BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > C­SO’ya yeni mekân

C­SO’ya yeni mekân

Do­ğuş G­ru­bu’nun kat­kı­la­rıy­la ye­ni­le­nen Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sen­fo­ni Or­kest­ra­sı’nın kon­ser sa­lo­nu­nun a­çı­lı­şı­na, Cum­hur­baş­ka­nı Abdullah Gül ve e­şi Hayrünnisa hanım da katıldı> AN­KA­RA Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sen­fo­ni Or­kes­tra­sı­’nın (CSO) ye­ni­le­nen kon­ser sa­lo­nu­nun res­mi açı­lı­şı, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gü­l’­ün de iz­le­di­ği ga­la kon­se­riy­le ger­çek­leş­ti­ril­di. Ga­la kon­se­ri­ne Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ve eşi Hay­rün­ni­sa Gül, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lıç, Dev­let Ba­ka­nı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ce­mil Çi­çek ve eşi Gül­şen Çi­çek, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay ile eşi Gül­ten Gü­nay, Yar­gı­tay Baş­ka­nı Ha­san Ger­çe­ker, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel Sek­re­te­ri Mus­ta­fa İsen, Do­ğuş Gru­bu Baş­ka­nı Fe­rit Şa­henk ile da­vet­li­ler ka­tıl­dı. İDİL BİRET KONSERİ Tö­ren­de ko­nu­şan Kül­tür ve Tu­rizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay, sa­lo­nun ye­ni­len­me­sin­de­ki kat­kı­la­rın­dan do­la­yı Do­ğuş Gru­bu’na te­şek­kür et­ti. “An­ka­ra adı­na, Tür­ki­ye adı­na Cum­hu­ri­ye­tin te­me­li­nin kül­tür ol­du­ğu­nu bi­len her­kes adı­na te­şek­kür edi­yo­ru­m” di­yen Gü­nay, son de­re­ce çağ­daş, uy­gar bir me­kan­da bu­lun­mak­tan mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı kay­det­ti. CSO Ge­nel Mü­zik Di­rek­tö­rü Şef Ren­gim Gök­me­n’­in yö­net­ti­ği kon­ser­de pi­ya­nist İdil Bi­ret de sah­ne al­dı. Kon­ser­de, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı Dev­let Çok­ses­li Ko­ro­su ile Do­ğuş Ço­cuk Sen­fo­ni Or­kes­tra­sı da sah­ne­ye çık­tı. YO­ĞUN KA­TI­LIM Ga­la­da Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­la­h ­Gül ve eşi Hay­rün­ni­sa Ha­nım ile bir­lik­te çok sa­yı­da si­ya­set­çi ve iş ada­mı yer aldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT