BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kap­lan­lar da­vet­siz ­mi­sa­fi­ri ­par­ça­la­dı!

Kap­lan­lar da­vet­siz ­mi­sa­fi­ri ­par­ça­la­dı!

Sin­ga­pur’da­ki hay­va­nat bah­çe­si­nin sa­kin­le­rin­den 3 be­yaz kap­lan, ya­şa­dık­la­rı böl­ge­ye gi­ren 32 ya­şın­da­ki Nor­din Bin Mo­tong’a sal­dır­dı.Sin­ga­pur’da­ki hay­va­nat bah­çe­si­nin sa­kin­le­rin­den 3 be­yaz kap­lan, ya­şa­dık­la­rı böl­ge­ye gi­ren 32 ya­şın­da­ki Nor­din Bin Mo­tong’a sal­dır­dı. Çı­kan gü­rül­tü ü­ze­ri­ne ci­var­da­ki ba­kı­cı­la­rın kap­lan­la­rın ya­nı­na gel­di­ği­ni ve Nor­din’i kap­lan­la­rın pen­çe­le­rin­den kur­tar­dı­ğı­nı be­lir­ten yet­ki­li­ler, an­cak her tür­lü gi­ri­şi­me rağ­men Nor­din’in al­dı­ğı a­ğır ya­ra­lar­dan do­la­yı ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği bil­di­ril­di. Sin­ga­pur hay­va­nat bah­çe­si yet­ki­li­le­ri­nin, gün­düz vak­ti mey­da­na ge­len o­lay­dan son­ra be­yaz kap­lan­la­rın böl­ge­si­ni zi­ya­re­te ka­pat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT