BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye 2. Özür­lü­ler Araş­tır­ma­sı baş­lı­yor

Tür­ki­ye 2. Özür­lü­ler Araş­tır­ma­sı baş­lı­yor

Son yıl­lar­da özür­lü­le­re ve­ri­len hiz­met­le­rin ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra ulaş­ma­sı için bü­yük gay­ret sar­fe­den Baş­ba­kan­lık Özür­lü­ler İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye­’de ya­şa­yan özür­lü­le­re yö­ne­lik ikin­ci bir araş­tır­ma da­ha ya­pı­yor.Son yıl­lar­da özür­lü­le­re ve­ri­len hiz­met­le­rin ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra ulaş­ma­sı için bü­yük gay­ret sar­fe­den Baş­ba­kan­lık Özür­lü­ler İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye­’de ya­şa­yan özür­lü­le­re yö­ne­lik ikin­ci bir araş­tır­ma da­ha ya­pı­yor. An­tal­ya­’nın Ke­mer il­çe­sin­de bu­lu­nan Qu­enn Eli­za­beth Ote­l’­de ya­pı­lan ça­lış­tay­da, özür­lü­le­re yö­ne­lik dü­zen­le­nen Tür­ki­ye II. Özür­lü­ler Araş­tır­ma­sı­’nın so­ru kâ­ğı­dı ve so­nuç­la­rı in­ce­le­ne­rek ana­liz­ler ya­pı­lı­yor. Çar­şam­ba gü­nü baş­la­yan ve pa­zar gü­nü­ne ka­dar de­vam ede­cek olan top­lan­tı­da ay­rı­ca 2002’de ya­pı­lan “Tür­ki­ye Özür­lü­ler Araş­tır­ma­sı­” ra­por­la­rı, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da gö­rev ya­pan uz­man­lar­la pay­la­şı­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT