BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BM TEM­SİL­Cİ­Sİ DOW­NER: Kıb­rıs’ta olum­lu iv­me ya­ka­lan­dı

BM TEM­SİL­Cİ­Sİ DOW­NER: Kıb­rıs’ta olum­lu iv­me ya­ka­lan­dı

KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met Ali Ta­lat ile Kıb­rıs Rum Yö­ne­ti­mi li­de­ri Di­mit­ris Hris­tof­yas, Kıb­rıs mü­za­ke­re­le­ri kap­sa­mın­da dün 8. de­fa bir ara­ya gel­di.KKTC Cum­hur­baş­ka­nı Meh­met Ali Ta­lat ile Kıb­rıs Rum Yö­ne­ti­mi li­de­ri Di­mit­ris Hris­tof­yas, Kıb­rıs mü­za­ke­re­le­ri kap­sa­mın­da dün 8. de­fa bir ara­ya gel­di. Li­der­ler, Lef­ko­şa ara böl­ge­de 2.5 sa­at sü­ren gö­rüş­me­nin ar­dın­dan her­han­gi bir açık­la­ma yap­ma­dan böl­ge­den ay­rıl­dı. Gö­rüş­me­ye iliş­kin açık­la­ma ya­pan BM Ge­nel Sek­re­te­ri Kıb­rıs Özel Da­nış­ma­nı Ale­xan­der Dow­ner, “mü­za­ke­re­ler­de iyi bir iv­me ya­ka­lan­dı­ğı­nı, bu­nun ko­run­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni” söy­le­di. Mü­za­ke­re­ler­de “üç se­pet mo­de­li­nin” uy­gu­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten BM yet­ki­li­si; bi­rin­ci se­pe­te an­laş­maz­lık­la­rı, ikin­ci se­pe­te an­la­şı­lan ko­nu­la­rı, üçün­cü se­pe­te de an­laş­ma sağ­lan­ma­sı güç olan ko­nu­la­rı koy­duk­la­rı­nı be­lirt­ti. Dow­ner, bir son­ra­ki gö­rüş­me­nin 17 Ka­sım’da ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT