara­ba­nı­zı hiç­bir za­man gün­de iki sa­at­ten faz­la kul­lan­ma­yın. Bak­ka­la ya da iki so­kak öte­de otu­ran ar­ka­da­şı­nı­za ara­bay­la git­me­yin. > Üç öğün ağır ye­mek ye­ri­ne gü­nü, ye­di se­kiz öğün ha­fif şey­ler atış­tı­ra­rak ge­çi­rin. Za­man­la aşı­rı ki­lo­lar­dan kur­tul­du­ğu­nu­zu gö­re­cek­si­niz. MAR­KET Züm­rüt renk­ler al­tın­la bu­luş­tu İlk­le­rin ve ye­ni ta­sa­rım­la­rın ön­cü­sü Te­kin Sey­re­koğ­lu Ku­yum­cu­luk ya­rım a­sır­lık tec­rü­be­si, mo­dern çiz­gi­le­ri ve de­ği­şik mo­del­le­riy­le al­tın dün­ya­sı­nı süs­lü­yor. Kul­lan­dı­ğı her par­ça­yı ö­zen­le se­çen ve en i­yi iş­çi­lik­le şe­kil­len­di­ren Te­kin Sey­re­koğ­lu, züm­rü­tün ren­gin­den il­ham al­dı­ğı ye­ni ko­lek­si­yo­nu yi­ne göz dol­du­ra­cak. Al­tı­nı mi­ney­le süs­le­di­ği ve züm­rüt ye­şi­liy­le renk­len­dir­di­ği ye­ni ke­lep­çe bi­lek­lik ve yü­zük­ler ba­yan­la­rın vaz­ge­çil­me­zi o­la­cak. E­ner­ji kay­na­ğı PEKMEZ Ha­va­lar­da­ki a­ni so­ğu­may­la bir­lik­te so­ğuk al­gın­lı­ğı­na bağ­lı en­fek­si­yon­la­rın sa­yı­sı ar­tar­ken, bu ha­va­lar­da vü­cu­dun sı­cak­lık den­ge­si­ni ko­ru­mak i­çin pek­mez yi­yin. Pek­mez yük­sek şe­ker ihtiva etmesi sebebiyle iyi bir kar­bon­hid­rat ve ener­ji kay­na­ğı... Özel­lik­le gün­lük kal­si­yum, de­mir, po­tas­yum ve mag­nez­yum ih­ti­ya­cı­nın bü­yük kıs­mı­nı kar­şı­lı­yor. 200 gram pek­mez, ka­lo­ri açı­sın­dan bin 150 gram sü­te, 300 gram ek­me­ğe ve­ya 350 gram ete eş­de­ğer... Özel­lik­le üzüm pek­me­zi­nin için­de do­ğal ola­rak bu­lu­nan gli­koz ve fruk­toz, vü­cut­ta he­men emi­le­rek ka­na ka­rı­şır ve me­ta­bo­liz­ma­da ener­ji­ye dö­nü­şür. Sa­bah­la­rı içi­le­cek iki ye­mek ka­şı­ğı pek­mez, her­kes için çok de­ğer­li ve çok önem­li olan 2 mi­lig­ram de­mir, 80 mi­lig­ram kal­si­yum ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak­tır... Kış mev­si­mi­nin vaz­ge­çil­mez be­si­ni pek­me­zin bir­çok fay­da­sı bu­lu­nu­yor. Kış ay­la­rın­da pek­mez so­ğuk al­gın­lı­ğı­na kar­şı ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­ri­yor. Pek­mez hız­la ka­na ka­rı­şa­bi­le­cek ni­te­lik­te bir gı­da mad­de­si ol­du­ğun­dan acil ener­ji ih­ti­ya­cı için ge­rek­li bir gı­da mad­de­si­dir. Ay­nı za­man­da bü­yü­me ça­ğın­da­ki ço­cuk­lar, iş­çi­ler, spor­cu­lar, ge­be em­zik­li an­ne­ler için eş­siz bir gı­da mad­de­si­dir. Den­ge­siz bes­len­me­nin bir ha­yat tar­zı ola­rak gün­den gü­ne art­tı­ğı bü­yük şe­hir­ler­de, her­ke­sin öğün­le­ri­ne pek­me­zi ek­le­me­si ge­rek­ti­ği tav­si­ye edi­li­yor. KANA KARIŞMASI KOLAY > Ha­mi­le ve em­zik­li­le­re, tü­ber­kü­loz has­ta­la­rı­na, iyi­leş­me dö­ne­min­de­ki ki­şi­le­re tav­si­ye edi­lir > Ener­ji ve­ri­ci ve so­ğuk­tan ko­ru­yu­cu özel­li­ği var­dır > Ke­mik ge­li­şi­mi­ni des­tek­ler, kan­sız­lı­ğı, hal­siz­li­ği, za­yıf­lı­ğı ve is­ha­li te­da­vi eder > İçer­di­ği şe­ke­rin % 80’i gli­koz ha­lin­de­dir. Bu yüz­den be­bek­le­rin ve ço­cuk­la­rın bes­len­me­sin­de çok önem­li bir ro­le sa­hip­tir > İçer­di­ği gli­koz ve fruk­toz sin­di­rim sis­te­min­de par­ça­lan­ma­ya ih­ti­yaç duy­mak­sı­zın ba­sit di­füz­yon ile ka­na ge­çe­bil­mek­te­dir. Böy­le­ce vü­cut kı­sa bir sü­re­de ener­ji ka­zan­mak­ta­dır. > Ka­na geç­me­si çok ko­lay ve bey­nin tek ener­ji kay­na­ğı olan gli­koz, pek­mez­de ye­te­rin­ce bu­lun­mak­ta­dır. İNCİ “-­Ço­cuk a­i­le­de mut­lu­luk kay­na­ğı­dır... Ço­cuk­suz çift­ler­de in­ti­har sık­lı­ğı, ço­cuk­lu çift­le­re gö­re i­ki kat faz­la­dır...” (Doç.Dr. Bir­sen Ka­ra­ca / Öğ­re­tim Gö­rev­li­si) SİZ­DEN GE­LEN­LER Tavsiyeniz (...Tu­ba Ha­tay­lı’nın tav­si­ye­si) KU­RU CİL­DE SÜT > Mal­ze­me­ler: Süt, tuz ve bal... > Ha­zır­la­nı­şı: Boş bir plas­tik su şi­şe­si­nin için­de bir lit­re süt, bir fin­can tuz ve ya­rım fin­can ba­lı çal­ka­la­ya­rak ka­rış­tı­rı­yor­su­nuz. Bu kö­pük­le vü­cu­du­nu­zu ovu­yor, son­ra du­ru­lu­yor­su­nuz. Süt ban­yo­su de­rin­le­me­si­ne te­miz­li­yor ama epi­der­mi­sin has­sa­si­ye­ti­ne za­rar ver­me­di­ği için cil­di ku­rut­mu­yor. Tuz ölü de­ri­nin atıl­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor. Haf­ta­da bir kez ya­pı­la­bi­lir. Zİ­ŞAN IŞIK Işık Apart­ma­nı’nın çi­çe­ği ar­tık 8 ya­şın­da... Do­ğum gü­nün kut­lu ol­sun ku­zu­cuk... Tarifiniz (...Mor ve Be­ri­si’nin da­mak ta­dı) MI­SIR GEV­REK­Lİ TOP­LAR MALZEMELER: > 4 adet ka­ra­mel­li çi­ko­la­ta (met­ro gi­bi) > 4 ye­mek ka­şı­ğı bal > 2 ye­mek ka­şı­ğı te­re­ya­ğı > 4 su bar­da­ğı sa­de mı­sır gev­re­ği mi­ni ve­ya nor­mal muf­fin/top­kek ka­ğıt­la­rı (ka­şık­la şe­kil­len­di­rip ta­ba­ğa­ da di­ze­bi­lir­si­niz) HAZIRLANIŞI: ­Mı­sır gev­rek­le­ri­ni bir tor­ba­nın içi­ne ko­yup bi­raz ufal­ma­sı için kı­rın. Çi­ko­la­ta­yı doğ­ra­yıp or­ta boy bir ten­ce­re­ye alın. Te­re­ya­ğı­nı ek­le­yip kı­sık ateş­te ka­rış­tı­ra­rak hep­si­nin eri­me­si­ni sağ­la­yın. Oca­ğın al­tı­nı ka­pa­tıp mı­sır gev­rek­le­ri­ni ek­le­yin. İyi­ce ka­rış­tı­rıp sı­cak­ken ka­şık­la ka­ğıt­la­ra ko­yup ha­fif bas­tı­ra­rak bir­bi­ri­ni tut­ma­sı­nı sağ­la­yın. Hep­si­ni ka­rı­şım so­ğu­ma­dan bi­ti­rip sert­leş­tik­ten son­ra ser­vis ya­pın. YAĞ­MUR YIL­MAZ Yıl­maz Ai­le­si­nin ne­şe kay­na­ğı Yağ­mur, bu kış­lık po­zu ile se­lam­lı­yor sev­dik­le­ri­ni... Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT