BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bi­zim­ki­ler...

Bi­zim­ki­ler...

(...Sır­rı’nın en çok yap­tı­ğı bom­ba­lar) Haf­ta­da iki gün cep te­le­fo­nu ye­ri­ne uzak­tan ku­man­da ile ga­ze­te­ye gel­mek...Bi­zim­ki­ler... (...Sır­rı’nın en çok yap­tı­ğı bom­ba­lar) Haf­ta­da iki gün cep te­le­fo­nu ye­ri­ne uzak­tan ku­man­da ile ga­ze­te­ye gel­mek... ... Kar­tı­nı unut­tu­ğu için bi­na­ya gi­riş­te ken­di­sin­den kim­lik is­ten­me­si, onun da kre­di kar­tı­nı çı­ka­rıp ma­sa­ya koy­ma­sı... ... Ve da­ha dün, Con­nect Card için, “1 ci­ga hız­la ça­lı­şı­yor” de­me­si... tu­zak­tan ku­man­da (...Türk­max-Hül­ya Av­şar Stüd­yo­su) HÜL­YA AV­ŞAR: Şa­han Gök­ba­kar, Ata De­mi­rer, Cem Yıl­maz ile ara­nız­da­ki fark ne?... ŞA­FAK SE­ZER: On­lar ti­yat­ro­cu de­ğil­ler, on­lar şov­men... HÜL­YA AV­ŞAR: Ta­mam ama me­se­la Cem Yıl­maz’da olan, sen­de ol­ma­yan?... ŞA­FAK SE­ZER: Cem Yıl­maz’ı biz­den ayı­ran kü­pe­le­ri­dir... Te­mel’in ye­ri Ka­ra­de­niz’de kö­yün bi­rin­de bir çu­kur var­mış ve pek çok ki­şi içi­ne dü­şüp ya­ra­la­nı­yor­muş... Kö­yün ile­ri ge­len­le­ri Te­mel, Dur­sun ve İd­ris top­lan­mış ve çö­züm ara­ma­ya baş­la­mış­lar... İd­ris de­miş ki: “-Çu­ku­run ya­nın­da bir am­bu­lans bek­le­sin ve dü­şen­le­ri he­men has­ta­ne­ye ye­tiş­tir­sin...” Dur­sun: “-Çu­ku­run ya­nı­na has­ta­ne ku­ra­lım dü­şen­le­ri ye­tiş­tir­me­si va­kit al­maz...” Ve Te­mel; “-Ula ka­fa­nız hiç ça­lış­mı­yor... Bu­nu ka­pa­ta­lım ve gi­de­lim has­ta­ne­nin ya­nın­da bir çu­kur aça­lım...” SÖZ’ün ge­li­mi... Fa­tu­ra­yı kim öde­ye­cek? Oba­ma... Af­ro Ame­ri­ka­lı... Ka­riz­ma­tik... İyi oku­muş... Kül­tür­lü... Te­miz bir geç­miş... De­ği­şim... Umut... Ame­ri­ka’nın iyi, olum­lu ola­rak bi­li­nen özel­lik­le­ri­ne ye­ni­den ge­ri dö­nüş. Ye­ni bir Ame­ri­ka. Hem ABD’nin, hem de baş­ka ül­ke­le­rin iyi­li­ği için ça­lı­şan bir li­der. Rek­lam­la­rı iz­le­di­niz. ... Se­çim ya­pıl­dı. Oba­ma se­çil­di. Oba­ma’nın baş­kan se­çi­le­bil­me­si için 1.500.000.000 do­lar­lık bir kam­pan­ya ya­pıl­mış­tı. Şim­di sı­ra bu pa­ra­yı çı­kart­ma­ya gel­di. Ba­ka­lım fa­tu­ra­yı kim öde­ye­cek? (...Mus­ta­fa Koç-Okur/Ya­zar) iti­raf re­yo­nu (...isim: ne­ca­ti kah­ra­man ...şe­hir: an­ka­ra ...yaş: on do­kuz) Bir gün ders­ha­ne çı­kı­şı ar­ka­daş­lar­la ka­pı­nın önün­de soh­bet edi­yo­ruz... Soh­bet gır­gır şa­ma­ta ge­çer­ken di­le­nen bir am­ca ya­nı­mı­za yak­laş­tı: “-Ço­cuk­lar ba­na bir si­ga­ra ve­rir mi­si­niz?...” Ar­ka­daş­lar­dan bi­ri Lark uzat­tı yaş­lı am­ca­ya... Ama am­ca te­dir­gin ha­re­ket­ler­le bi­zi gül­mek­ten ko­pa­ran şu cüm­le­yi kul­lan­dı: “-Genç­ler ben Lark içe­mi­yo­rum, Marl­bo­ro’nuz yok mu?...” (omer.soz­tu­tan@tg.com.tr - iti­raf edin, re­zil ede­lim...) İğ­ne­lik... GOO­OL! Evet sa­yın se­yir­ci, Top ka­le­ye yak­laş­tı... Pas he­ye­can ve­ri­ci, Kriz ek­ran­dan taş­tı! ... Sar­dı bü­tün ül­ke­yi, Ya­yı­nı­mız­la te­lâş! Biz ba­şar­dık bu şe­yi, So­kak­ta­ki va­tan­daş! ... Teh­li­ke­de ka­le­miz, Bom­ba­yı pat­lat­tı sol... Ha­va­lan­dı fi­le­miz, Ve gol ve gol, goo­ol! (...Se­fa Ko­yun­cu) ha­ya­ta da­ir Ço­cuk­lar­la, ile­ti­şi­min dört yo­lu var; 1-Göz­le ile­ti­şim... (...Sev­gi­yi göz­ler­le ifa­de) 2-Be­den­sel te­mas... (...Sa­çı­nı, ya­na­ğı­nı ok­şa­ma ya da ya­şı­na gö­re uy­gun şe­kil­de do­kun­ma) 3- Odak­laş­tı­rıl­mış il­gi... (...Yal­nız ço­cuk­la ge­çi­ri­len ni­te­lik­li za­man) 4-Sev­giy­le di­sip­lin... (...Her ço­cuk di­sip­li­ne ih­ti­yaç du­yar ama bu­nun dost­ça ve sev­giy­le ol­ma­sı ge­re­kir) ...Ross Cham­pall) te­be­şir to­zu “-Her ye­ni fi­kir, baş­lan­gıç­ta di­ğer­le­ri ara­sın­da azın­lık­ta ka­lır...” (...Tho­mas Carl­yle) SÖZ SİZDE Da­ha iyi bir TÜRKİYE için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST. Ev­li­ya­lar An­sik­lo­pe­di­si Dort­mund’tan arı­yo­rum ve yal­nız bir şey is­ti­yo­rum siz­den... Da­ha ön­ce­le­ri Ev­li­ya­lar An­sik­lo­pe­di­si ver­miş­ti­niz... O za­man­lar abo­ne de­ğil­dik, bun­la­rı baş­ka ar­ka­daş­la­rın ev­le­rin­de gör­dük... Şim­di ay­nı an­sik­lo­pe­di­ler­den ye­ni­den ver­me­ni­zi ri­ca edi­yo­ruz... Bu­ra­da­ki bir­çok ar­ka­da­şın evin­de de bu ki­tap­lar­dan yok... (...Di­lek Ha­nım) Spor prog­ram­la­rı Ga­ze­te­miz­de­ki bü­tün kö­şe ya­zar­la­rı­nı oku­yo­rum. Spor da ga­ze­te­mi­zin en be­ğen­di­ğim say­fa­la­rın­dan. An­la­ma­dı­ğım şey ise, ne­den ga­ze­te­mi­zin spor ya­zar­la­rı­nı sık sık te­le­viz­yon prog­ram­la­rın­da gö­re­mi­yo­ruz? Mi­sal ola­rak söy­lü­yo­rum, Öcal Uluç, Ha­san Sa­rı­çi­çek, Ke­mal Bel­gin, rad­yo­da her haf­ta din­le­di­ğim ve şut ve gol­de­ki yo­rum­la­rı­nı çok be­ğen­di­ğim, duy­gu­lu ya­zı­la­rı­nı zevk­le oku­du­ğum Sa­dık Bey, haf­ta­nın spor olay­la­rı­nı be­ra­ber de­ğer­len­di­re­mez mi? Te­le­viz­yon­da ya­ni. (...Ha­san Ga­zi­pa­şa­oğ­lu) Pro­mos­yon ko­nu­su Ha­tır­lar­sa­nız İs­lam Alim­le­ri An­sik­lo­pe­di­si’ni he­di­ye et­ti­ği­niz yıl­lar­da ya­yın­la­nan or­ta say­fa var­dı... O say­fa­la­rı tek­rar ge­ri is­ti­yo­ruz... Pro­mos­yon is­ti­yo­ruz (Bü­yük at­las, bü­yük Türk­çe söz­lük, vs. ola­bi­lir) Bü­ro­la­rı­nız­da gör­dü­ğüm Fa­ide­li Bil­gi­ler, Müj­de­ci Mek­tup­lar gi­bi se­ri ki­tap­lar var. On­lar bi­ze he­di­ye edi­le­bi­lir... (...Tu­ran Bü­yük)
Kapat
KAPAT