BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­rın­da­ki faz­la yağ­lar ani ölüm se­be­bi!

Ka­rın­da­ki faz­la yağ­lar ani ölüm se­be­bi!

İn­gi­liz bi­lim adam­la­rı­nın, 9 Av­ru­pa ül­ke­sin­de 360 bin ki­şi üze­rin­de yap­tı­ğı araş­tır­ma, ka­rın böl­ge­sin­de­ki her 5 san­ti­met­re­lik ge­niş­le­me­nin, ani ölüm ih­ti­ma­li­ni yüz­de 13 ile 17 ara­sın­da ar­tır­dı­ğı­nı gös­ter­di.İn­gi­liz bi­lim adam­la­rı­nın, 9 Av­ru­pa ül­ke­sin­de 360 bin ki­şi üze­rin­de yap­tı­ğı araş­tır­ma, ka­rın böl­ge­sin­de­ki her 5 san­ti­met­re­lik ge­niş­le­me­nin, ani ölüm ih­ti­ma­li­ni yüz­de 13 ile 17 ara­sın­da ar­tır­dı­ğı­nı gös­ter­di. Araş­tır­ma, bel çev­re­si er­kek­ler­de 119, ka­dın­lar­da 99 san­ti­met­re­yi ge­çen­le­rin ani ölüm ih­ti­ma­li­nin, bel çev­re­si er­kek­ler­de 80, ka­dın­lar­da 64.7 san­ti­met­re­nin al­tın­da­ki­ler­den iki kat faz­la ol­du­ğu kay­de­dil­di. Bel çev­re­siy­le il­gi­li da­ha ön­ce ya­pı­lan araş­tır­ma­lar, bu böl­ge­de­ki yağ­lan­ma­nın, kalp has­ta­lı­ğı ih­ti­ma­li­ni ar­tır­dı­ğı­nı gös­ter­miş­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101284
  % 1.14
 • 5.264
  % -0.5
 • 5.9793
  % -0.77
 • 6.8733
  % -0.42
 • 216.759
  % -0.48
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT