BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Irak’ta Kürt­çe pa­sa­port­lar ha­zır­la­nı­yor

Irak’ta Kürt­çe pa­sa­port­lar ha­zır­la­nı­yor

Irak’ta­ki Kürt­le­re ge­le­cek yı­lın or­ta­la­rın­da Kürt­çe pa­sa­port­la­rın da­ğı­tı­la­ca­ğı bil­di­ril­di.> Sa­dık Kah­ra­man İHA Irak’ta­ki Kürt­le­re ge­le­cek yı­lın or­ta­la­rın­da Kürt­çe pa­sa­port­la­rın da­ğı­tı­la­ca­ğı bil­di­ril­di. Ha­zır­lık aşa­ma­sın­da olan ye­ni pa­sa­port­lar­da, Arap­ça ve İn­gi­liz­ce­nin ya­nı sı­ra, Kürt­çe­nin de yer ala­ca­ğı ifa­de edi­li­yor. Irak Ana­ya­sa­sı’nın 4. Mad­de­si uya­rın­ca ken­di­le­ri­ne ta­nı­nan bu hak­kı 2009 yı­lın­dan iti­ba­ren kul­la­na­cak­la­rı­nı be­lir­ten Böl­ge­sel Kürt Yö­ne­ti­mi Pa­sa­port Şu­be Mü­dü­rü Şük­rü Ha­ma Emin, Kürt­çe ya­zı­lım­lı ye­ni pa­sa­port­lar için Al­man bir fir­ma­ya iha­le ve­ril­di­ği­ni bil­dir­di. IKDP li­de­ri Me­sud Bar­za­ni 2006 yı­lın­da, kı­sa sü­re­de “Kür­dis­tan pa­ra­sı” ve pa­sa­por­tu­nu kul­la­na­cak­la­rı­nı öne sür­müş­tü.
Kapat
KAPAT