BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bu canavarlar hangi ormanın yaratığı?

Bu canavarlar hangi ormanın yaratığı?

Ha­ni es­ki­den idam seh­pa­la­rı şeh­rin mey­da­nı­na ku­ru­lur in­faz­lar bu­ra­da ya­pı­lır­mış. O uy­gu­la­ma uzun za­man­dır yok. İdam­lar da ar­tık yok. Aca­ba idam tek­rar kon­sa mı? Yok­sa idam­dan be­ter mü­eb­bet­ler­le ba­zı mah­kum­lar her gün mü ida­mı ya­şa­sa?Ha­ni es­ki­den idam seh­pa­la­rı şeh­rin mey­da­nı­na ku­ru­lur in­faz­lar bu­ra­da ya­pı­lır­mış. O uy­gu­la­ma uzun za­man­dır yok. İdam­lar da ar­tık yok. Aca­ba idam tek­rar kon­sa mı? Yok­sa idam­dan be­ter mü­eb­bet­ler­le ba­zı mah­kum­lar her gün mü ida­mı ya­şa­sa? Bu ce­mi­yet na­sıl bu ha­le gel­di? Suç­lu kim? Ai­le mi, ma­hal­le mi, okul mu hep­si mi? Kim? Sen kalk iki ki­şi ka­fa ka­fa­ya ver 15 bin li­ra­lık bir fid­ye için yıl­lar­ca bir­lik­te ça­lış­tı­ğın iş ar­ka­da­şı­nın pı­rıl pı­rıl iki ev­la­dı­nı ka­çır, ön­ce öl­dür, son­ra yak. İn­san in­sa­nı na­sıl öl­dü­rür? He­le 11-12 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­rı na­sıl öl­dü­rür? He­le he­le he­le na­sıl ya­kar? Bi­ri­si bu­nu izah et­me­li. O ço­cuk­lar öl­dü. Pe­ki o an­ne-ba­ba ne ya­pa­cak, na­sıl ya­şa­ya­cak, na­sıl ne­fes ala­cak? O ca­na­var­la­rın eş­le­ri ço­cuk­la­rı ne ede­cek­ler? Pa­ra bu ka­dar mı aziz? Ar­ka­daş­lık bu ka­dar mı sah­te? Üs­te­lik ço­cuk­la­rı kat­le­dip yak­tık­tan son­ra, mah­vol­muş ba­bay­la ço­cuk­la­rı arı­yor­lar. Ce­na­ze­le­ri­ne ge­li­yor, ölü evin­de otu­rup çay içi­yor­lar. Şu sah­te­kâr­lı­ğa ba­kı­nız. Da­ha ağı­rı, da­ha be­te­ri ol­ma­dı­ğı için “ca­na­va­r” di­yo­ruz. Ca­na­var ke­li­me­si, bu hay­dut­la­rı an­lat­ma­ya yet­mez. Bu in­san kı­lık­lı ca­na­var­lar ki­min ese­ri? Ev­la­dı­na hiç­bir şey öğ­ret­me­yen ebe­veyn­le­rin mi? Din adam­lı­ğı­nı fut­bol an­tre­nör­lü­ğün­den fark­lı gör­me­yen ima­mın mı? Öğ­ren­ci­si­ne yan göz­le ba­kan öğ­ret­me­nin mi? Ai­di­yet bu­na­lım­la­rı ge­çi­ren ce­mi­ye­tin mi? İş­çi­si­ni alet gi­bi gö­ren iş­ve­re­nin mi? Kom­şu­suy­la yıl­dız­lar ka­dar uzak ya­şa­yan kom­şu­nun mu? Çı­rıl­çıp­lak med­ya­nın mı? Bun­lar so­rul­ma­lı, tar­tı­şıl­ma­lı ve ça­re­ler üre­til­me­li­dir. Biz bu de­ğil­dik. Böy­le de­ğil­dik. Bi­ze ne ol­du?..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT