BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ­BUSH: Or­du­ya her tür­lü des­te­ği ver­dim

­BUSH: Or­du­ya her tür­lü des­te­ği ver­dim

ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush se­kiz yıl­lık ik­ti­da­rı bo­yun­ca or­du­yu e­lin­de­ki bü­tün im­kan­lar­la des­tek­le­di­ği­ni söy­le­di.ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bush se­kiz yıl­lık ik­ti­da­rı bo­yun­ca or­du­yu e­lin­de­ki bü­tün im­kan­lar­la des­tek­le­di­ği­ni söy­le­di. Bush se­çim­den son­ra CNN te­le­viz­yo­nu ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ilk rö­por­ta­jın­da, “Sa­de­ce ken­di­le­ri­ni des­tek­le­mek­le kal­ma­yıp, gö­rev­le­rin­de de yan­la­rın­da ol­du­ğu­mu, as­ker­le­rin bil­me­sin­de ya­rar var” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT