BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oba­ma’ya fü­ze kıs­ka­cı

Oba­ma’ya fü­ze kıs­ka­cı

Rus­ya Dev­let Baş­ka­nı Med­ve­dev; O­ba­ma’ya kar­şı­lık­lı o­la­rak fü­ze p­ro­je­le­rin­den vaz­geç­me çağ­rı­sın­da bu­lun­du. ABD Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ga­tes ve ABD’li Kor­ge­ne­ral O­be­ring, bu teklifin ka­bul e­di­le­mez ol­du­ğu­nu söy­le­diRus­ya Dev­let Baş­ka­nı Med­ve­dev; O­ba­ma’ya kar­şı­lık­lı o­la­rak fü­ze p­ro­je­le­rin­den vaz­geç­me çağ­rı­sın­da bu­lun­du. ABD Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ga­tes ve ABD’li Kor­ge­ne­ral O­be­ring, bu teklifin ka­bul e­di­le­mez ol­du­ğu­nu söy­le­di Rus­ya Dev­let Baş­ka­nı Di­mit­ri Med­ve­dev; ABD’de baş­kan­lık se­çi­mi­ni ka­za­nan Ba­rack Oba­ma’nın, Or­ta Av­ru­pa’ya fü­ze sis­te­mi yer­leş­ti­ril­me­sin­den vaz­geç­me­si ha­lin­de, ül­ke­si­nin de Po­lon­ya sı­nı­rın­da­ki Ka­li­nin­grad’a fü­ze ko­nuş­lan­dır­ma pro­je­sin­den ge­ri adım ata­bi­le­ce­ği­ni bil­dir­di. Fran­sa’da ya­yım­la­nan Le Fi­ga­ro ga­ze­te­si­nin so­ru­la­rı­nı ce­vap­lan­dı­ran Med­ve­dev; ABD’nin pla­nı kar­şı­sın­da, Rus­ya’nın sı­nır­la­rın­da ye­ni bir fü­ze ve ra­dar ağı oluş­tur­ma dı­şın­da baş­ka şan­sı kal­ma­dı­ğı gö­rü­şü­nü sa­vun­du. Med­ve­dev, “ABD ve AB ül­ke­le­riy­le kü­re­sel gü­ven­lik sis­te­mi­ni gö­rüş­me­ye ha­zı­rız. Oba­ma ile te­le­fon­da ko­nuş­tum, ya­kın bir sü­re için­de ken­di­siy­le ta­nış­ma­yı ar­zu edi­yo­rum. Ye­ni yö­ne­tim­le dos­ta­ne ve sa­mi­mi bir iliş­ki kur­mak ve mev­cut yö­ne­tim­le çö­ze­me­di­ği­miz prob­lem­le­re ça­re bul­mak is­ti­yo­ruz” de­di. ABD Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ga­tes ise, Rus­ya’nın öne­ri­si­nin ka­bul edi­le­mez ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ga­tes, Rus­ya’nın gü­ven­li­ği­ne yö­ne­lik en bü­yük teh­di­din İran ol­du­ğu­nu ve ABD sa­vun­ma sis­te­mi­nin bu­na kar­şı­lık ver­mek üze­re ku­ru­la­ca­ğı­nı ifa­de et­ti. Ga­tes, Ka­li­nin­grad’da­ki fü­ze­le­rin Rus­ya’yı İran teh­li­ke­sin­den ko­ru­ya­ma­ya­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di. Ame­ri­kan ha­va kuv­vet­le­rin­de Fü­ze Sa­vun­ma Teş­ki­la­tı’nın yö­ne­ti­ci­si Kor­ge­ne­ral Henry Obe­ring de; projeden vaz­ge­çil­me­si ha­lin­de; böl­ge­de­ki kuv­vet­le­ri, müt­te­fik­le­ri ve dost ül­ke­le­ri sa­vun­ma im­kan­la­rı­nın za­rar gö­re­ce­ği­ni, ABD’nin NA­TO li­der­li­ği­nin önem­li öl­çü­de tah­rip ola­ca­ğı­nı kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT