BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > S&P: Türk ban­ka­la­rı BDT’den i­yi

S&P: Türk ban­ka­la­rı BDT’den i­yi

De­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Stan­dard and Po­or’s, Türk ban­ka­la­rı­nın kö­tü­leşen kü­resel şart­la­ra da­yan­ma­da Bağımsız Devletler Topluluğu ül­ke­le­rin­de­ki ban­ka­lar­dan da­ha iyi du­rum­da ol­du­ğu­nu bil­dir­diDe­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Stan­dard and Po­or’s, Türk ban­ka­la­rı­nın kö­tü­leşen kü­resel şart­la­ra da­yan­ma­da Bağımsız Devletler Topluluğu ül­ke­le­rin­de­ki ban­ka­lar­dan da­ha iyi du­rum­da ol­du­ğu­nu bil­dir­di Peş pe­şe bü­yük kâr­lar açık­la­yan Türk ban­ka­la­rı­nın Ba­ğım­sız Dev­let Top­lu­lu­ğu (BDT) ül­ke­le­rin­den da­ha iyi du­rum­da ol­du­ğu bil­di­ril­di. Ulus­la­ra­ra­sı kre­di de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu Stan­dard and Po­or’s (S&P), “Türk ban­ka­la­rı, kü­re­sel kö­tü­le­şen şart­la­ra da­yan­ma­da Ba­ğım­sız Dev­let­ler Top­lu­lu­ğu ül­ke­le­rin­de­ki ban­ka­lar­dan da­ha iyi du­rum­da” de­di. S&P’nin ha­zır­la­dı­ğı ban­ka­cı­lık ra­po­run­da Türk ban­ka­la­rı­nın kriz or­ta­mın­da risk yö­ne­ti­mi­ni ga­yet ba­şa­rı­lı yö­net­ti­ği vur­gu­lan­dı ve bu, Türk ban­ka­la­rı­nın ko­nut kre­di­si yü­küm­lü­lük­le­ri­nin az ol­ma­sı­na bağ­lan­dı. TÜRK BAN­KA­LA­RI TED­BİR­LE GÜÇ­LÜ Türk ban­ka­la­rı­nın kü­re­sel dal­ga­lan­ma kar­şı­sın­da da­ya­nık­lı­lı­ğı ile il­gi­li ra­por­da, ban­ka­la­rın da­ya­nık­lı­lı­ğın­da, geç­miş­te­ki fi­nan­sal ve si­ya­si kriz­ler­de al­dı­ğı güç­lü ted­bir­le­rin et­ki­li ol­du­ğu, ban­ka­la­rın ulus­la­ra­ra­sı borç­lan­ma­la­rı­nın sı­nır­lı ol­ma­sı­nın da kü­re­sel li­ki­di­te­de­ki azal­ma­dan olum­suz et­ki­len­me­si­ni ön­le­di­ği kay­de­dil­di. Yurt dı­şın­da­ki ban­ka­la­rın top­lam bor­cu 56 mil­yar do­lar iken bu ra­kam, Türk ban­ka­la­rı­nın ya­ban­cı var­lık­la­rı çı­ka­rıl­dı­ğın­da 39 mil­yar do­lar se­vi­ye­sin­de bu­lu­nu­yor. Bu da Türk ban­ka­la­rı­nın ser­ma­ye ye­ter­li­li­ği ve var­lık­lar açı­sın­dan da iyi bir po­zis­yon­da ol­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Türk ban­ka­la­rı­nın sağ­lam ya­pı­sı se­be­biy­le de Tür­ki­ye, eko­no­mik kriz­den en az et­ki­le­nen ül­ke­ler­den bi­ri ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT