BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kay­se­ri’de art­çılar ­şeh­ri be­şik gi­bi sal­lı­yor

Kay­se­ri’de art­çılar ­şeh­ri be­şik gi­bi sal­lı­yor

Ön­ce­ki gün mey­da­na ge­len or­ta şid­det­li dep­re­min ar­dın­dan 10 art­çı sar­sın­tı da­ha ger­çek­leş­ti20 EV VE BİR CA­Mİ HA­SAR GÖR­DÜ Ön­ce­ki gün mey­da­na ge­len or­ta şid­det­li dep­re­min ar­dın­dan 10 art­çı sar­sın­tı da­ha ger­çek­leş­ti Kay­se­ri’nin Ko­ca­si­nan il­çe­si Gü­neş­li bel­de­sin­de ön­ce­ki gün mey­da­na ge­len or­ta şid­det­li dep­re­min ar­dın­dan ha­fif şid­det­te 10 art­çı sar­sın­tı oluş­tu. Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si (BÜ) Kan­dil­li Ra­sat­ha­ne­si ve Dep­rem Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sün­den alı­nan bil­gi­ye gö­re, ön­ce­ki gün ye­rel sa­at­le 16.03’te, 4.9 bü­yük­lü­ğün­de­ki or­ta şid­det­te dep­re­min ar­dın­dan bü­yük­lük­le­ri 2.8 ile 3.7 ara­sın­da de­ği­şen çok ha­fif şid­det­li 10 art­çı sar­sın­tı mey­da­na gel­di. BA­RA­KA­LAR­DA KAL­DI­LAR Öte yan­dan dep­re­min ar­dın­dan bel­de­de ha­sar tes­pit ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­dı. Dep­rem­de, bel­de­de­ki 20 do­la­yın­da ev­de ha­fif ve or­ta de­re­ce­de ha­sar mey­da­na gel­miş, Gü­neş­li bel­de­sin­de 2, Kı­zık kö­yün­de ise 1 ca­mi­nin mi­na­re­si ha­sar gör­müş­tü. Gü­neş­li bel­de­sin­de ev­le­rin­de ha­sar olu­şan ba­zı ai­le­ler ge­ce­yi ya­kın­la­rı­nın ev­le­rin­de ve oto­mo­bil­ler­de ge­çir­di. Ba­zı ai­le­ler de ken­di yap­tık­la­rı ba­ra­ka­lar­da ge­ce­le­di. Ba­yın­dır­lık ve İs­kan İl Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, ha­sar tes­pit ça­lış­ma­la­rı­na de­vam eder­ken, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met Öz­ha­se­ki de ha­sar gö­ren ev­ler­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. Öz­ha­se­ki, “Bi­ze dü­şen ne var­sa ye­ri­ne ge­ti­ri­riz. Olay­da can kay­bı­nın ol­ma­ma­sı bi­zi se­vin­dir­di. Ekip­le­ri­miz ça­lış­ma­la­ra baş­la­ya­cak. Mi­na­re­le­rin ha­sar gö­ren bö­lüm­le­ri ta­mir edi­le­cek” de­di.
Kapat
KAPAT