BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD pa­ke­ti ye­ni­le­di, ­pi­ya­sa­lar dal­ga­lan­dı

ABD pa­ke­ti ye­ni­le­di, ­pi­ya­sa­lar dal­ga­lan­dı

ABD’nin, 850 mil­yar do­la­rı bu­lan fi­nan­sal pa­ke­tin muhtevasını de­ğiş­tir­me­si, borsaları hareketlendirdiABD’nin, 850 mil­yar do­la­rı bu­lan fi­nan­sal pa­ke­tin muhtevasını de­ğiş­tir­me­si, borsaları hareketlendirdi ABD yö­ne­ti­mi ban­ka­la­rın ze­hir­li mort­ga­ge var­lık­la­rı­nı sa­tın al­ma plan­la­rı­nı bü­yük öl­çü­de dur­du­ra­rak, 850 mil­yar do­la­rı bu­lan fi­nan­sal kur­tar­ma fo­nu­nu fi­nan­sal ku­rum­la­ra doğ­ru­dan ya­tı­rım yap­mak ve tü­ke­ti­ci kre­di pi­ya­sa­la­rı­nı des­tek­le­mek için kul­la­na­ca­ğı­nı açık­la­dı. ABD Ha­zi­ne Ba­kan­lı­ğı, kon­gre ta­ra­fın­dan onay­la­nan pa­ke­ti, da­ha ön­ce ban­ka­lar ve fi­nan­sal ku­rum­la­rın li­kit ol­ma­yan mort­ga­ge var­lık­la­rı­nı sa­tın ala­rak kre­di fa­ali­yet­le­ri­ni tek­rar des­tek­le­yi­ci araç ola­rak kul­la­na­ca­ğı­nı açık­la­mış, an­cak pa­ket şim­di­ye ka­dar bu şe­kil­de kul­la­nı­la­ma­mış­tı. BORSALAR KARARSIZ KALDI ABD’nin bu ka­ra­rı, pi­ya­sa­lar­da dal­ga­lan­ma­la­ra se­bep ol­du. Av­ru­pa bor­sa­la­rı ekside açıldıysa da, da­ha son­ra to­par­lan­dı. Fran­sız CAC en­dek­si 0.84, Al­man DAX 0.62 çı­kış­la ak­şam sa­at­le­ri­ne ula­şır­ken, İn­gi­liz FTSE en­dek­si 0.97 dü­şüş­te. ABD bor­sa­la­rı­nın yüz­de 0.03 ge­ri­de baş­la­dı­ğı sa­at­ler­de ka­pa­nan İMKB en­dek­si ise en dü­şük 24 bin 501 se­vi­ye­si­ni gör­dük­ten son­ra 25 bin 100 pu­an­dan ka­pan­dı. His­se se­net­le­ri yüz­de 0.9 de­ğer kay­bet­ti. Do­lar ise 1.65 YTL’ye ka­dar yük­sel­dik­ten son­ra 1.6380 YTL’ye ge­ri­le­di. EKO­NO­Mİ CAN­LAN­DI­RI­LA­CAK ABD, pa­ke­tin muhtevasını, di­rekt tü­ke­ti­ci ve kre­di kart­la­rı­nı des­tek­le­ye­cek şe­kil­de de­ğiş­tir­di. Böy­le­ce dur­gun­lu­ğun aşıl­ma­sı plan­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT